Terug
Gepubliceerd op 28/02/2023

Notulen  Gemeenteraad

ma 30/01/2023 - 20:00 Sporthal
Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
 • Openbaar

  • Secretariaat

   • Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 27 december 2022

    Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
    Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
    Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
    Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
    Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
    Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
    Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

    De notulen van de vorige gemeenteraad dd. 27 december 2022

    Regelgeving en bevoegdheid

    Decreet lokaal bestuur, artikel 32.

    Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Brakel.

    Feiten, context en argumentatie

    Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter en de algemeen directeur.

    Besluit

    Enig artikel: De notulen en het zittingsverslag van de vergadering dd. 27 december 2022 worden goedgekeurd.

   • Jaarlijkse rapportering: klachten 2022.

    Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
    Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
    Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
    Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
    Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
    Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
    Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

    De Raadsbeslissing d.d. 25.02.2019, waarbij het klachtenreglement werd goedgekeurd en waarin staat te lezen dat er jaarlijks een verslag wordt voorgelegd aan de gemeenteraad met betrekking tot de behandelde klachten van het voorbije jaar.

    Regelgeving en bevoegdheid

    Het Decreet lokaal bestuur, artikel 302, 303.

    De OCMW-Raadsbeslissing d.d. 25.02.2019, waarbij het klachtenreglement werd goedgekeurd.

    Feiten, context en argumentatie

    Overeenkomstig artikel 14 van dit klachtenreglement dient er jaarlijks aan de gemeenteraad een verslag te worden gerapporteerd met betrekking tot de behandelde klachten van het voorbije jaar.

    Besluit

    Enig artikel: Kennis te nemen van het verslag met betrekking tot de klachten van 2022.

   • Goedkeuring jaarrekening 2021 gemeente door de Gouverneur. Kennisname.

    Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
    Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
    Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
    Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
    Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
    Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
    Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

    Mail d.d. 07 december 2022 van het agentschap Binnenlands Bestuur - afdeling Lokale Financiën, waarin de goedkeuring van de gemeentelijke jaarrekening van 2021 vermeld staat.

    Regelgeving en bevoegdheid

    Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017, inzonderheid artikel 332, § 1, 3e lid.

    Feiten, context en argumentatie

    -De jaarrekening van 2021 van de gemeente Brakel, werd vastgesteld op 25 juli 2022.

    -Gelet op het schrijven d.d. 06 december 2022 van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, tot goedkeuring van de jaarrekening 2021 van de gemeente Brakel.

    -Het nazicht van dit beleidsrapport heeft niet geleid tot formele opmerkingen, maar wel tot enkele technische bemerkingen. Het wegwerken van deze bemerkingen strekt tot aanbeveling en zal de kwaliteit van de beleidsrapporten ongetwijfeld verder verhogen. Deze bemerkingen zullen worden opgevolgd bij de volgende beleidsrapporten.

    -Dit goedkeuringsbesluit dient ter kennis worden gebracht op de eerstvolgende gemeenteraad en de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn.

    Besluit

    Artikel 1: De Gemeenteraad d.d. 30 januari 2023 neemt kennis van het goedkeuringsbesluit d.d. 06 december 2022 op naam van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, omtrent de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van de gemeente Brakel.

   • Personeel. Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram, reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met personeelsleden aan het college. Verslag college (maart 2020 - december 2022).

    Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
    Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
    Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
    Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
    Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
    Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
    Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

    Minstens jaarlijks wordt aan de raad gerapporteerd over de beslissingen als gevolg van de beslissing tot delegatie d.d. 30 september 2019.

    Regelgeving en bevoegdheid

    De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

    Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018).

    Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 o.m.:

     Artikel 41, tweede lid, 2° en artikel 57 tweede lid (gemeentelijke reglementen i.v.m. personeelsaangelegenheden (rechtspositieregeling, ea));

     Artikel 41, tweede lid, 2°, artikel 57, eerste en derde lid en artikel 161 (organogram);

     Artikel 41, eerste lid en artikel 57, eerste lid (personeelsformatie).

    Het besluit van de raad d.d. 30 september 2019 betreffende "Personeel. Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram, reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met personeelsleden aan het college."

    Feiten, context en argumentatie

    Op 10 januari 2022 en 21 november 2022 stelde het college het geïntegreerde organogram voor gemeente en ocmw vast.

    Op 10 januari 2022, 25 april 2022, 28 september 2022 en 24 oktober 2022 stelde het college de geïntegreerde personeelsformatie vast.

    Op 21 november 2022 stelde het college de geïntegreerde rechtspositiereling vast.

    Besluit

    Enig artikel: De raad neemt kennis van onderstaande besluiten op naam van het college voor de periode vanaf januari 2022 tot en met december 2022.

    1°  d.d. 10 januari 2022 en 21 november 2022 betreffende het geïntegreerde organogram voor gemeente en ocmw.

    2°  d.d. 10 januari 2022, 25 april 2022, 28 september 2022 en 24 oktober 2022 betreffende de geïntegreerde personeelsformatie.

    3°  d.d.  21 november 2022 betreffende de geïntegreerde rechtspositiereling.

  • Grondgebied

   • Trage Wegen. Definitieve vaststelling van de rooilijn in het kader van verplaatsing van voetweg 34 ter hoogte van de Bieststraat. Goedkeuring.

    Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
    Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
    Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
    Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
    Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
    Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
    Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

    Aanvraag dd. 21 oktober 2021 om voetweg 34 ter hoogte van de Bieststraat te verplaatsen.

    Regelgeving en bevoegdheid

    Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

    Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;

    Feiten, context en argumentatie

    Het besluit van de gemeenteraad van 31 oktober 2022 dat de rooilijn voor het verplaatsen van de gemeenteweg 34 ter hoogte van de Bieststraat voorlopig vaststelt;

    De eerdere toetsing in het voornoemde gemeenteraadsbesluit van het dossier aan de artikels 3 en 4 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019;

    Het openbaar onderzoek dat, in overeenstemming met art. 17 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019, plaatsvond van 21 november 2022 tot en met 21 december 2022; 

    Uit het proces-verbaal van het openbaar onderzoek blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

    Besluit

    Artikel 1.

    Het rooilijnplan definitief vast te stellen.

    Artikel 2.

    Akkoord te gaan om de gemeenteweg nr. 34 te verplaatsen zoals aangeduid op het definitief vastgestelde rooilijnplan.

    Artikel 3.

    Akkoord te gaan met de voorgestelde meerwaarde van € 4.360 zoals bepaald door PLAN², Nieuwebosstraat 4 te 9000 GENT.

    Artikel 4.

    Het college te gelasten met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art. 18 en 19 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019, en behoudens administratief beroep, met de realisatie van de (gewijzigde) gemeenteweg, overeenkomstig de artikelen 26, 27, 28 en 29 van het aangehaalde decreet.

    Artikel 5.

    Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 18 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

    Het rooilijnplan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan onmiddellijk met een beveiligde zending bezorgd aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken en aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

    Artikel 6.

    Tegen deze beslissing kan binnen een termijn van 30 dagen een opschortend administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Overheid, overeenkomstig art. 24 en 25 van het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019.

    Na definitieve vaststelling van het rooilijnplan door de gemeenteraad wordt het gemeenteraadsbesluit bekendgemaakt aan het publiek op de volgende manieren:

    • publicatie van het besluit op de gemeentelijke website gedurende 30 dagen
    • aanplakking van het besluit bij het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van de betrokken wegen, gedurende minstens 30 dagen
    • elektronische verzending aan de deputatie van de provincie
    • via het loket lokale besturen aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

    Na het verlopen van de beroepstermijn wordt het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling van het rooilijnplan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (mits er geen beroepsprocedure werd opgestart). Het besluit treedt 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in werking.

   • Trage Wegen. Voorlopige vaststelling van de rooilijn in het kader van op te heffen en nieuwe ligging van buurtwegen 6 (dl), 19(dl), 20(dl), 77(dl) en 80bis ter hoogte van Rozenhoek/Berendries/Kasteeldreef te 9660 BRAKEL. Goedkeuring.

    Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
    Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
    Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
    Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
    Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
    Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
    Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

    Aanvraag dd. 22 december 2022 voor de vennootschap 'Hof ter Maele', Rozenhoek 6 te 9660 BRAKEL in het kader van op te heffen en nieuwe ligging van buurtwegen 6 (dl), 19(dl), 20(dl), 77(dl) en 80bis ter hoogte van Rozenhoek/Berendries/Kasteeldreef te 9660 BRAKEL.

    Regelgeving en bevoegdheid

    Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

    Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;

    Feiten, context en argumentatie

    Het ontwerp van rooilijnplan, opgemaakt door Viator, Romeins Plein 13 te 9620 ZOTTEGEM, van 12 december 2022 waaruit duidelijk de actuele en de toekomstige rooilijnen van de gemeentewegen blijkt;

    Het schattingsverslag, opgemaakt door Viator, Romeins Plein 13 te 9620 ZOTTEGEM, van 21 december 2022 dat de aan de gemeente te betalen waardevermeerdering van de gronden € 22.399 blijkt ten gevolge van op te heffen en nieuwe ligging van de gemeentewegen; 

    Het voornemen dd. 9 januari 2023 van het college van burgemeester en schepenen om de gemeenteraad te laten beraadslagen over de op te heffen en nieuwe ligging van buurtwegen 6 (dl), 19(dl), 20(dl), 77(dl) en 80bis ter hoogte van Rozenhoek/Berendries/Kasteeldreef te 9660 BRAKEL.

    Het voornemen tot verplaatsen van de gemeenteweg geeft uitvoering aan artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 en dat het aan deze artikels werd getoetst;

    Buurtweg nr. 6/deel

    Beknopte beschrijving van de huidige toestand:

    Juridisch:

    Deze buurtweg is openbaar domein , de wegzate is dus eigendom van de gemeente Brakel. Deze buurtweg loopt ten einde en deed dienst als toegang tot het solitaire perceel nr. 555B en 554F. De nood daartoe is weg, gezien deze percelen geintegreerd zijn in de overige eigendommen van de aanvrager en de toegang
    langs deze zijde niet meer nodig is.

    De breedte van de wegzate is 3.00 meter.

    Praktisch:

    Het deel van deze buurtweg, dat geen dienst meer doet als toegangsweg is verdwenen. Er is in de praktijk slechts nood aan een breedte van 1.50 m. op die plaats, zodat het omgelegde deel van de nieuwe wegzate er voor gebruikers , voetgangers, kan op aansluiten. Het resterend deel, dienstig als toegang naar de woning nr. 36 en perceel nr. 564 wordt in stand gehouden op de bestaande breedte van 3 meter.

    Buurtweg nr. 19

    Beknopte beschrijving van de huidige toestand:

    Juridisch:


    Deze buurtweg is deels openbaar domein , de wegzate is dus eigendom van de gemeente Brakel en is deels een publieke erfdienstbaarheid van overgang, waarbij de wegzate zelf privaat domein is. De breedte van de wegzate varieert tussen 4.00 en 5.00 meter.


    Praktisch:

    Het grootste deel van deze buurtweg, vooral daar waar het langsheen de Zwalm is gelegen is in de praktijk onbruikbaar omdat het zich bevindt in effectief overstromend gebied, met name maakt de wegzate deel uit van het natuurlijk bergingsbekken dat zich naast de Zwalm bevindt. Vandaar uit kan men afleiden dat ook het eerste deel, daar waar de buurtweg hoger ligt , geen uitweg kan bieden naar het lager gelegen deel.

    De wegzate wordt afgeschaft, vanaf daar waar ze zich ten volle op de woonsite van de aanvrager bevindt.

    Vroeger, en dat zal de ontstaansreden zijn geweest, bevonden er zich verderop nog twee woningen langs deze weg, een ter hoogte van perceel nr. 512, en verder de woning van de aanvrager.

    De wegzate wordt in stand gehouden op de plaats waar ze goed berijdbaar is en zodat het terrein, eigendom van de gemeente Zwalm ( perceel nr. 503 A) nog makkelijk kan worden bereikt. Alhoewel de aanvrager gebruiker is van deze weide, wordt toch geoordeeld dat de weide steeds via een publieke wegzate moet toegankelijk blijven. De wegzate blijft bestaan over 8 meter diepte vanaf het grenspunt van de eigendom, zodat de bereikbaarheid ervan comfortabel blijft.

    De wegzate blijft ook bestaan op de plaats die effectief nog goed toegankelijk is , de zuidkant die aansluit aan de Kasteeldreef, en vanaf de plaats waar ze niet meer in overstromingsgebied is gelegen. Op die plaats wordt ook de nieuwe omgeleide wegzate aangesloten.

    Vanaf de Kasteeldreef kan op een veilige manier de verlaten spoorwegbedding die nu wandel/fietspad is worden bereikt.

    Voetweg nr. 77 en 80 bis

    Juridisch:

    Deze voetweg is voor het overgrote deel een publieke erfdienstbaarheid van overgang, waarbij de wegzate zelf privaat domein is.

    De breedte ervan is steeds 1.00 meter.

    Een deel van de wegzate van voetweg nr. 77 is tevens openbaar domein. ( deel 2 en deel 3 op plan.)

    Praktisch:

    Deze voetweg is in de praktijk sinds tientallen jaren niet meer gebruikt.

    Het deel 1 bevindt zich op de woonsite van de aanvrager. De weg is nergens nog zichtbaar.

    Het deel 2 bevindt zich naast een bebost gedeelte dat tevens drassig is, en niet meer zichtbaar op het terrein.

    Het deel 3 ten zuiden bevindt zich op akkerland, en is niet waar te nemen. De afschaffing ervan wordt tevens gevraagd omdat in feite het nut van deze wegzate overbodig wordt, gezien de ingrepen die hierna worden beschreven. Het deel is bovendien niet bereikbaar vanaf de buurtweg nr. 20 op die plaats. De resterende en slechtliggende kasseien die overblijven en nog niet zijn uitgespoeld maken de goede begaanbaarheid van de buurtweg nr. 20 op die plaats onmogelijk. Deze buurtweg loopt ook ten einde en is zonder doel ter hoogte van perceel nr. 66. Vandaar ( zie verder ) dat vanaf de plaats waar buurtweg nr. 20 wel nog goed begaanbaar is een omleiding wordt voorgesteld die dan de aantakking met buurtweg nr. 19 mogelijk maakt.


    Buurtweg nr. 20/deel

    Juridisch:

    Deze buurtweg is over de ganse lengte openbaar domein.

    De breedte ervan is steeds tussen 4.00 a 4.40 meter.

    De buurtweg is met zekerheid ontstaan omdat indertijd de eigendomsstruktuur van de gronden versnipperd was, en de bereikbaarheid van de diverse percelen diende te worden verzekerd. Op dit ogenblik is de eigendomsstructuur veel duidelijker en de aanvrager is eigenaar van alle omliggende gronden. Er stonden ten tijde van het ontstaan van de atlas der buurtwegen nog twee bijkomende woningen langs deze weg die zijn verdwenen, namelijk op de percelen 644 A en 700 C.

