Terug
Gepubliceerd op 20/01/2023

Agenda  Gemeenteraad

ma 30/01/2023 - 20:00 Sporthal

De voorzitter van de Gemeente- en OCMW raad heeft het genoegen u een eerste maal uit te nodigen voor de zitting met onderstaande agendapunten.

 • Openbaar

  • Secretariaat

   • Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 27 december 2022

   • Jaarlijkse rapportering: klachten 2022.

   • Goedkeuring jaarrekening 2021 gemeente door de Gouverneur. Kennisname.

   • Personeel. Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram, reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met personeelsleden aan het college. Verslag college (maart 2020 - december 2022).

  • Grondgebied

   • Trage Wegen. Definitieve vaststelling van de rooilijn in het kader van verplaatsing van voetweg 34 ter hoogte van de Bieststraat. Goedkeuring.

   • Trage Wegen. Voorlopige vaststelling van de rooilijn in het kader van op te heffen en nieuwe ligging van buurtwegen 6 (dl), 19(dl), 20(dl), 77(dl) en 80bis ter hoogte van Rozenhoek/Berendries/Kasteeldreef te 9660 BRAKEL. Goedkeuring.

  • Evenementen en communicatie

   • Concessievoorwaarden met het oog op het verlenen van een domeinconcessie.

  • Zwembad

   • Zwembad. Reglement interne orde en gebruikersovereenkomsten nieuw zwembad. goedkeuring

   • Zwembad. Intergemeentelijke samenwerking. definitief voorstel met gemeente Lierde.

  • Mobiliteit

   • Algemeen aanvullend verkeersreglement.

  • Financiële Dienst

   • Algemeen retributiereglement.

  • Gebouwen en Patrimonium

   • Gebouwen. Jeugdinfrastructuur en speelplein te Elst. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

Aansluitend op de openbare vergadering; kan een besloten vergadering volgen. Deze is echter niet toegankelijk voor het publiek.

Namens Gemeenteraad,

Jurgen De Mets
Algemeen Directeur

Marcel Saeytijdt
Voorzitter Gemeente- en OCMW raad