    Praktisch:

    Deze buurtweg is in de praktijk op de plaats waar hij nu wordt afgeschaft niet begaanbaar, en heeft gezien de twee vroeger bestaande woningen zijn verdwenen, geen nut meer op die plaats. Hij was vroeger aangelegd met een kasseistrook, maar deze zijn op die plaats doorgaans en hoofdzakelijk weggespoeld door de overstromende langsgracht, vermoedelijk heeft de gemeente in het verleden geoordeeld dat op die plaats de wegzate haar nut had verloren, gezien de twee bijkomende woningen verdwenen zijn, en er dus geen instandhoudings- of onderhoudswerken meer dienden te gebeuren.

    De wegzate loopt ook nu al eenvoudig ten einde 100 meter voorbij het punt tot waar de weg nu in stand wordt gehouden. Daar mondt ze uit in de voetweg nr. 77 met een breedte van 1 meter. Die plaats is niet meer bereikbaar.

    Vanaf die plaats, en waar hij goed bruikbaar is , wordt de hiernabesproken omleiding op een comfortabele breedte voorzien naar de onderliggende Kasteeldreef, en dit via een goed toegankelijke nieuwe wegzate die tussen 3 en 4 meter breed wordt.

    De verplaatsing, en herlokalisatie van de voetwegen wordt hieronder besproken:

    Het deel A , vertrekkende vanaf de weg , Rozenhoek.

    In de realiteit is deze nieuwe voetwegzate , die de Rozenhoek ( buurtweg nr. 19) verbindt met de Berendries ( buurtweg nr. 6) nu reeds in gebruik en vrij comfortabel.

    De wegzate zal overal minstens 1.50 meter breed zijn, en de grondstrook wordt overgedragen aan het openbaar domein.

    De weg loopt vrij egaal, en er zijn geen hindernissen. Langs de noordzijde zijn de tuinen , deels weilanden van aangelanden gelegen, langs de zuidzijde is bebossing aanwezig, die van de gemengde soort is. Langs beide zijden is de wegzate voorzien van een afsluiting, die zich op privaat domein bevindt en de doorgang dus niet belemmert.

    De afstand vanaf de buurtweg nr. 19 tot de buurtwegverbinding nr. 6 bedraagt benaderend 310 lm.

    Het deel B , vertrekkende vanaf de buurtweg nr. 6, Berendries richting buurtweg nr. 20, Rozenhoek.

    Dit is een volledig nieuwe voetwegzate , waarvoor geopteerd wordt om de zate een gemiddelde breedte van 3.50 meter te geven. Immers op verschillende plaatsen staan tegen en op de zate bomen waarvan wordt geopteerd om deze niet te rooien. De breedte van 3.50 meter , laat toe om toch langsheen de bomen comfortabel te passeren. Op het diepste punt van deze nieuwe weg zal nog enige grondverbetering of minstens drainering dienen te gebeuren want bij hoge grondwaterstand zij nop die plaats een aantal
    drassige plaatsen. Een eenvoudige kanalisering van het water naar lager gelegen plaatsen zal deze omgeving kunnen vrijwaren van drassigheid.

    De wegzate zal dus overal minstens 3.50 meter breed zijn, en de grondstrook wordt in volle eigendom overgedragen aan het openbaar domein, in deze de gemeente Brakel.

    De weg loopt vanaf het noorden licht neerwaarts, en stijgt dan weer licht naar de bestaande verharde weg, Rozenhoek.

    Deze nieuwe wegzate situeert zich helemaal langsheen de beboste eigendom van de aanvrager, en er bevinden zich op die route een paar zeer merkwaardige bomen, waaronder een paar bomen met uitzonderlijk veel en grote ‘Elfenbanken’.

    Er is een mooi zicht ten Oosten op een glooiende weide.

    De afstand vanaf de buurtweg nr. 6 tot de buurtwegverbinding nr. 20 bedraagt benaderend 300 lm.

    Het deel C en D, vertrekkende vanaf de buurtweg nr. 20, Rozenhoek, richting buurtweg nr; 19, en verder de Kasteeldreef.

    Ook dit is een volledig nieuwe voetwegzate , die het onbruikbare deel van buurtweg nr. 20 en voetweg nr. 77 vervangt. Hier wordt geopteerd om de nieuwe weg te voorzien op een breedte van liefst 4.00 meter.

    Immers aan de noord- en westzijde zal een houtkant worden voorzien, die kan uitgroeien tot een breedte van anderhalve meter. Deze houtkant zal door de aanvrager en op zijn kosten , in samenspraak met de milieudienst van de gemeente worden aangeplant. De houtsoorten zullen inheems zijn en door de milieudienst van Brakel kunnen worden beslist zowel naar soort als naar te hanteren dichtheid.

    De wegzate zal dus overal minstens 2.50 meter breed zijn wat de eigenlijke gebruiksbreedte betreft.

    De volledige grondstrook, met inbegrip van de aangeplante houtkanten wordt in volle eigendom overgedragen aan het openbaar domein, in deze de gemeente Brakel.

    De weg loopt vanaf het noorden licht opwaarts naar het open veld, en daalt dan weer licht af naar de bestaande buurtweg nr. 19.

    Deze nieuwe wegzate situeert zich in mooie open ruimte en zal een prachtig zicht bieden op de vallei en het ‘Kasteeldomein’ ‘Kasteel van Lilare’.

    De totale afstand vanaf de buurtweg nr. 20 tot de buurtwegverbinding nr. 19 bedraagt benaderend 390 lm.

    Ten zuiden, aan de aansluiting met de Kasteldreef zullen voetgangers de korte doorsteek langsheen de Kasteeldreef kunnen maken naar het mijnwerkerspad, de vroegere spoorwegwegbedding, die nu al veelvuldig gebruikt wordt door wandelaars en fietsers, of mits de weg over te steken de GR verder te kunnen volgen.

    Besluit

    Artikel 1.           

    Principieel akkoord te gaan met de opheffing en nieuwe ligging van buurtwegen 6 (dl), 19(dl), 20(dl), 77(dl) en 80bis ter hoogte van Rozenhoek/Berendries/Kasteeldreef te 9660 BRAKEL.

    Artikel 2.            

    De ontwerp-rooilijnplannen voorlopig vast te stellen.

    Artikel 3.            

    Het college te gelasten het openbaar onderzoek op te starten en te doorlopen.

    Het openbaar onderzoek wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 17 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

    Artikel 4.            

    Akkoord te gaan met de voorgestelde meerwaarde.

  • Evenementen en communicatie

   • Concessievoorwaarden met het oog op het verlenen van een domeinconcessie.

    Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
    Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
    Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
    Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
    Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
    Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
    Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

    Het goedkeuren van de voorwaarden met het oog op het verlenen van een domeinconcessie.

    Regelgeving en bevoegdheid

    Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 11°

    Het burgerlijk Wetboek, art. 1712.

    Het bodemdecreet van 27 oktober 2006.

    Besluit

    Artikel 1 Motivering

    De gemeente Brakel verleent, onder de vorm van een concessieovereenkomst, de mogelijkheid tot het exploiteren van een domeinconcessie van het in concessie gegeven deel van het openbaar domein waarop LED-borden worden geplaatst met het oog op de publieke en private uitbating van deze LED-borden.

     De toewijzing van de concessie tot uitbating zal gebeuren na een bekendmaking van de concessievoorwaarden en een oproep tot kandidaten. De algemene en bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de bijgevoegde concessieovereenkomst zijn een essentieel onderdeel van de concessie.

    Als gunningscriteria gelden:

    • de beoordeling van zichtbaarheid van de boodschappen (20%)
    • de kwaliteit van de schermen (50%)
    • de gebruiksvriendelijkheid van het Content Management System (30%).
    • door het indienen van een offerte verklaart de kandidaat zich akkoord met alle onderdelen van de concessieovereenkomst.

    Artikel 2 Voorwaarden tot deelname aan de mededinging

    §1 Natuurlijke personen 

    Natuurlijke personen die aan de bieding voor het bekomen van de concessie deelnemen zullen, vóór de toewijzing, volgende stukken dienen voor te leggen: 

    • Recent bewijs van goed gedrag en zeden met vermelding van de nationaliteit
    • Eventueel een uittreksel uit het Handelsregister

     §2 Rechtspersonen 

    Rechtspersonen die aan de bieding voor het bekomen van de concessie deelnemen zullen, naast de voormelde stukken van de zaakvoerder als natuurlijk persoon, ook volgende stukken voorleggen: 

    • Afschrift van de stichtingsakte en eventuele wijzigingen
    • Opgave van de samenstelling van de raad van bestuur

     §3 Verschillende personen 

    Indien verschillende personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, gezamenlijk aan de bieding deelnemen, moeten de voormelde documenten voor iedere persoon worden ingediend en de inschrijving door iedereen worden ondertekend. Door de deelname aan de bieding zijn zij hoofdelijk onder elkaar en ondeelbaar tussen hun rechtsopvolgers gehouden tot alle verplichtingen voorkomend uit de concessie. Ze duiden de perso(o)n(en) onder hen aan die de vereniging zal of zullen vertegenwoordigen bij de concessiegever.

    Artikel 3 Gunningscriteria

    Bij de beoordeling voor het afsluiten van een concessieovereenkomst tussen de gemeente als concessiegever en de te weerhouden kandidaat worden volgende gunningcriteria voorop gesteld:

    • zichtbaarheid van de boodschappen (20%)
    • de kwaliteit van de schermen (50%)
    • de gebruiksvriendelijkheid van het Content Management System (30%). 

    De kandidaat zal bij zijn offerte een verantwoording voegen waarbij aangetoond wordt welke led-borden worden aangeboden in relatie tot artikel 7.3 van de Concessieovereenkomst. 

    De toewijzing zal geschieden aan de kandidaat met de hoogste score gelet op de gunningscriteria en dit na vergelijking van de offertes van de verschillende kandidaten.

    Artikel 4 Inhoud van de offerte

    De kandidaat dient volgende documenten te voegen: 

    • het correct invullen van het inschrijvingsformulier
    • met toevoeging van de gevraagde stukken 

    Artikel 5 Wijze van indienen offerte

    De inschrijving tot het bekomen van de concessie dient uiterlijk op [datum en uur] per e-mail verzonden te worden naar volgend mailadres: [mailadres]. Het moment van het registreren van de email op voormeld adres geldt als criterium ter beoordeling van het tijdig indienen van de inschrijving. 

    De offerte van de kandidaat die niet overeenstemt met de voorwaarden van de concessie, de vereiste gegevens niet vermeldt of een voorbehoud inhoudt omtrent de algemene en bijzondere voorwaarden van de concessie, of die de nodige bekwaamheidsbewijzen niet kan leveren, kan op grond van onregelmatigheid worden afgewezen.

    Artikel 6 Opening van de offertes 

    Er zal geen openingszitting voorzien worden voor de opening van de offertes. 

    Artikel 7 Gestanddoeningstermijn

    De kandidaten blijven gebonden op grond van hun inschrijving, gedurende een termijn van 120 kalenderdagen, ingaande op de dag volgend op de dag van de vastgestelde datum van de opening van de biedingen.

    Artikel 8 Toewijzing

    Bij het beoordelen van de kandidaturen mogen er geen tegen- aanwijzingen van morele en/of financiële moeilijkheden uit het verleden blijken. Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht dit te controleren en dit mits afdoende motivering als uitsluitingscriterium te gebruiken.

    De toewijzing gebeurt door het college van burgemeester en schepenen na opening en vergelijking aan de hand van voormelde gunningscriteria van de ingekomen offertes waarbij het zich het recht voorbehoudt: 

    • onder de ingediende inschrijvingen deze niet te weerhouden die niet de gevraagde stukken en/of gegevens bevatten
    • eventueel de concessie niet toe te wijzen

    De gekozen kandidaat zal per aangetekend schrijven worden verwittigd van de toewijzing en worden uitgenodigd tot de ondertekening van de concessieovereenkomst. De niet-gekozen of niet-weerhouden kandidaten worden eveneens op de hoogte gesteld.

     Artikel 9 Bijlagen

     Als bijlagen aan deze concessievoorwaarden worden gevoegd: 

                 A. Offerteformulier

                 B. Concessieovereenkomst

  • Zwembad

   • Zwembad. Reglement interne orde en gebruikersovereenkomsten nieuw zwembad. goedkeuring

    Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
    Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
    Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
    Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
    Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
    Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
    Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

    Het opstellen van een reglement van interne orde en twee gebruikersovereenkomsten voor het nieuwe zwembad. 

    Regelgeving en bevoegdheid

    Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 2°.

    Feiten, context en argumentatie

    Met het oog op de start van het nieuwe zwembad, stelt het college voor:

    - het reglement van interne orde goed te keuren; en

    - de twee overeenkomsten tot gebruik goed te keuren.

    Besluit

    Artikel 1: De raad keurt onderstaand reglement van interne orde goed.

    REGLEMENT VAN INTERNE ORDE ZWEMBAD

    Artikel 1.                  Algemeen 

    Het reglement van inwendige orde (hierna “het reglement”) heeft tot doel de goede exploitatie (met name de veiligheid, de orde, de zedelijkheid en de hygiëne) van de zwembadinrichting (in de meest ruime zin begrepen en onder meer betrekking hebbende op de baden, kleedcabines, toeschouwersruimten, inkomhal,…)  (hierna “de inrichting”) beheerd door de TMVW te verzekeren.

    Door het betreden van de inrichting aanvaarden de bezoekers het reglement, worden zij geacht het te kennen en verbinden zij zich ertoe zich ernaar te gedragen. Het reglement wordt aangeplakt op duidelijk zichtbare plaatsen in de inrichting. 

    Dit reglement treedt in werking op 01/03/2022 

    Artikel 2.                  Openingsuren en toegangsprijzen 

    De openingsuren, de sluitingsdagen en het gebruiksrooster, vastgesteld door de TMVW, hangen uit aan  in de inkomhal van de inrichting. De toegangsprijzen worden bepaald door het vigerende tariefreglement dat te raadplegen is in de inkomhal. 

    Artikel 3.                  Toegang 

    De inrichting is toegankelijk tijdens de vastgestelde openingsuren en overeenkomstig het gebruiksrooster.

    Buiten de publieke openingsuren kan enkel toegang verkregen worden tot de inrichting dan na het afsluiten van een overeenkomst met de TMVW. 

    Bezoekers, die gebruik maken van de inrichting, anders dan als lid van een sportclub/vereniging waarmee een gebruikersovereenkomst is afgesloten, die niet over een geldige gevalideerde toegangskaart (toegangsticket, abonnementskaart) beschikken, mogen de inrichting niet betreden. Een toegangsticket is niet terugbetaalbaar. Eenmaal de baderszone verlaten, moet men zich een nieuwe toegangskaart verschaffen om opnieuw toegang te verkrijgen tot de baderszone. Bezoekers moeten tijdens het betreden van de baderszone steeds het toegangsbandje dragen. Bezoekers zonder bandje zullen geweigerd worden in de baderszone. 

    Abonnementsbandjes zijn persoonlijk en mogen niet doorgegeven worden.

    Dertig minuten voor sluitingstijd worden geen toegangskaarten meer verkocht of gevalideerd. 

    De TMVW behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inrichting geheel of gedeeltelijk te sluiten en de reservaties te annuleren voor zolang als nodig en zonder enig recht op schadevergoeding, in geval van:

    -                      uitzonderlijke gebeurtenissen die betrekking hebben op het sluiten van de inrichting voor het publiek, zwemmers en/of niet-zwemmers of die vereisen dat de inrichting ter beschikking wordt gesteld aan derden;

    -                      werken, waaronder onder meer kan begrepen worden: herstellingswerken, aanpassingswerken, onderhoudswerken, technische werken, vernieuwingswerken,.… die het geheel of gedeeltelijk sluiten van de inrichting vereisen. 

    De TMVW kondigt deze gebeurtenissen en werken, indien mogelijk, tijdig aan aan de kassa van de inrichting. 

    De TMVW heeft het recht om elke persoon die een gevaar dreigt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de inrichting te verbieden. Zo kan onder meer de toegang worden geweigerd aan personen in staat van dronkenschap of enige andere vorm van intoxicatie, personen die de orde verstoren, personen die dit reglement niet naleven, personen in onzindelijke toestand, personen met niet geheelde wonden. 

    Desgevallend kan de TMVW een medisch attest eisen waaruit blijkt dat de volksgezondheid niet in het gedrang komt. 

    Dieren worden niet in de inrichting toegelaten.  

    Artikel 4.                  Duur

    Behoudens andersluidende voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst met de TMVW is de normale duur van een zwembeurt, omkleden inbegrepen, onbeperkt. Bij dreigende overbezetting kan de zwembeurt evenwel steeds beperkt worden tot één uur. 

    Bij het overschrijden van de maximumduur is een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de individuele toegangsprijzen in het vigerende tariefreglement. 

    Op sluitingstijd dient iedereen de baderzone te verlaten om zich om te kleden. Omkleden kan gedurende 30 minuten na sluitingstijd. 

    Artikel 5.                  Omkleden

    De kleedkamers voor groepen mogen enkel gebruikt worden door groepen na voorafgaandelijke goedkeuring van de TMVW. 

    De individuele omkleedcabines en de kleedkamers voor groepen worden gebruikt voor de duur noodzakelijk voor het omkleden. Zij dienen behoorlijk gesloten te zijn tijdens het omkleden. 

    Elkeen, met uitzondering van de gebruikers van een kleedkamer voor groepen, is verplicht alle persoonlijke bezittingen op te bergen in een vestiairekast, die moet gesloten worden. 

    De TMVW kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen of schadegevallen van persoonlijke bezittingen. De TMVW is niet gehouden toezicht uit te oefenen op de vestiairekastjes en de groepskleedkamers. Het is dan ook sterk aanbevolen waardevolle voorwerpen thuis

    te laten. 

    Artikel 6.                  Voorafgaandelijk aan het baden 

    Elke bader moet alvorens de zwemhal te betreden:

    -                      naar het toilet gaan;

    -                      een stortbad nemen;

    -                      gebruik maken van de voetsproeiers. 

    Artikel 7.                  Verblijf 

    Kinderen van minder dan acht jaar of kinderen ouder dan 8 die onvoldoende kunnen zwemmen moeten steeds vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene in badkledij, die voortdurend toezicht moet houden. Het plonsbad is uitsluitend toegankelijk voor peuters onder begeleiding van een meerderjarige persoon. 

    Iedere bader gedraagt zich op een wijze dat de veiligheid, de orde, de zedelijkheid en de hygiëne wordt bevorderd. Terzake moeten onder meer volgende verplichtingen gerespecteerd worden: 

    Algemeen: 

    -                      Zingen, roepen en andere luidruchtige verstoring zijn verboden.

    -                      Rennen is verboden.

    -                      Het nuttigen van voedsel of dranken is niet toegestaan buiten de voorziene zones.

    -                      Reddingsattributen mogen enkel aangeraakt en gebruikt worden bij noodwendigheden.

    -                      Geschoeide personen (behoudens het personeel) mogen de ongeschoeide zone niet betreden.

    -                      Ongeschoeide personen mogen de geschoeide zone niet betreden.

    -                      De dienst- en personeelsruimten mogen niet betreden worden door bezoekers van de inrichting.

    -                      Zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders.

    -                      Het gebruik van zeep en shampoo is enkel toegelaten in de stortbaden.

    -                      Alle gebruikte materialen dienen na gebruik op de aangeduide plaatsen terug gebracht te worden.

    -                      Stortbaden en voetbaden mogen niet op een onverantwoorde of overbodige wijze gebruikt worden.

    -                      Baders die geen 25 meter kunnen zwemmen worden niet in het diepe gedeelte toegelaten. De redders kunnen steeds om een

    zwemvaardigheidstest verzoeken.

    -                      Baders dienen gepaste, deftige, hygiënische en veilige zwemkledij te dragen die aangepast is aan de goede zeden. Zo zijn onder meer

    shorts onder de knie, lange broeken, T-shirts, hemden, andere losse kledij en hoofddeksels andere dan een badmuts niet toegelaten. Zwemkledij is alleen toegelaten in de ongeschoeide zone. Zwemmen met niet aangepaste zwemkledij is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de redder (bijvoorbeeld bij reddend zwemmen).

    -                      De baderzone mag niet betreden worden met kledij.

    -                      Het zwemwater mag niet vervuild worden. Zo mag niets uitgewrongen worden in het bad (bijvoorbeeld badmuts, kledij,…) en mogen

    geen voorwerpen in het water gegooid worden. Windels en pleisters horen niet thuis in het bad.

    -                      Andere baders mogen niet lastig gevallen worden of gehinderd worden.

    -                      Onveilige spelletjes en gewaagde oefeningen horen niet thuis in het bad (bijvoorbeeld elkaar onder water duwen).

    -                      Het al of niet toelaten van ballen, zwemhulpmiddelen zoals zwembanden, zwemgordels en zwemvleugeltjes, autobanden, duikbrillen,

    zwemvliezen, zwemspeelgoed, etc. wordt bepaald door de redders in functie van de veiligheid en de goede orde. De redders beslissen autonoom.

    -                      Duiken in ondiep water is verboden.

    -                      Het op de één of andere wijze beoefenen van de duiksport is niet toegestaan. Het beoefenen van de duiksport is enkel toegestaan in

    groep tijdens eventueel voorziene uren op het gebruiksrooster en na het afsluiten van een overkomst met de TMVW.

    -                      Wanneer geen redder aanwezig is, mag niet gebaad worden.

    -                      Het plonsbad kan worden afgesloten door de redders.  

    Aangaande de glijbaan en andere waterspeeltuigen: 

    -                      De glijbaan en andere waterspeeltuigen worden op de hiervoor geëigende wijze gebruikt.

    -                      De glijbaan wordt in gebruik gesteld en afgesloten door de redder.

    -                      Een wachtrij wordt gevormd aan de trap. Duwen of baldadigheden op de trap zijn verboden.

    -                      Het opzettelijk uitspatten van water is verboden.

    -                      Rechtopstaand glijden en achteruit glijden zijn verboden.

    -                      Indien iemand zich nog op de glijbaan bevindt mag niet vertrokken worden.

    -                      De zijranden van de glijgoot mogen niet met de hand vastgehouden worden.

    -                      Het blokkeren van de goot of terug naar boven lopen is verboden.

    -                      In de baan mogen geen vreemde voorwerpen meegenomen worden. Alle voorwerpen die de baan zouden kunnen beschadigen

    (bijvoorbeeld ritssluitingen in zwemuitrustingen) of de veiligheid van de baders in gevaar zou kunnen brengen zijn eveneens verboden. 

    Artikel 8.                  Gezondheidsproblemen 

    Een bader met eventuele gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld epilepsie, hartklachten, suikerziekte) moet daarvan ten minste de redder op de hoogte brengen. 

    Artikel 9.                  Zwemonderricht 

    Georganiseerde zwemlessen zijn toegelaten na het afsluiten van een gebruiker overeenkomst met de TMVW. 

    Artikel 10.              Groepen 

    Elke groep moet, rekening houdende met de samenstelling van de groep, voldoende begeleiders hebben (minstens 1 begeleider per 10 kinderen) die gelast zijn met de bewaking en toezicht van de groep. De begeleider(s) van de groep dien(t)(en) onder meer toezicht te houden op de naleving van dit reglement door de groep (bijvoorbeeld toegangsbewijzen, hygiëne, orde,…). 

    Artikel 11.              schoolzwemmen 

    Voor schoolzwemmen geldt dit reglement samen met de gebruiksovereenkomst schoolzwemmen, waarvan het model als bijlage bij dit reglement wordt gevoegd. 

    Een leerkracht moet toezicht doen terwijl hij/zij les geeft. Dit mag maximum gaan over

    lesgeven aan 35 leerlingen. De leerkracht moet zich dan op de kade bevinden en alle baders

    die tot een groep behoren rechtstreeks kunnen gadeslaan. Wanneer de leerkracht mee in het water gaat met de leerlingen wordt het toezicht overgenomen door andere aanwezige leerkrachten. 

    De scholen krijgen het 25-meterbad  en het kinderbad ter beschikking, volgens het opgestelde uurschema. Op het einde van het schooljaar kunnen de scholen hun wensen (dagen, uren, banen, kleedkamers) doorgeven. Voor het opmaken van het zwemrooster wordt rekening gehouden met de regels van de intergemeentelijke samenwerking..

    Artikel 12.              Ter beschikking stellen zwembad 

    Verenigingen of individuen die het zwembad willen reserveren, vragen dit elektronisch aan. Dit wordt

    definitief na ondertekening van de gebruikersovereenkomst die als bijlage bij dit reglement wordt

    gevoegd. Het bad kan gereserveerd worden met redders van gemeente Brakel. Hierbij dragen de TMVW en de gebruiker een gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de baders. Gemeente Brakel voorziet redders voorgeschreven volgens de Vlarem II bis en eventuele latere wetgeving. De gebruiker voorziet minstens 1 toezichthoudend persoon per 35 baders. De toezichthoudend persoon bevindt zich steeds op de kade. Wanneer het bad ter beschikking wordt gesteld om te duiken is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verdrinkingen. De gebruiker voorziet een toezichthoudend persoon met het juiste diploma (duiker-redder) en bezorgt hiervan een kopie aan het zwembad.

    Het bad kan gereserveerd worden met eigen redders. Tijdens de trainingen moet de gebruiker verplicht redders afvaardigen volgens de vlarem II bis en eventuele latere wetgeving die ervoor zorgt dat de leden van de gebruiker onder rechtstreeks en constant toezicht staan. De hoger redder zorgt dat hij/zij zich permanent op en in de buurt van de kade bevindt.De gebruiker verklaart volledig conform de bepalingen van Vlarem II bis alle nodige veiligheidsmaatregelen te treffen zoals: 

    In Vlarem II bis, hoofdstuk 1, §3, 5° staat: ‘ De redders zijn in het bezit van het hoger reddersbrevet van Sport Vlaanderen of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Sport Vlaanderen. Het afschrift van voormeld brevet of getuigschrift ligt ter inzage op de plaats van de exploitatie.’

    In Vlarem II bis, hoofdstuk 1, §3, 5° staat: ‘De redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in reddings- en reanimatietechnieken. Het getuigschrift van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van op de plaats van de exploitatie. Bedoelde bijscholing moet erkend zijn door Sport VlaanderenVerenigingen of individuen die het zwembad willen afhuren, vragen dit elektronisch aan. Dit wordt definitief na ondertekening van de gebruikersovereenkomst die als bijlage bij dit reglement wordt gevoegd. 

    Artikel 13.              Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 

    Schade toegebracht aan de inrichting en aan voorwerpen moet door degene die daarvoor aansprakelijk is, worden vergoed. 

    De TMVW draagt geen verantwoordelijkheid voor de ontvreemding van en de beschadiging aan voorwerpen van baders en bezoekers.

    De baders en hun begeleiders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat de baders en hun begeleiders niet van hun eigen verantwoordelijkheid. 

    De Gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van alle mogelijke gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang tot en het gebruik van de sportaccommodatie. 

    Artikel 14.              Instructies 

    Het personeel en de redders zijn belast met de uitvoering van het reglement. Alle instructies van het personeel en de redders moeten gevolgd worden. 

    Artikel 15.              Sancties 

    Het niet naleven van onderhavig reglement of het overtreden van eender andere norm kan, onverminderd het recht op schadeloosstelling, aanleiding geven tot volgende sancties:

    -                      de onmiddellijke verwijdering uit de inrichting;

    -                      tijdelijke ontzegging van de toegang tot de inrichting;

    -                      definitieve ontzegging van de toegang tot de inrichting. 

    Deze sancties kunnen toegepast worden op zowel individuele personen als op groepen. Deze beslissingen worden genomen door de TMVW. De beslissing tot tijdelijke of definitieve ontzegging wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan de betrokkene(n). 

    Bij het betreden van plaatsen zonder geldig toegangsbewijs, is daarenboven een forfaitaire, conventionele vergoeding verschuldigd van driemaal de toegangsprijs. 

    Bij weerspannigheid kan de politie opgeroepen worden. In voorkomend geval (bijvoorbeeld diefstal, slagen en verwondingen) wordt de politie onverwijld op de hoogte gesteld van de feiten. 

    Artikel 16.              Privacy 

    Conform de Europese privacywetgeving (GDPR) beschikt gemeente Brakel en de TMVW over een privacyverklaring. Deze kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke website en aan de balie. Gemeente Brakel en de TMVW verbindt er zich toe de privacygegevens van de klanten van het zwembad maximaal te beschermen. Deze privacyverklaring geeft meer informatie rond de persoonsgegevens die verwerkt zullen worden, hoelang deze bewaard worden, de rechten die u heeft, etc. 

    Artikel 17.              Diverse 

    Het is bezoekers verboden te roken. 

    Afval dient in de daarvoor voorziene afvalbakken gedeponeerd te worden. 

    Het aanbrengen of uitdelen van enig materiaal (bijvoorbeeld affiches, reclame) in en rond de inrichting kan alleen mits toestemming van de TMVW. 

    Waren te koop aanbieden in en rond de inrichting is niet toegestaan, behoudens in geval van toestemming van de TMVW. 

    Voor sportclubs of verenigingen geldt dat de maatschappelijke zetel van de club of  de vereniging niet kan worden gevestigd op het adres van de sportinfrastructuur geëxploiteerd door TMVW. 

    Vastgesteld door het Adviescomité voor Secundaire Diensten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening ov (btw-nr.: BE 0200.068.636), afgekort de TMVW, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1 op (datum)

            Artikel 2: De raad keurt onderstaande overeenkomst inzake toegang en gebruik van het zwembad te Brakel goed.

    OVEREENKOMST INZAKE TOEGANG EN GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD TE BRAKEL

    Tussen de ondergetekenden

    Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening cvba (BTW-nr.: BE 0200.068.636), afgekort TMVW, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1, vertegenwoordigd door Marleen Porto-Carrero, algemeen directeur.

    hierna “Beheerder” genoemd,

    en

    Naam:   

    Ondernemingsnummer:     

    BTW-nummer:

    Met maatschappelijke zetel te, (adres): 

    vertegenwoordigd door  (naam):  

    handelend in de hoedanigheid van (hoedanigheid):   

    (in geval van een rechtspersoon),

     (naam):       , wonende te (adres): …      

    (in geval van een feitelijke vereniging),

    hierna “Gebruiker” genoemd,

    wordt het volgende overeengekomen:

    Artikel 1: Voorwerp

    In volgende gevallen wordt een schriftelijke overeenkomst inzake toegang en gebruik van het Zwembad afgesloten:

    -            bij gebruik buiten de publieke openingsuren;

    -            bij regelmatig collectief gebruik binnen de publieke openingsuren

    De Beheerder verleent aan de Gebruiker de toegang tot en het collectief gebruik van het overdekte zwembad Brakel gelegen te Jagerstraat 68 te Brakel, hierna het “Zwembad” genoemd, overeenkomstig de bestemming ervan.

    Het Zwembad omvat diverse ruimten die geheel of gedeeltelijk door de Gebruiker kunnen worden gebruikt, onder andere de baden (gebeurlijk onderverdeeld in banen), de kleedkamers en -hokjes, de sanitaire installaties, de kluizen alsmede de uitrusting ervan (zoals bijvoorbeeld het didactisch materiaal). De te gebruiken kleedkamers en –hokjes worden toegewezen door de Beheerder.

    De gebruiker wordt toegang en gebruik verleend volgens de aan hem toegewezen reservatie door de sportdienst van de gemeente.

    Voor het organiseren van de volgende activiteit(en):

     zwemonderwijs                      zwemtraining             recreatief zwemmen

     watersport                            duiken met fles          duiken zonder fles

     aquagym                               andere:

    Afwijkingen op deze data en uren kunnen worden toegestaan mits akkoord van beide partijen.

    Artikel 2: Duur en hernieuwen van de Overeenkomst

    De Overeenkomst is afgesloten:

    met aanvang op (datum):            

    en eindigend op (datum):            

    Er wordt gewerkt per sportjaar, telkens van (maand)        tot (maand)       .

    Geen van de partijen kan zich beroepen op een stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst. Indien de toegang tot en het gebruik van het Zwembad zou verleend worden aan de Gebruiker na het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, dan is dat een louter gedogen vanwege de Beheerder waaraan de Gebruiker geen rechten kan ontlenen.

    De Beheerder verbindt er zich onder geen enkel beding toe een nieuwe Overeenkomst met de Gebruiker af te sluiten na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn.

    Huidige Overeenkomst verleent de Gebruiker evenmin rechten voor wat betreft de inhoud en de modaliteiten van eventuele toekomstige Overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld reservatiedata).

    De Gebruiker moet, om in aanmerking te komen voor een nieuwe Overeenkomst, vóór 1 september een aanvraag tot een nieuwe Overeenkomst indienen bij de persoon van de Beheerder volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8.

    Artikel 3: Vergoeding

    De vergoeding wordt door de Beheerder bepaald in overeenstemming met het op datum van deze Overeenkomst vigerende tariefreglement, waarvan de Gebruiker verklaart het te kennen. Dit tariefreglement wordt geacht integraal deel uit te maken van de Overeenkomst. De meest recente versie van het tariefreglement is raadpleegbaar aan de ad valvas van het sportcentrum.

    De vergoeding wordt maand gefactureerd en moet door de Gebruiker betaald worden binnen de vijftig dagen na factuurdatum. De factuur wordt ter betaling gezonden naar het in artikel 8 door de Gebruiker opgegeven adres.

    Bij niet tijdige betaling van de openstaande facturen door de Gebruiker, is deze laatste van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling administratiekosten verschuldigd. De Beheerder behoudt tevens het recht om in dit geval de verdere toegang en gebruik van het Zwembad te weigeren.

    Alle vergoedingen en kosten voor gebruik van de sportinfrastructuur door de niet-particuliere gebruiker (onder de vorm van verenigingen, clubs, scholen, groepen) die onbetaald blijven, zullen gevorderd worden van de aanvrager/contactpersoon van de niet-particuliere gebruiker.

    Annulering van gereserveerde uren door de Gebruiker, geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn van een vergoeding. Deze vergoeding wordt geacht gelijk te zijn aan de in het eerste lid bedoelde vergoeding.

    Een annulering door de Gebruiker moet  8 dagen voor de gereserveerde uren gebeuren.

    Annulering van gereserveerde uren dient te gebeuren aan de persoon van de Beheerder volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8.

    Artikel 4: Toegang tot het Zwembad

    4.1.     Toegang door de Gebruiker

    De Beheerder zal aan de Gebruiker naar best vermogen toegang verlenen tot het Zwembad.

    De Beheerder behoudt zich evenwel het recht voor om gedurende de looptijd van de Overeenkomst, het Zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten en de reservaties te annuleren voor zolang als nodig, in geval van:

    -        Uitzonderlijke gebeurtenissen die betrekking hebben op het sluiten van het Zwembad voor het publiek, zwemmers en/of niet-zwemmers of die vereisen dat het Zwembad ter beschikking wordt gesteld aan derden, andere dan de Gebruiker;

    -        Werken, waaronder onder meer kunnen worden begrepen: herstellingswerken, aanpassingswerken, onderhoudswerken, technische werken, vernieuwingswerken enz…, die het geheel of gedeeltelijk sluiten van het Zwembad vereisen.

    De Beheerder zal de Gebruiker van deze gebeurtenissen en werken, indien mogelijk, tijdig op de hoogte brengen.

    De Gebruiker is geen vergoeding verschuldigd voor de periode dat geen toegang kan worden verleend tot het Zwembad door de Beheerder. De Gebruiker zal evenwel geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding.

    4.2.      Toegang door natuurlijke personen

    Enkel de actieve leden, trainers en begeleiders van de Gebruiker zijn tot het Zwembad toegelaten tijdens de in artikel 1 bedoelde gereserveerde uren.

    In geval van toegelaten wedstrijden tijdens de gereserveerde uren, worden deelnemers en wedstrijdofficiëlen eveneens toegelaten tot het Zwembad, mits akkoord van en in samenspraak met de beheerder.

    De Gebruiker mag zonder voorafgaandelijke toelating van de Beheerder, geen toegang verlenen tot het Zwembad aan anderen dan de in het eerste lid bedoelde personen.

    De Gebruiker zal bij de ondertekening van de Overeenkomst meedelen hoeveel personen maximaal toegang zullen verkrijgen tot het Zwembad. Dit aantal mag niet overschreden worden, dan mits voorafgaandelijk akkoord van de Beheerder. Miskenning van deze bepaling kan leiden tot de sanctie voorzien in artikel 6.

    Artikel 5: Verplichtingen van de Gebruiker en de Beheerder

    5.1. Reddingsdienst (toezichthoudende personen)

    De bepalingen van artikel 5.32.9.2.2., §3, §3bis en §3 ter van Vlarem II zijn van toepassing en maken als minimumnorm deel uit van de Overeenkomst.

    schoolzwemmen

    De Beheerder voorziet in het vereiste aantal redders overeenkomstig Vlarem II. De Gebruiker staat in voor de vereiste bijkomende toezichthoudende personen overeenkomstig Vlarem II, met een minimum van één. Een leerkracht moet toezicht doen terwijl hij/zij les geeft. Dit mag maximum gaan over lesgeven aan 35 leerlingen. De leerkracht moet zich dan op de kade bevinden en alle baders die tot een groep behoren rechtstreeks kunnen gadeslaan. Wanneer de leerkracht mee in het water gaat met de leerlingen wordt het toezicht overgenomen door andere aanwezige leerkrachten.

    afhuring zwembad

    Het bad kan afgehuurd worden met redders van gemeente Brakel. Hierbij dragen de TMVW en de gebruiker een gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de baders. De Beheerder voorziet in het vereiste aantal redders overeenkomstig Vlarem II. De gebruiker voorziet minstens 1 toezichthoudend persoon per 35 baders. De toezichthoudend persoon bevindt zich steeds op de kade. Wanneer het bad gehuurd wordt om te duiken is de huurder volledig verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verdrinkingen. De gebruiker voorziet een toezichthoudend persoon met het juiste diploma (duiker-redder) en bezorgt hiervan een kopie aan het zwembad.

    Het bad kan afgehuurd worden met eigen redders. Tijdens het gebruik moet de gebruiker verplicht redders afvaardigen volgens vlarem II die ervoor zorgt dat de leden van de huurder onder rechtstreeks en constant toezicht staan. De hoger redder zorgt dat hij/zij zich permanent op en in de buurt van de kade bevindt.

    De huurder verklaart volledig conform de bepalingen van Vlarem II bis alle nodige veiligheidsmaatregelen te treffen zoals:

    In Vlarem II bis, hoofdstuk 1, §3, 5° staat: ‘ De redders zijn in het bezit van het hoger reddersbrevet van Sport Vlaanderen of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Sport Vlaanderen.  Het afschrift van voormeld brevet of getuigschrift ligt ter inzage op de plaats van de exploitatie.’

    In Vlarem II bis, hoofdstuk 1, §3, 5° staat: ‘De redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in reddings- en reanimatietechnieken.  Het getuigschrift van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van  op de plaats van de exploitatie.  Bedoelde bijscholing moet erkend zijn door Sport Vlaanderen.’

    Indien hogergenoemde Vlarem-bepalingen worden gewijzigd in de loop van de Overeenkomst, dan zijn deze wijzigingen vanaf de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, van rechtswege, en zonder verdere notificatieplicht in hoofde van de Beheerder,  van toepassing.  Daar waar de gebruiksmodaliteiten onverenigbaar worden met de nieuwe Vlarem-bepalingen, worden ze geacht voor onbestaande te zijn en komen de nieuwe Vlarem-bepalingen in de plaats.
    De Beheerder zal in dat geval zo spoedig als mogelijk aangepaste gebruiksmodaliteiten overmaken aan de Gebruiker onder de vorm van een addendum aan deze Overeenkomst.

    5.2. Staat van het Zwembad

    De Gebruiker verbindt er zich toe zorg te dragen voor het Zwembad en deze na gebruik op behoorlijke wijze en in dezelfde staat zoals hij deze ontvangen heeft, achter te laten.

    De Gebruiker is verantwoordelijk voor schade aangebracht aan het Zwembad. Schade dient, aan de persoon van de Beheerder en volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8, binnen de 7 dagen gemeld te worden.

    De Beheerder zorgt ervoor dat het Zwembad zich in goede staat bevindt. Bemerkingen en tekorten aan de infrastructuur worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan de persoon van de Beheerder volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8.

    De Beheerder verbindt er zich toe het Zwembad in overeenstemming met de Vlarem II-wetgeving te onderhouden. Inzonderheid is de Beheerder verantwoordelijk voor het aanhouden van een constante luchtvochtigheid in het Zwembad, het zorgen voor een afdoend waterbehandelingssysteem, nazicht van de kwaliteit van het zwembadwater, nazicht en onderhoud van de installaties

    5.3. Lichamelijke ongevallen

    De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle ongevallen die zouden voorkomen aan haar leden, trainers en begeleiders tijdens het gebruik van het Zwembad en zal in voorkomend geval de Beheerder hiervoor vrijwaren. De Gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van deze lichamelijke ongevallen.

    5.4. Reglement van inwendige orde

    De Gebruiker verbindt er zich toe het reglement van inwendige orde te respecteren en hierop toe te zien.

    Wijzigingen aan dit reglement tijdens de duur van de Overeenkomst, worden van rechtswege geacht deel uit te maken van de Overeenkomst.

    De meest recente versie van het reglement is raadpleegbaar aan de ad valvas van het sportcentrum.

    5.5. Toegang tot het redders- en EHBO-lokaal

    Behoudens bij overmacht, heeft enkel de verantwoordelijke van de Gebruiker en de reddingsdienst toegang tot het redders- en EHBO lokaal en zijn enkel dezen gemachtigd tot gebruik van dit lokaal.

    5.6. SABAM en Billijke vergoeding

    De Gebruiker dient voor elke manifestatie vooraf na te gaan of de regelgeving inzake SABAM en Billijke Vergoeding gerespecteerd wordt.

    5.7. Veiligheidsvoorschriften

    De Gebruiker verklaart alle specifieke veiligheidsvoorschriften van het Zwembad en het materiaal te kennen. De Gebruiker verbindt er zich toe dat zijn leden, trainers, leraren en begeleiders de voorschriften toepassen en hierop toe te zien. De meest recente versie van de veiligheidsvoorschriften en evacuatieplannen is raadpleegbaar aan de ad valvas van het sportcentrum.

    Artikel 6: Vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst

    Indien de Gebruiker de contractuele bepalingen niet naleeft, kan de Overeenkomst beëindigd worden, na voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling en zonder recht op schadeloosstelling.

    De Gebruiker kan de Overeenkomst beëindigen bij ernstige tekortkomingen vanwege de Beheerder, na voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling.

    Artikel 7: Verzekering

    De Gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van alle mogelijke gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang tot en het gebruik van het Zwembad. 

     

    Verzekeringsmaatschappij

    Polisnummer

    Verzekering Lichamelijke Ongevallen

         

         

    Verzekering Burgerlijke/Contractuele  Aansprakelijkheid

         

         

    De contractuele aansprakelijkheid behelst de schade toegebracht aan gebouwen en hun inhoud die door de sportclubs/scholen worden gebruikt.

    Voorafgaandelijk aan het organiseren van activiteiten waaraan andere dan de in artikel 4.2, eerste lid bedoelde personen deelnemen, zal de Gebruiker eveneens een verzekeringspolis voorleggen aan de Beheerder met betrekking tot deze activiteit.

    Binnen de week na ondertekening van onderhavige Overeenkomst worden de naam van de verzekeringsmaatschappij en de polisnummers meegedeeld aan de persoon van de Beheerder volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8.

    De Overeenkomst wordt, indien van toepassing en nodig, aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het tijdig voorleggen van de verzekeringsattesten door de Gebruiker aan de Beheerder.

    Artikel 8. Diverse bepalingen

    Wanneer een clausule of een bepaling van de Overeenkomst nietig wordt verklaard of onuitvoerbaar blijkt, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules of bepalingen van deze Overeenkomst. In dat geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die hetzelfde of een gelijkaardig effect heeft als dat van de nietige bepaling.

    Wijzigingen aan deze Overeenkomst moeten, behoudens andersluidende bepalingen in de Overeenkomst, schriftelijk gebeuren.

    De Gebruiker mag geen recht of verbintenis uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde, zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de Beheerder.

    Elke mededeling volgend uit deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren aan:

    Voor wat betreft de Beheerder:

    FARYS|TMVW – Zwembad      

    p/a Sportdienst      

    adres      

    Plaatselijk beheerder:      

    Telefoonnummer:      

    E-mail:       

    Voor wat betreft de Gebruiker:

    Naam contactpersoon:                    

    Adres contactpersoon:                    

    Faxnummer:                                   

    (!) E-mail:                                       

    Telefoonnummer:                           

    Elke wijziging van de correspondentiegegevens wordt onmiddellijk meegedeeld aan de andere partij.

    Mededelingen worden geacht ontvangen te zijn:

    -      de eerste dag die volgt op de dag dat de brief wordt aangeboden aan de geadresseerde: wanneer de kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbewijs gebeurt;

    -      de derde werkdag die volgt op de werkdag waarop de brief aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij de geadresseerde het tegendeel kan bewijzen: wanneer de kennisgeving per gewone brief of per aangetekende brief gebeurt;

    -      dezelfde dag: wanneer ze per fax, E-mail of andere elektronische kennisgeving worden verzonden en de andere partij de ontvangst heeft bevestigd.

    Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

    De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst.

    Deze Overeenkomst vervangt alle voorafgaande Overeenkomsten.

    Aldus opgesteld te       op (datum)        in één origineel exemplaar.

    Na ondertekening door alle partijen wordt een digitaal kopie van de gebruikersovereenkomst verzonden aan de gebruiker op het mailadres hierboven opgegeven.

    Voor de Beheerder:

    Voor TMVW
    Catherine Meyvaert
    i.o. Marleen Porto-Carrero
    Algemeen directeur

    Voor de Gebruiker:

    Voorzitter                                                                                     Secretaris

    (naam):                                                                                      (naam):      

    (hoedanigheid):                                                                          (hoedanigheid):     

    Artikel 3: De raad keurt onderstaande overeenkomst inzake toegang en gebruik van het zwembad te Brakel goed.

    OVEREENKOMST INZAKE TOEGANG EN GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD TE BRAKEL 

    Tussen de ondergetekenden

    Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening cvba (BTW-nr.: BE 0200.068.636), afgekort TMVW, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1, vertegenwoordigd door Marleen Porto-Carrero, algemeen directeur.

    hierna “Beheerder” genoemd,

    en

    Naam: …      
    Ondernemingsnummer: …        

    BTW-nummer: …      

    Met maatschappelijke zetel te, (adres): …     

    vertegenwoordigd door  (naam): …      

    handelend in de hoedanigheid van (hoedanigheid):            …      

    (in geval van een rechtspersoon),

     (naam):                         

    wonende te (adres): …      

    (in geval van een feitelijke vereniging),

    hierna “Gebruiker” genoemd,

    wordt het volgende overeengekomen:

    Artikel 1: Voorwerp

    In volgend geval wordt een schriftelijke overeenkomst inzake toegang en gebruik van het Zwembad afgesloten:

    -            bij gebruik binnen de publieke openingsuren voor het geven van zwemlessen uitgezonderd van familie of stageopdrachten

    De gebruiker kan zwemles geven tijdens alle openingsuren uitgezonderd van senioren- en baantjeszwemmen.

    Artikel 2: Duur en hernieuwen van de Overeenkomst

    De Overeenkomst is afgesloten voor de termijn van 24 maanden

    met aanvang op (datum):            

    en eindigend op (datum):            

    Geen van de partijen kan zich beroepen op een stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst. Indien de toegang tot en het gebruik van het Zwembad zou verleend worden aan de Gebruiker na het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, dan is dat een louter gedogen vanwege de Beheerder waaraan de Gebruiker geen rechten kan ontlenen.

    De Beheerder verbindt er zich onder geen enkel beding toe een nieuwe Overeenkomst met de Gebruiker af te sluiten na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn.

    Huidige Overeenkomst verleent de Gebruiker evenmin rechten voor wat betreft de inhoud en de modaliteiten van eventuele toekomstige Overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld reservatiedata).

    Artikel 3: Toegang tot het Zwembad

    Iedereen die ze zwemhal betreedt moet in het bezit zijn van een geldig toegangsticket

    Artikel 4: Verplichtingen van de Gebruiker en de Beheerder

    4.1. Gebruikers die les geven dienen minimum 18 jaar oud te zijn.

    4.2. Gebruikers die les geven dienen het nodige diploma te hebben. (diploma verplicht als bijlage bij deze overeenkomst)

    Diploma’s die voor erkenning in aanmerking komen zijn bachelors en masters lichamelijk opvoeding, Initiators zwemmen (trainer C), trainers of instructeurs B zwemmen en trainers A zwemmen, Redders met een hoger redder diploma bij sport vlaanderen met een geldig bijscholingsattest

    4.3. Tijdens de zwemles is de gebruiker verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Kinderen die jonger zijn dan 8 (of die onvoldoende zwemvaardig zijn) die voor of na de zwemles in het bad blijven dienen vergezeld te zijn door een persoon van 18 jaar of ouder, in badkledij, die zelf beschikt over voldoende zwemvaardigheid. Wanneer het kind niet vergezeld is door een volwassene zorgen de ouders en de lesgever ervoor dat het kind voor en na de les niet in het zwembad gaat.

    4.4. Gebruikers geven les in het vrije gedeelte van het zwembad. Lesgeven in een baan kan niet. Er kan ook geen baan afgehuurd worden.

    4.5. De lessen mogen de andere zwemmers niet hinderen.

    4.6. De beheerder zal de gegevens en coördinaten van de gebruiker nooit doorgeven aan geïnteresseerde zwembadbezoekers.

    4.7. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van de sluitingsdagen via de gebruikelijke kanalen (via kassa, website,…).

    4.8. Elke lesgroep mag uit maximaal 4 personen bestaan per lesgever. Dit om de kwaliteit van de les te waarborgen. Wanneer de gebruiker aan meer dan 4 personen per lesgroep wil lesgeven dient dit specifiek aangevraagd te worden.

    4.9. Het gebruik van didactisch materiaal van het zwembad is toegelaten.

    4.10. Duiklessen of lessen aquafitness, aquagym zijn niet toegelaten tijdens de publieksuren (tenzij goedkeuring door het schepencollege).

    4.11. Lesgevers die zich niet houden aan de voorwaarden verliezen hun erkenning.

    4.12 Na ingrijpende werkzaamheden, verbouwingen, reorganisatie van de uitbating zal dit reglement in functie van de situatie aangepast worden.

    4.13 De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle ongevallen die zouden voorkomen aan haar leden, trainers en begeleiders tijdens het gebruik van het Zwembad en zal in voorkomend geval de Beheerder hiervoor vrijwaren. De Gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van deze lichamelijke ongevallen.

    4.14. De Gebruiker verbindt er zich toe het reglement van inwendige orde te respecteren en hierop toe te zien.

    4.15. Wijzigingen aan dit reglement tijdens de duur van de Overeenkomst, worden van rechtswege geacht deel uit te maken van de Overeenkomst.

    4.16. De meest recente versie van het reglement is raadpleegbaar aan de ad valvas van het sportcentrum.

    Artikel 5: Verzekering

    De Gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van alle mogelijke gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang tot en het gebruik van het Zwembad. 

     

    Verzekeringsmaatschappij

    Polisnummer

    Verzekering Lichamelijke Ongevallen

         

         

    Verzekering Burgerlijke/Contractuele  Aansprakelijkheid

         

         

     Artikel 8. Diverse bepalingen

    Wanneer een clausule of een bepaling van de Overeenkomst nietig wordt verklaard of onuitvoerbaar blijkt, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules of bepalingen van deze Overeenkomst. In dat geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die hetzelfde of een gelijkaardig effect heeft als dat van de nietige bepaling.

    Wijzigingen aan deze Overeenkomst moeten, behoudens andersluidende bepalingen in de Overeenkomst, schriftelijk gebeuren.

    De Gebruiker mag geen recht of verbintenis uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde, zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de Beheerder.

    Elke mededeling volgend uit deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren aan:

    Voor wat betreft de Beheerder:

    FARYS|TMVW – Zwembad      

    p/a Sportdienst      

    adres      

    Plaatselijk beheerder:      

    Telefoonnummer:      

    E-mail:       

    Voor wat betreft de Gebruiker:

    Naam contactpersoon:                    

    Adres contactpersoon:                    

    Faxnummer:                                   

    (!) E-mail:                                       

    Telefoonnummer:                           

    Elke wijziging van de correspondentiegegevens wordt onmiddellijk meegedeeld aan de andere partij.

    Mededelingen worden geacht ontvangen te zijn:

    -      de eerste dag die volgt op de dag dat de brief wordt aangeboden aan de geadresseerde: wanneer de kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbewijs gebeurt;

    -      de derde werkdag die volgt op de werkdag waarop de brief aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij de geadresseerde het tegendeel kan bewijzen: wanneer de kennisgeving per gewone brief of per aangetekende brief gebeurt;

    -      dezelfde dag: wanneer ze per fax, E-mail of andere elektronische kennisgeving worden verzonden en de andere partij de ontvangst heeft bevestigd.

    Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

    De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst.

    Deze Overeenkomst vervangt alle voorafgaande Overeenkomsten.

    Aldus opgesteld te       op (datum)        in één origineel exemplaar.

    Na ondertekening door alle partijen wordt een digitaal kopie van de gebruikersovereenkomst verzonden aan de gebruiker op het mailadres hierboven opgegeven.

    Voor de Beheerder:

    Voor TMVW
    Catherine Meyvaert
    i.o. Marleen Porto-Carrero
    Algemeen directeur

    Voor de Gebruiker:

    Voorzitter                                                                                     Secretaris

    (naam):                                                                                      (naam):      

    (hoedanigheid):                                                                          (hoedanigheid):     

     Artikel 3: Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2023.

     

   • Zwembad. Intergemeentelijke samenwerking. Definitief voorstel met gemeente Lierde.

    Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
    Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
    Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
    Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
    Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
    Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
    Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

    Het voorstel van overeenkomst met de gemeente Lierde omtrent intergemeentelijke samenwerking voor het nieuwe zwembad.

    Regelgeving en bevoegdheid

    Decreet Lokaal Bestuur, artikel 387.

    Feiten, context en argumentatie

    Als bovenlokale sportaccomodatie werd een voorstel gedaan aan de buurgemeenten om mee te betalen in exploitatie. 

    De gemeente Lierde gaat akkoord met het voorstel van financiële tussenkomst voor het schoolzwemmen en het publiekszwemmen.

    Voor het schoolzwemmen neemt gemeente Lierde de kosten op zich en krijgen de scholen van Lierde hierdoor priorteit waardoor hun scholen zeker zijn van zwembadwater.

    Wat het publiekszwemmen betreft legt gemeente Lierde de opleg bij tussen het voordeel- en niet voordeeltarief.

    Deze samenwerking wordt geschat op een bijdrage van de gemeente Lierde van 6000 euro voor het eerste jaar. De gemeente Lierde zal dit sowieso betalen, ook als het bedrag lager zou zijn. Wanneer dit bedrag hoger zou zijn worden geen extra kosten aangerekend. Na één jaar wordt dit herbekenen en wordt dit bedrag aangepast om zo dicht mogelijk aan te sluiten tegen de werkelijke cijfers.

    Besluit

    Enig artikel: De raad keurt onderstaande overeenkomst met de gemeente Lierde goed:

    INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZWEMBAD BRAKEL, JAGERSSTRAAT 68 TE BRAKEL 

    TUSSEN ONDERGETEKENDEN

    1) Gemeente Brakel, gevestigd te 9660 Brakel, Marktplein 1, hier vertegenwoordigd door de heer Stefaan Devleeschouwer, burgemeester en door de heer Jurgen De Mets algemeen directeur; en

    2) Gemeente Lierde, gevestigd te 9570 Lierde, Nieuwstraat 19, hier vertegenwoordigd door de heer Jurgen Soetens, burgemeester en door mevrouw Nathalie Meersman, algemeen directeur, 

    WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT

    ARTIKEL 1: AANBOD SCHOOLZWEMMEN EN PUBLIEKSZWEMMEN

    Partijen gaan een samenwerking aan voor wat betreft het schoolzwemmen en publiekszwemmen 

    In het kader van deze samenwerking zullen alle schoolzwembeurten die worden georganiseerd op initiatief van de scholen van de gemeente Lierde in het nieuwe gemeentelijk zwembad van de gemeente Brakel gefactureerd worden aan de gemeente Lierde gedurende de looptijd van deze samenwerking. De scholen van de gemeente Lierde krijgen daarenboven ‘prioriteit’ voor wat betreft  het schoolzwemmen. Dit wil zeggen dat de scholen die gevestigd zijn op het grondgebied van de gemeente Lierde met zekerheid gebruik kunnen maken van het nieuwe gebruiksvriendelijke zwembad van de gemeente Brakel voor de organisatie van het schoolzwemmen.

    In het kader van deze samenwerking zullen alle zwemmers van de gemeente Lierde tijdens de publieksuren kunnen zwemmen aan het voordeeltarief van Brakelaars

    ARTIKEL 2: PRIJS EN BETALING

    De gemeente Lierde is bereid om in ruil voor voormelde dienstverlening inzake het schoolzwemmen en publiekszwemmen een jaarlijkse tussenkomst te voorzien van 6000 euro.

    De TMVW (exploitant) zal maandelijks het exact aantal zwembeurten van het schoolzwemmen factureren aan de gemeente Lierde. Op het einde van het jaar zal gemeente Brakel het restbedrag factureren tot een bedrag van 6000 euro. Wanneer het bedrag van 6000 euro overschreden wordt door het schoolzwemmen zullen de zwembeurten rechtsreeks gefactureerd worden aan de scholen aan een bedrag van 1,2 euro per zwemmer.

    ARTIKEL 3: DUURTIJD 

    Voormelde engagementen worden aangegaan voor een periode van 1 kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december).  Tijdens deze periode zullen voorgaande voorwaarden ongewijzigd blijven. Op het einde van het jaar worden de modaliteiten en de prijs herbekeken en kan de samenwerking verdergezet worden door een schriftelijk akkoord van beide partijen. 

    ARTIKEL 4 – Start van de overeenkomst 

    De samenwerkingsovereenkomst treedt in voege op 1/01/2023, behoudens onvoorziene omstandigheden. 

    Artikel 5 – Algemeen 

    Deze overeenkomst is aan het Belgisch recht onderworpen. 

    De eventuele nietigheid van één van de bovenstaande clausules brengt niet automatisch de nietigheid met zich mee van de volledige samenwerkingsovereenkomst. 

    Bij betwistingen inzake de toepassing van deze samenwerkingsovereenkomst zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, bevoegd. 

    Deze Overeenkomst werd opgesteld te …                        in zoveel exemplaren als er ondertekenende partijen zijn, waarbij iedere ondertekenende partij verklaart één origineel exemplaar ontvangen te hebben. 

    VOOR GEMEENTE BRAKEL 

    De heer Stefaan De vleerschouwer,                                         De heer  Jurgen De Mets

    Burgemeester                                                                       Algemeen Directeur

    VOOR GEMEENTE Lierde

    De heer Jurgen Soetens,                                                         Mevrouw Nathalie Meersman

    Burgemeester                                                                        Algemeen Directeur

     

  • Mobiliteit

   • Algemeen aanvullend verkeersreglement.

    Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
    Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
    Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
    Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
    Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
    Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
    Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

    Het opmaken van een (één) aanvullend verkeersreglement voor de gemeente Brakel.

    Regelgeving en bevoegdheid

    De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119.

    Decreet Lokaal Bestuur, artikel 42, 2°

    Decreet 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, §1, lid 2 en artikel 5, §1, lid 23.

    Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

    Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende  algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

    Ministerieel besluit waarbij van 11 oktober 1976 waarbij de de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

    Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

    Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

    Feiten, context en argumentatie

    Teneinde een maximale transparantie te bereiken, werd een ontwerp van algemeen aanvullend verkeersreglement opgesteld. 

    Dit herneemt de bepalingen van bestaande aanvullende verkeersreglementen en brengt deze onder in één tekst.

    Daarnaast zijn nieuwe bepalingen onder de titel "Buurtwegen" opgenomen.

    Het college stelt voor het ontwerp van reglement goed te keuren.

    Besluit

    TITEL 1 - PARKEREN

    Hoofdstuk 1 - Parkeren gemeentewegen

    Artikel 1: Gemeentewegen

    §1 . BEURTELINGS PARKEREN : halfmaandelijks

    1° Twaalfbunderstraat vanaf de Valkenbergstraat tot huisnr 76;
    2° Sint-Martensstraat : gezien vanuit de richting kerk naar Vloesberg:

    a) rechts, vanaf huisnr 16 tot aan huisnr 36 en vanaf huisnr 40 tot aan huisnr 54;
    b) links, vanaf de aansluiting met de Zure Veldwegel tot aan de eigendom van huisnr 31 en vanaf huisnr 37 tot 15m vòòr de bushalte;

    3° Dr. De Drijverestraat
    4° Tenbossestraat
    5° Spoorwegstraat vanaf huisnummer 41 tot huisnummer 65

    §2 VERBODEN PARKEREN : Voor elke voertuig

    1° Opbrakelsestraat langs beide zijden over een afstand van 65m vanaf woning nr 1 richting deelgemeente Opbrakel langs beide zijden;
    2° Meerbeekstraat ter hoogte van huisnrs 30 tot 44, en 41;
    3° Tamelbroekstraat vanaf de Nestor De Beckstraat over een afstand van 15m;

    4° Groenstraat vanaf en langsheen huisnr 20 tot aan huisnr 30;
    5° Nestor De Beckstraat tussen Lessensestraat en Tamelbroekstraat langs beide zijden;
    6° Lessensestraat over een afstand van 40m vanaf de Nestor De Beckstraat langs beide zijden;
    7° Sint-Martensstraat

    a) tussen huisnr 36 en 40 langsheen beide zijden van de weg;
    b) vanaf huisnr 7 tot huisnr 9 links in de richting Vloesberg

    8° Stationsstraat:

    a) tussen huisnrs 71 en 81 op werkdagen tussen 8u en 17u30;
    b) vanaf de Hoogstraat langs de onpare huisnrs over een afstand van 16

    9° Hollebeekstraat langs de huisnrs 1 en 3;
    10° Serpentestraat vanaf kruispunt Wielendaalstraat langs zijkant huisnr Wielendaalstraat 30 over een afstand van 15m
    11° Sint-Sebastiaanplein ter hoogte van huisnr 4
    12° Teirlinckstraat tussen huisnr 11 en 17
    13° Suttermeers op het einde langsheen het voetpad loodrecht op de straat
    14° Tenbossestraat : thv huisnrs 19 en 21, en 7 m vanaf huisnr 19 richting Dr. De Dryverestraat
    15° Kulkadetstraat op het verharde stuk openbaar domein buiten de rijbaan naast huisnr 6
    16° Hul over een afstand van 80m. vanaf de Rovorst langs beide zijden;
    17° Kraaiestee ter hoogte van huisnummer 10 over een afstand van 30;
    18° Nieuwstraat langsheen huisnrs 67 en 69;
    19° Sint-Franciscusstraat rechts vanaf de Holenbroek tot aan en in de richting van de Opbrakelsestraat;
    20° Industrielaan, gezien vanaf Geraardsbergsestraat :

    a) links vanaf huisnummer 1 tot voorbij huisnummer 25 (pijpekop)
        links vanaf huisnummer 54 tot huisnummer 58
        links vanaf huisnummer 42 tot huisnummer 48 (pijpekop)

    b) rechts vanaf Geraardsbergsestraat vanaf huisnummer 4 tot huisnummer 8
        1e zijweg over de volledige rechterzijde
    rechts na 1e zijweg over een lengte van 25m

        

    21° Baneike:  thv huisnr 29 over een lengte van 17 meter;
    22° Parking Tirse: Er wordt elke zondag van 7u tot 14u verboden parkeren en doorgang ingevoerd op de derde rij van parking Tirse. De maatregel wordt aangeduid met het bord E3 met onderbord “zondag van 7u tot 14u”

    §3 STILSTAAN EN PARKEREN VERBODEN

    1° Everbeekplaats: tussen de achterzijde van de kerk en het vakantiehuis over een afstand van 25 meter langsheen beide zijden van de weg, alsmede rechts in de rijrichting van de kerk vanaf de Lessensestraat tot een 10-tal meter voorbij het daar aangelegd zebrapad.

    §4  VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN

    1° Andersvaliden

    a) Deelgemeente Nederbrakel

    1) Markplein : parkeerplaatsen ter hoogte van woningen nr 2, 10 (parkeerplaats het dichts bij de bibliotheek), 12;
    2) parking Tirse : gezien vanuit de richting van het Marktplein
    * de laatste twee parkeerplaatsen van de parkeerstroken gelegen langs de service flats,
    * de eerste twee parkeerplaatsen op de derde rij van de parking,;
    3) Vierschaar :
    * de eerste twee parkeerplaatsen vanaf kruispunt met de Neerstraat,
    * de eerste twee parkeerplaatsen van de vierde rij op de parking,
    * de tweede parkeerplaats linkerzijde gezien vanaf ingang gebouw nummer 21,
    * 2 parkeerplaatsen rechts achteraan gezien vanaf ingang gebouw nummer 21,
    * 2 parkeerplaatsen op de buiten de rijweg gelegen parking aansluitend op het gebouw nummer 25
    4) Neerstraat : eerste parkeerplaats links vanaf uitrit Marktplein richting Brusselsestraat
    5) Stationsplein : eerste twee parkeerplaatsen op de 3de parkeerzone
    6) Dam : 1ste parkeerplaats rechts gezien vanaf Meerbeekstraat;
    7) parking sporthal : eerste twee parkeerplaatsen links naast ingang sporthal
    8) Hoogstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 3
    9) Meerbeekstraat : parkeerplaats rechtover woning nr 52
    10) Kerkhofstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 51
    11) Serpentestraat: parkeerplaats ter hoogte van woning nr 14
    12) Warande: parkeerplaats ter hoogte van woning nr 21
    13) verbindingsweg Tirse: parkeerplaats t.h.v. kinderdagverblijf Zwalmnestje
    14) Watermolenstraat: laatste parkeerplaats t.h.v. huisnummer 24

    b) Deelgemeente Parike

    1) Hollebeekstraat : eerste twee parkeerplaatsen rechts vanaf Steenweg;

    c) Deelgemeente Opbrakel

    1) Sint-Martensstraat :
    * laatste parkeerplaats op de parkeerstrook gelegen rechts vanaf de Ronsesestraat
    * parkeerplaats links van de ingang van de kerk;

    d) Deelgemeente Zegelsem

    1) Sint-Ursmarsstraat : parkeerplaats rechts ingang kerk
    2) Teirlinckstraat : parkeerplaats rechts en rechtover Buurthuis

    e) Deelgemeente Elst

    1) Sint-Apolloniaplein : eerste twee parkeerplaatsen rechts ingang kerk

    f) Deelgemeente Everbeek

    1) Everbeekplaats:

    * eerste twee parkeerplaatsen links ingang kerk,
    * laatste parkeerplaats van de parkeerstrook onmiddellijk rechts ingang kerk
    2) Muiterijstraat :
    * eerste links ingang kerk,
    * eerste parkeerplaats van laatste rij links ingang kerk

    g) Deelgemeente Michelbeke :

    1) Sint-Sebastiaanplein : eerste parkeerplaats naast de kerk,
    2) Guido Gezellestraat : parkeerplaats naast bushalte,
    3) Riedeplein : eerste twee parkeerplaatsen links vanaf Groenstraat

    2° Bussen 

    a)Groenstraat over een afstand van 20m vanaf ingang en langs Stella Matutina tijdens de schooldagen:

    1) van 7u30 tot 9u van maandag tot vrijdag;
    2) van 16u tot 17 van maandag tot vrijdag uitgezonderd op woensdag
    3) van 11u45 tot 12u30 op woensdag

    3° Cerenomiewagens

    a) Everbeekplaats voor de ingang van de kerk over een afstand van 15m;
    b) Muiterij voor de ingang van de kerk over een afstand van 15m
    c) Marktplein thv van de deur links van de kerk

    4° Alle voertuigen

    a) Industrielaan gezien uit de richting van de Geraardsbergsestraat:

    1) rechts vanaf 30m voorbij de eerste zijweg rechts tot 15m voor de bocht naar rechts
    2) buiten de rijbaan gelegen gedeelte rechtover ingang gebouw nr 28

    5°  Personenwagens, auto’s dubbel gebruik en minibussen :

    a) Parking Tirse
    b) Everbeekplaats;
    b) Dam met inbegrip van parking
    b) Muiterij op de parking thv gemeentelijke kleuterschool
    b) Sint-Sebastiaanplein
    f) parking sporthal
    f) Vierschaar
    h) Sint-Pieterswijk
    i) Peperendaalwijk
    j) Hovendaal
    k) Ruiterij
    l) Nederstenkouter + Veldstraat
    m) Geraardsbergsestraat tussen Rondplein en Industrielaan langs de pare huisnummers
    n) Brusselsestraat thv woning nr 38
    o) Neerstraat langs beide zijden van huisnummer 3 tot en met huisnummer 13
    p) Serpentestraat, tussen Brugstraat en Theo Brakelstraat
    q) Edg. Tinelstraat
    r) Noordhoek
    s) uitgezonderd op woensdag tussen 5u en 14u,
    a. Marktplein
    b. Serpentestraat tussen Marktplein en Brugstraat
    c. Hoogstraat
    t) H. De Coenestraat
    u) Suttermeers

    6° Elektrische voertuigen : Oplaadplaatsen

    a) 2 parkeerplaatsen op de parking Vierschaar
    b) 2 parkeerplaatsen op de parking Tirse
    c) 2 parkeerplaatsen op de parking gemeentelijke sporthal 

    7° Deelauto's:

    a) 2 parkeerplaatsen op de parking Stationsplein

     8° Mobilhomes:

    a) 3 parkeerplaatsen op de parking Dam (beperkte parkeerduur van 24u)

    §5 BEPERKTE PARKEERTIJD max 30 min

    1° Buiten blauwe zone

    a) Brusselsestraat thv woning nr 38

    2° Binnen blauwe zone

    a) Hoogstraat, met uitzondering van de parkeerplaats voor andersvaliden
    b) Neerstraat van huisnr 5 tot 13 en van 24 tot 34, met uitzondering van de parkeerplaats voor andersvaliden

    §6  ZONALE REGELING

    1° Blauwe zone

    a) Neerstraat
    b) Stationsstraat;
    b) Wielendaalstraat;
    d) Serpentestraat;
    e) Brugstraat;
    f) Markplein;
    g) Tirse langs beide zijden van de rijweg gelegen tussen gebouw bibliotheek en T.Brakelstraat;
    h) Kasteelstraat vanaf kruispunt Stationsstraat-Hoogstraat-Wielendaalstraat tot en met woning nummer 26;
    i)  Vierschaar vanaf Neerstraat tot parking;
    j) Beekstraat: op de parking gelegen langsheen het handelspand ter hoogte van het kruispunt Beekstraat-Brusselsestraat
    k) Lindeplein: parkeerstrook op het Lindeplein 

    §7 PARKEREN OP HET VOETPAD

    1° Wijnstraat gedeeltelijk langs de kant van de pare huisnummers

    §8 De in deze titel getroffen maatregelen worden als volgt gesignaleerd met

    §1. : verkeersborden E5 en E7 met de pijlen Type X a, b en d;
    §2.1 tot §2.7, §2.8b tot §2.14 : gele onderbroken lijn
    §2.15 : verkeersbord E1
    §2.7a, §2.16, §2.17, §2.18, §2.19, §2.20, §2.21 : verkeersbord E1 met onderborden Xa en Xb

    §3: borden E3

    §4.1 : borden E9A met onderbord Type VIId (symbool voor andersvaliden)

    §4.2 : verkeersborden E9d met onderborden aanduiding uren + Xa en Xb

    §4.3 : het verkeersbord E9a (waar nodig met pijlen Xa en Xb) met onderbord type IV “uitgezonderd cerenomiewagens”
    §4.4 : verkeersbord E9 met onderborden Xa en Xb
    §4.5.a tot 4.5.q : verkeersbord E9b
    §4.5.r : verkeersbord E9b met onderbord "uitgezonderd op woensdag van 5u en 14"
    §4.6 : verkeersbord E9a met pictogram of onderbord “elektrische voertuigen” + onderbord VIIb

    §4.7: verkeersbord E9a met pictogram of onderbord "deelwagen" 
    §5 : onderbord max 30 min
    §6.1 : de verkeersboren begin en einde blauwe zon met afbeelding E9a en parkeerschijf
    §7 : de verkeersborden E9f
    §8 : de verkeersborden E9h met pictogram en met onderbord type VIIc 'max 24u'

    Hoofdstuk 2 - Parkeren gewestwegen

    Artikel 2: In de Geraardsebergstraat wordt links gezien richting Rondplein, vanaf de Industrielaan over een afstand van 25m enkel parkeren toegelaten voor personenauto's, auto's dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen.

    De maatregelen wordt gesignaleerd met het verkeersborden E9a + onderborden Xa en Xb

    TITEL 2 - VERBODSBORDEN

    Hoofdstuk 1 - Eenrichtingsverkeer

    Artikel 3:

    §1 Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met uitzondering van het verkeer van fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs (welke in beide richtingen mogen) in volgende straten:

    1° In de Warande vanaf het kruispunt met de Eikkouterweg tot aan en in de richting van de Kruisstraat

    2° Tirse vanaf het Marktplein en in de richting van de parking Tirse

    3° In de Serpentestraat vanaf de Theo Brakelstraat tot aan en in de richting van het Marktplein

    4° In de Wielendaalstraat vanaf het kruispunt met de Kasteelstraat tot aan en in de richting van Tirse

    5° In de Stationsstraat vanaf het kruispunt met het Stationsplein in de richting van de Kasteelstraat

    6° In de Brugstraat vanaf de Serpentestraat en in de richting van de Wielendaalstraat

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C1 en F19 met onderbord M12 “uitgezonderd + symbolen fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs".

    §2 Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met uitzondering van het verkeer van fietsers in volgende straten:

    1° In de Teirlinckstraat tussen de Oudenaardsestraat en de Sint-Ursmarsstraat

    2° In de Gauwstraat vanaf het kruispunt met de Neerstraat in de richting van ringweg N8c

    3° In de St-Pieterswijk rond de zwemkom in uurwijzersrichting

    4° In de Driestenbroekestraat vanaf huisnummer 8 tot 20 meter voor en in de richting van de Vunkstraat

    5° In de Schoolstraat vanaf huisnummer huisnummer 1 tot aan en in de richting van de Kunnenbergstraat

    6° In de Vierschaar vanaf huisnummer 23 tot aan en in de richting van de Gauwstraat

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden F19 met onderbord M4 en in tegenovergesteld richting C1 met onderbord M2.

    §3 Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met uitzondering van het verkeer van fietsers, van voertuigen van geregelde openbare diensten en van voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen in volgende straten:

    1° In de Watermolenstraat vanaf het kruispunt met de Neerstraat tot aan en in de richting van woning Watermolenstraat nr. 13

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden F17 waarin, in het rijvak waar de bussen en de fietsers worden toegelaten in de tegenstelde rijrichting, het symbool van een fiets en het woord "BUS". Ter hoogte van Watermolenstraat nr. 13 wordt een C1 met onderbord "uitgezonderd bus" en onderbord M2 (uitgezonderd fietsers) geplaatst. Aan de overzijde van woning Watermolenstraat nr. 13 wordt in de richting van de Beekstraat het bord A39 geplaatst. 

    §4 Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten:

    1° Op het kruispunt Hollebeekstraat / Matrouwstraat is het verboden links van de verkeersgeleider te rijden

    2° Op de parking Tirse in tegenwijzerszin komende vanuit de Theo Brakelstraat.

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C1 en D1d.

    3° Everbeekplaats in de richting van de Cordenuitstraat

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C1 en F19.

    Hoofdstuk 2 - Verboden doorgang

    Artikel 4

    §1 Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder

    1° buurtweg n°33, Meersweg, vanaf de aansluiting met de weg n°11, Pullem, tot aan de afslag naar de enige woning in de Meersweg

    2° buurtweg n°28 te Everbeek, vanaf achter de woning n°7 in de Hayestraat richting Vloesberg tot aan de aansluiting met de voetweg n°37

    3° buurtweg n°37 te Everbeek, vanaf de aansluiting met buurtweg n° 172 en de grens met Vloesberg

    4° buurtweg n°172 te Everbeek, vanaf de Kroonstraat tot aan de Hayestraat

    5° buurtweg n°36 te Everbeek, tussen woning 11 Donkerstraat en Bergstraat

    6° voetweg n°85 vanaf de Pieter Hoelmanstraat tot aan de Meersweg

    Deze maatregel zal gesingaleerd worden met volgende verkeersborden C3

    §2 Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd plaatselijk verkeer in volgende straten:

    1° Loofweg

    2° Galgestraat en het gedeelte van de Faytestraat in het verlengde van de Galgestraat tot het T-kruispunt thv huisnr. 42

    3° Kiekenstraat

    4° Buurtweg n°5 Brakelbos

    5° Burgweg

    6° Voetwegel n°27 te Michelbeke tussen Groenstraat en Burgweg

    7° Kapittel

    8° Hoge Zavel

    9° Berendries zijstraat thv huisnummer 32

    10° Molenkouterweg

    11° Kammeland

    12° Mijnwerkerspad over een strook van 25m vanaf de Molenhoekstraat richting Brusselsestraat

    13° Matrouwstraat, gedeelte tussen Matrouwstraat n°19 en Steenweg 

    14° Edg. Tinelstraat

    15° Hovendaal

    16° Sint-Pieterswijk

    17° Nederstenkouter / Veldstraat

    18° Peperendaalwijk

    19° Ruiterij

    20° H. De Coenestraat

    21° Suttermeers

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C3 aangevuld met onderbord met de vermelding "Uitgezonderd plaatselijk verkeer".

    §3 Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd fietsers in volgende straten:

    1° Torenpad

    2° H. De Coenestraat tussen Driehoekstraat en uiteinde H. Decoenestraat

    3° Sadonespad tussen Ronsesestraat en Sint-Martensstraat

    4° Vanaf het Stationsplein richting N8c

    5° Vanaf de N8c richting Tenbossestraat

    6° Voetweg n° 81 (tussen Toepweg en Toepkapelstraat)

    7° Voetweg n° 82 (tussen Toepweg en Kruisstraat)

    8° Voetweg n° 84 (deel Toepweg)

    9° Voetweg n° 86 (Zavelpad - tussen Kruisstraat, Warande en Tenbossestraat)

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C3 aangevuld met onderbord M2 (uitgezonderd fietsers).

    §4 Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd plaatselijk verkeer, fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs in volgende straten:

    1° Kouterstraat

    2° Oorloge

    3° Kuiterlos

    4° Koestraat

    5° Abeelpad

    6° Parkweg

    7° Kleistraat

    8° Baneike

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C3 met onderbord met de vermelding "Uitgezonderd plaatselijk verkeer" + onderbord M3 met weglating van A

    §5 Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd fietsers en ruiters in volgende straten:

    1° Mijnwerkerspad tussen Boembeke en Livierenstraat

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersbroden C3 met onderbord M2 en onderbord uitgezonderd ruiters

    §6 Verboden toegang voor ruiters in volgende straten:

    1° Voetweg nr 71 deel tussen Livierenstraat en Tenbergen

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C13.

    §7 Verboden toegang met uitzondering van landbouwvoertuigen in volgende straten:

    1° ruilverkavelingsweg tussen de Steenstraat en tot op 40m voor de aansluiting met de Twaalfunderstraat

    2° buurtweg n°60 te Everbeek, tussen buurtweg n°36 en Plankkouter

    3° buurtweg n°15 te Zegelsem, tussen buurtweg n°16 en Kleine Gastenhoek

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C3 met onderbord type IV “uitgezonderd landbouwersgebruik” alsook een voorsignalisatie C3 met onderbord type IV “uitgezonderd landbouwersgebruik en onderbord type Ia “350m” en “40m” voor de ruilverkavelingsweg.

    §8 Verboden toegang voor motorvoertuigen met uitzondering van voertuigen van begrafenisondernemers en gemeentediensten. Andere voertuigen mits toelating gemeentelijke overheid:

    1° Kerkhoven gemeente Brakel 

    2° Voor de begraafplaatsen van Nederbrakel en Opbrakel uitzondering voor personenauto's op woensdag van 13.00 uur tot 16.00 uur

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C3 aangebracht met onderbord: ”Behalve voertuigen begrafenisondernemers en gemeentediensten. Andere voertuigen mits toelating gemeentelijke overheid”.

    Voor de begraafplaatsen van Nederbrakel en Opbrakel wordt op het onderbord bijkomend vermeld "personenauto's op woensdag 13.00u tot 16.00u.

    §9 Verboden toegang voor motorvoertuigen met uitzondering van voertuigen van "De Lijn":

    1° Stationsplein op de in- en afritten van en op het terrein van het busstation van "De Lijn"

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C3 met onderbord type IV "uitgezonderd De Lijn"

    Hoofdstuk 3 - Verboden rechts inslaan 

    §1 Verboden rechts inslaan

    1° Kleistraat ter hoogte van het kruispunt met de Kleibergstraat

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met het verkeersbord C31b

    TITEL 3 - TONNAGEBEPERKING

    Artikel 5:

    §1 Er wordt een tonnagebeperking ingevoerd uitgezonderd laden en lossen, en bussen, voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is:

    1° 3,5 ton:

    a) Berendries

    b) Groenstraat

    c) Pontweg

    d) Strichtstraat

    e) Wijnstraat

    f) Zonale geldigheid 3,5 ton: Wielendaalstraat, Tirse, Serpentestraat, Brugstraat, Marktplein, Kasteelstraat, Hoogstraat, Neerstraat, Spoorwegstraat, St-Pieterswijk, Stationsstraat, Stationsplein, Gauwstraat, Brusselsestraat deel tussen Beekstraat en Neerstraat, en Watermolenstraat, deel tussen Beekstraat en Neerstraat

    2° 7,5 ton:

    a) Lessensestraat

    b) Klaaie

    c) Priem

    d) Brouwierstraat

    e) Molenstraat

    f) Kloosterstraat

    g) Gelategemstraat

    §2 De in deze titel getroffen maatregelen worden gesignaleerd met de verkeersborden : - C21 (3,5 ton of 7,5 ton) met onderbord uitgezonderd laden en lossen, en bussen - zonale geldigheid type C21 (3,5 ton), met opschrift uitgezonderd laden en lossen, en bussen.

    TITEL 4 - SNELHEIDSBEPERKINGEN

    Artikel 6:

    §1 Op volgende gemeentewegen wordt in beide rijrichtingen een snelheidsbeperking van 50km/u ingevoerd:

    1° bebouwde kommen

    2° Kleistraat en Riebeke

    3° Berendries

    4° Hauwstraat

    5° Gelategemstraat

    6° Brakelbosstraat

    7° Leinstraat, vanaf het kruispunt met de Sint-Liebertusdreef tot aan de aansluiting met Tenbergen

    8° Priemstraat, vanaf 200m voor de aansluiting met de Plankkouter tot aan bebouwde kom van Everbeek-Boven

    9° Nieuwstraat, vanaf 200 m vóór het rustoord "De Vlaamse Ardennen" tot aan de aansluiting met Taalman

    10° In de Valkenstraat vanaf 100 meter vóór de aansluiting met de Schoolstraat tot aan de aansluiting met de Lozelandstraat

    11° Schoolstraat 

    §2 Op volgende gewestwegen wordt een snelheidsbeperking van 50km/u ingevoerd:

    1° bebouwde kommen

    2° Langsheen de N8 vak Kleibergstraat, in beide richtingen, vanaf het einde van de bebouwde kom, klmpunt 43.500 tot aan de aansluiting met de Gentsestraat, klmpunt 45.150

    3° Langsheen de N462b vak Molenberg, Moriaanstraat, wordt in beide richtingen, vanaf klmpunt 1.000 tot aan het kruispunt met de Neerhofstraat, klmpunt 1.296 (begin bebouwde kom), een snelheidsbeperking van 50km/h ingevoerd

    4° Er wordt langsheen de N462 in de richting van Brakel, als aanloop, een snelheidsbeperking ingevoerd van 50 km/u vanaf 200m voor het variabel bord “begin 30 of 50km/u”, zijnde aan klmpunt 22.900

    5° Er wordt langsheen de N462b in de richting van Zottegem, als aanloop, een snelheidsbeperking ingevoerd van 50km/u vanaf 200m voor het variabel bord “begin 30 of 50km/u”, zijnde aan klmpunt 0.390

    6° Er wordt in de rijrichting Brakel, als aanloop, langsheen de N493, Steenweg een snelheidsbeperking ingevoerd van 50 km/u vanaf 200m voor het begin van het variabel bord Z30 zijnde aan klp 5.280

    §3 Volgende zone 30 worden ingevoerd:

    1° woonwijken:

    a) Sint-Pieterswijk

    b) Nederstenkouter en Veldstraat

    c) Suttermeers

    d) Vierschaar

    e) Ruiterij

    f) Hovendaal

    g) Peperendaalwijk

    h) Edgard Tinelstraat

    i) Noordhoek

    2° Schoolomgevingen / dorpscentrum:

    a) omgeving van de vrije kleuterschool in de Schoolstraat : vanaf de aansluiting met de Valkenstraat tot 50m voorbij de school

    b) omgeving van de vrije lagere school in de Sint-Franciscusstraat : vanaf woning nr. 2 tot aan woning nr. 10 en in de Holenbroek vanaf de aansluiting met de Sint-Franciscusstraat tot aan woning nr. 5

    c) omgeving van de gemeentelijke kleuterschool in de deelgemeente Everbeek waarin een deel van de Muiterij (vanaf woning nr 17 tot woning nr 62) en een deel van de Maandagstraat (vanaf kruispunt Muiterij tot en met woning nr 18)

    d) dorpscentrum Nederbrakel : Meerbeekstraat, Vijfdagwandweg, Dam, Wielendaalstraat, Lindeplein, Kerkhofstraat tussen Lindeplein en huisnummer 63, Theo Brakelstraat, Tirse met uitzondering gedeelte Tirse tussen parking en Marktplein, Brusselsestraat tussen Beekstraat en Neerstraat, Serpentestraat tussen Theo Brakelstraat en Brugstraat, Kasteelstraat, Neerstraat, Gauwstraat, Driehoekstraat, Papestraat, Watermolenstraat tussen Brusselsestraat en Beekstraat, Herman De Coenestraat Kouterstraat tussen Meerbeekstraat en huisnummer 17,  Spoorwegstraat, Stationsstraat, Stationsplein 

    e) omgeving van de vrije lagere school Lilare en de middelbare school Stella Matutina in de deelgemeente Michelbeke waarin de Groenstraat, Kammeland, Riedeplein, St-Sebastiaansplein, Guido Gezellestraat (bushalte), een deel van de Nieuwstraat (30m vanaf kruispunt met Meierij) en een deel van de Meierij (bushalte) (65m vanaf kruispunt met Nieuwstraat) 

    f) omgeving van de de vrije lagere school Lilare in de deelgemeente Elst ter hoogte van Terwalle waarin een deel van Terwalle (vanaf kruispunt Ommegangstraat tot en met woning nr 22) en deel Ommegangstraat (vanaf kruispunt Terwalle tot woning nr 6), St-Appoloniastraat (bushalte) (vanaf Ommengangstraat tot woning nr 1) en het St-Apolloniaplein (vanaf Sint-Apolloniastraat tot en met woning nr 5) 

    g) omgeving van de vrije lagere school in Lilare in de deelgemeente Michelbeke waarin een deel van de Teirlinckstraat en de St-Ursmarsstraat 

    h) omgeving van de kleuterschool gelegen langsheen de Schoolstraat, waarin een deel van de Schoolstraat wordt in opgenomen

    i) omgeving van de vrije lagere school Lilare in de deelgemeente Zegelsem waarin de Teirlinckstraat vanaf kruispunt Oudenaardesestraat tot woning nr 28 en deel Sint-Ursmarsstraat (vanaf kruipunt Teirlinckstraat tot woning nr 18) 

    §4  Variabele zone 30km en 50 km/u

    1° rond de gemeenteschool van Parike gelegen langsheen de gewestweg N493, Steenweg, tussen klp 5.480 en klp 5.682 alsook in de gemeenteweg Rameiveld vanaf 50m voor de aansluiting met de Steenweg

    2° rond het St-Franciscusinstituut gelegen langsheen de gewestweg N462 en N462b, Kasteeldreef, tijdens de periode van aankomst en vertrek van kinderen door middel van een variabele signalisatie.

    Buiten de periode van aankomst en vertrek van kinderen wordt een zone 50km/u afgebakend door dezelfde variabele zonale signalisatie.

    Deze signalisatie is als volgt opgesteld:

    Voor de rijrichting Zottegem: begin variabel 30 of 50km/u aan N462b klp 0.190 en einde variabel 30 of 50km/u aan N462 klp 23.100

    Voor de rijrichting Brakel: begin variabel 30 of 50km/u aan N462 klp 23.100 en einde variabel 30 of 50km/u aan N462b klp 0.190.

    §5  De in deze titel getroffen maatregelen worden als volgt gesignaleerd met : - A en B : de borden C43 max.50km/u - C : de borden F4a (begin zone 30) waarbij verkeersbord A23 wordt toegevoegd en F4b (einde zone 30) - D : de variabele borden F4a (begin zone 30) waarbij het verkeersbord A23 wordt gevoegd en de variabele zonale signalisatie F4b (einde zone 30 of 50km/u).

    TITEL 5 AFBAKENING BEBOUWDE KOM

    Artikel 7 De bebouwde kom in de deelgemeenten van Brakel wordt afgebakend met de borden F1a en F3a en zullen aangebracht worden op de volgende plaatsen:

    §1 Parike:

    1° Gewestweg N493, vak Steenweg aan kilometerpaal 6.500, even voor de aansluiting met Fayte;
    2° Gewestweg N493, vak Steenweg aan kilometerpaal 5.465, even voor de gemeenteschool;
    3° Koestraat bij zijn aansluiting met de Steenweg;
    4° Fayte bij zijn aansluiting met de Priemstraat;
    5° Hollebeekstraat aan woning nr 96 en verlengde Hollebeekstraat aan woning nr 77;
    6° Matrouwstraat vanaf de Hollebeekstraat tot even voorbij woning nr 30;
    7° Rameiveld 75m voorbij het domein van de gemeenteschool;

    §2 Nederbrakel:

    1° Gewestweg N8, vak Jaegerstraat, aan kilometerpaal 43.500, even voor de aansluiting met de Meerbeekstraat en Hayershoek;
    2° Gewestweg N493, vak Geraardsbergsestraat, aan kilometerpaal 7.900, even voorbij de aansluiting met de Termergelstraat;
    3° Gewestweg N462, vak Watermolenstraat en Moriaanstraat, aan kilometerpaal 1.296, even voorbij de aansluiting met de Neerhofstraat;
    4° Gewestweg N48, vak Ronsesestraat, aan kilometerpaal 0.682;
    5° Gewestweg N8, vak Brusselsestraat, aan kilometerpaal 41.000, even voor de Top-Bronnen;
    6° Haeyershoek aan de aansluiting met Riebeke;
    7° Leizemooie bij zijn aansluiting met de Jagerstraat;
    8° Kruisstraat aan woning nr.121;
    9° Stoktstraat even voorbij de aansluiting met de Hoevestraat;
    10° Vijverdal even voorbij het voetbalplein;
    11° Toepkapelstraat tot 50 meter voorbij de aansluiting met de Kruisstraat;
    12° Kouterstraat aan woning n°32;
    13° Kerkhofstraat aan woning n°87;
    14° Molenhoekstraat aan de aansluiting met de Oude Blekerijstraat;
    15° Wijnstraat aan de aansluiting met de gewestweg Geraardsbergsestraat;
    16° Driestenbroeke aan de aansluiting met Evensveldstraat;
    17° Meerbeekstraat
    18° Lindeplein
    19° Wielendaalstraat
    20° Driehoekstraat
    21° Nederstenkouter
    22° Veldstraat
    23° Papestraat
    24° Suttermeers
    25° Marktplein
    26° Serpentestraat
    27° Theo Brakelstraat
    28° Brugstraat
    29° Dam
    30° St-Pieterwijk
    31° Spoorwegstraat
    32° Vunkweg
    33° Roensveldstraat
    34° Stationsplein
    35° Stationsstraat
    36° Industrielaan
    37° Katsijnenhoek
    38° Tenbossestraat
    39° Warande
    40° Ekkouterweg
    41° Hoevestraat
    42° Dr. De Drijverestraat
    43° Wijmeersstraat
    44° Parkweg
    45° Voorpad
    46° Stegewerk
    47° H. De Coenestraat
    48° Vijverweg
    49° Hoge Zavel
    50° Olifantstraat
    51° Kasteelstraat
    52° Hoogstraat
    53° Neerstraat
    54° Beekstraat
    55° Gauwstraat
    56° Tirseparking
    57° Ekeveldstraat
    58° Brusselsestraat (gemeenteweg)
    59° Abeelpad zijn opgenomen binnen de bebouwde kom;

    §3 Elst:

    1° Lepelstraat vanaf de aansluiting met de Genstsestraat tot aan de eigendomsgrens tussen de woningen n° 81 en n° 83;
    2° Sint-Apolloniaplein, Sint-Apolloniastraat, Geutelingenstraat, Bassegem, Muizeveld, Keuzelweg en Noordhoek maken deel uit van de bebouwde kom;
    3° Ommegangstraat vanaf de aansluiting met de Gentsestraat;
    4° Terwalle tot even voorbij de private weg naar woning n° 13;
    5° Molenkouterweg, en Winkelweg bij hun aansluiting met de Lepelstraat;

    §4 Michelbeke:

    1° Lepelstraat tot aan woning n° 70;
    2° Nieuwstraat tot aan de aansluiting met de Boekendries;
    3° Meierij tot aan woning n° 68;
    4° Heksteelstraat tot aan woning n° 32, even voorbij de tweede toegang naar Hovendaal;
    5° Berendries tot aan woning n° 5;
    6° Groenstraat, Guido Gezellestraat, het Sint-Sebastiaanplein, Kerkwegel, Burgweg, Kammeland, Riedeplein, Hovendaal en Rozenhoek maken deel uit van de bebouwde kom;

    §5 Zegelsem:

    1° Sint-Ursmarsstraat vanaf de aansluiting met de Oudenaardsestraat;
    2° Teirlinckstraat vanaf de aansluiting met de Oudenaardsestraat tot aan de aansluiting met Leberg;
    3° Holweg en Kloosterpad worden afgesloten bij hun aansluiting met de Teirlinckstraat;

    §6 Opbrakel:

    1° Sint Martenstraat vanaf de aansluiting met de Ronsesestraat tot aan de Sint-Lietbertusdreef;
    2° Sint-Franciscustraat tot aan woning n°22;
    3° Opbrakelstraat vanaf de aansluiting met de Ronsesestraat;
    4° Holenbroek

    5° Edgard Tinelstraat

    6° Baneike zijn opgenomen in de bebouwde kom;

    §7 Everbeek-Beneden:

    1° Lessensestraat tot aansluiting met de Mierenhoek;
    2° Spinele tot aan woning nr 3;
    3° Tamelbroekstraat en Plaatsbeek tot aan de aansluiting met Plankkouter;
    4° Reepstraat en Klaaie tot aan woning Klaaie nr 7;
    5° Cordenuitstraat tot even voorbij buurthuis Cordenuit;
    6° Nestor de Beckstraat, Everbeekplaats, Koreelweg

    7° Dries vallen binnen de bebouwde kom;

    §8 Everbeek-Boven:

    1° Nieuwstraat tot even voorbij de aansluiting met de Oolstraat;
    2° Maandagstraat tot aan de aansluiting met Pevenage;
    3° Muiterij en Steenberg tot even voorbij de aansluiting met de Koestraat;
    4° Bergstraat tot aan woning n°16;
    5° Muiterij, Kroonstraat en Hoogbos tot even voorbij de aansluiting met Schudewee;
    6° Koestraat vanaf de aansluiting met Steenberg tot aan de aansluiting met de Steenweg;
    7° Fayte vanaf de aansluiting met de Steenberg tot aan de aansluiting met de Steenweg;
    8° zijweg Fayte naar Galgestraat wordt afgebakend ter hoogte van de aansluiting hoofdweg Fayte;
    9° Stechelmansdries, Schudewee, Steneplein, Poerensweg en Oolstraat vallen binnen de bebouwde kom;

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met de borden F1a en F3a;

    TITEL 6 WOONERF

    Artikel 8

    §1 In de Suttermeers wordt op het einde langsheen het voetpad loodrecht op de straat, verboden parkeren ingevoerd.

    §2: De in deze titel genomen maatregel zal aangeduid worden met een onderbroken gele lijn.

    TITEL 7 DORPSKERN NEDERBRAKEL

    Artikel 9, §1 Er wordt een zone erf ingevoerd waartoe volgende straten behoren

    1° Hoogstraat

    2° Neerstraat tussen Hoogstraat en woning nr 3

    3° Marktplein

    4° Serpentestraat tussen Marktplein en Brugstraat

    5° Brugstraat

    6° Tirse tussen Markplein en parking.

    De maatregel wordt aangeduid met de borden F12a en F12b.

    §2 Er worden geordende parkeerplaatsen voorzien:

    1° In de Neerstraat en Serpentestraat tussen Brugstraat en Theo Brakelstraat : aangeduid met het bord E9a + onderbord parkeerschijf Type VIIb + waar nodig pijl begin en pijl einde

    2° Hoogstraat, Serpentestraat tussen Markplein en Brugstraat : aangeduid met het bord E9a aangevuld met “uitgezonderd op woensdag van 5u tot 14u” + onderbord parkeerschijf Type VIIb + waar nodig “pijl begin” en “pijl einde”

    3° Marktplein : in het midden waarbij de parkeerplaatsen worden afgebakend met wegmarkeringen en waarop de letter P + symbool parkeerschijf Type VIIb is aangebracht. Ter hoogte van de kerk, tussen linker en midden deur, wordt een parkeerplaats voorzien voor ceremoniewagens. Deze plaatsen worden aangeduid met het verkeersbord E9a met onderbord type IV “uitgezonderd cerenomiewagens”

    §3 Er wordt elke woensdag van 5 tot 14u verboden parkeren en doorgang ingevoerd op het Marktplein. De maatregel wordt aangeduid met het bord E3 met onderbord “woensdag van 5 tot 14u”

    §4 Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse :

    1° in de Serpentestraat, vanaf het Marktplein tot aan en in de richting van de Theo Brakelstraat

    2° in de Brugstraat vanaf de Wielendaalstraat in de richting Serpentestraat

    3° in de Wielendaalstraat vanaf de Serpentestraat in de richting van het kruispunt met de Hoogstraat/Kasteelstraat

    De maatregelen worden aangeduid met de borden C1 en F19 met onderbord “uitgezonderd fietsers

    4° op het Marktplein : vanaf kruispunt Hoogstraat/Neerstraat tot aan en de richting Serpentestraat. Op het plein wordt het verkeer rond de parkeerplaatsen geregeld volgens richting klokwijzers.

    De maatregelen worden aangeduid met de borden C1 en F19 met onderbord “uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A” en D1

    §5 Er wordt verboden doorgang ingevoerd elke woensdag van 5 tot 14u in de Hoogstraat, Neerstraat tussen Hoogstraat en Vierschaar, Marktplein en Serpentestraat.

    TITEL 8 BUURTWEGEN

    Artikel 10, §1 De toegangen tot de buurtwegen nummers 36, 60 en 104, worden in beide richtingen verboden voor alle verkeer.

    1° buurtweg 36 tussen woning nr 11 Donkerstraat en Bergstraat : verboden doorgang 

    2° buurtweg 60 tussen buurtweg nr 36 en Plankouter : verboden doorgang met uitzondering tussen Plankouter en de versmalling weg (begin bos) voor aangelanden, landbouw-en dienstvoertuigen

    3° buurtweg nr 15 : verboden doorgang met uitzondering van aangelanden, landbouw-en dienstvoertuigen tussen buurtweg nr 22 en woning nr 12 Kleine Gastenhoek; 

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met het verkeersbord C3 en waar nodig aangevuld met onderbord type IV "aangelanden, landbouw- en dienstvoertuigen" . 

    §2 Volgende verkeersmaatregelen inzake beperken gemotoriseerd verkeer op buurtwegen worden genomen:

    1° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 17 gelegen te Michelbeke tussen de Berendries en Boterhoek(toegankelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en aangelanden)
    2° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 21 gelegen te Zegelsem tussen Perreveld en Groenstraat te Horebeke (toegankelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en aangelanden)

    3° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 24 gelegen te Zegelsem tussen Rovorst en Boekkouter (toegankelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en aangelanden)

    4° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 10 gelegen te Zegelsem tussen Rovorst en Kanakkendries (toegankelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en aangelanden)

    5° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op Herenhof gelegen te Opbrakel tussen Sint-Liebertusdreef en Leinstraat (toegankelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en aangelanden)

    6° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 12 gelegen te Zegelsem tussen Ijskelderweg en Wolfskerke (toegankelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en aangelanden)

    7° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 37 gelegen te Elst tussen Groot-Kapittel en Dorrebeekstraat (toegankelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en aangelanden)

    8° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg Laaistok gelegen te Opbrakel tussen het kruispunt Steenpaal-Willemsveld en de Ronsesestraat

    9° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg Lange Haag (buurtweg nr 60) gelegen te Opbrakel tussen Fransbeke en de Heinestraat

    10° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg Hutte gelegen te Opbrakel tussen Hutte en de Ronsesestraat

    11° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 12 gelegen te Everbeek tussen Lobe en Trimpont.

    12° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg Hofveld gelegen te Opbrakel tussen Ronsesestraat en Boekkouter

    13° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 28 Donkweg gelegen te Zegelsem tussen Hauwstraat en Oudenaardsestraat

    14° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op Perlinckweg gelegen te Zegelsem

    15° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op Okkerbeke gelegen te Opbrakel

    16° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 44 gelegen te Zegelsem tussen Perreveld en Leierwaarde

    17° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtwegen 29 en 40 gelegen te Zegelsem tussen Hauwstraat en Leierwaarde

    18° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg Ceutericklos gelegen te Michelbeke tussen Kuiterlos en Berendries

    19° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg Hollebeekstraat tussen Hollebeekstraat huisnr. 77 en Breebijl (grondgebied Lierde)

    Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden:

    1°  het begin van buurtweg 17 wordt aangeduid met het verkeersbord F99c.
    2° het einde van buurtweg 17 met het verkeersbord F101c.
    3° het begin van buurtweg 21 met het verkeersbord F99c.

    4° het einde van buurtweg 21 met het verkeersbord F101c.

    5° het begin van buurtweg 24 met het verkeersbord F99c.

    6° het einde van buurtweg 24 met verkeersbord F101c.

    7° het begin van buurtweg 10 met het verkeersbord F99c.

    8° het einde van buurtweg 10 met het verkeersbord F101c.

    9° het begin van buurtweg Herenhof tussen Sint-Liebertusdreef en Leinstraat met het verkeersbord F99c.

    10° het einde van buurtweg Herenhof tussen Sint-Liebertusdreef en Leinstraat met het verkeersbord F101c.

    11° het begin van buurtweg 12 met het verkeersbord F99c.

    12° het einde van buurtweg 12 met het verkeersbord F101c.

    13° het begin van buurtweg 37 met het verkeersbord F99c.

    14° het einde van buurtweg 37 met het verkeersbord F101c.

    15° het begin van buurtweg Laaistok gelegen te Opbrakel tussen het kruispunt Steenpaal-Willemsveld en de Ronsesestraat met het verkeersbord F99c.

    16° het einde van buurtweg Laaistok gelegen te Opbrakel tussen het kruispunt Steenpaal-Willemsveld en de Ronsesestraat met het verkeersbord F101c.

    17° het begin van buurtweg 60 (Lange Haag) te Opbrakel tussen Fransbeke en de Heinestraat met het verkeersbord F99c.

    18° het einde van buurtweg 60 (Lange Haag) te Opbrakel tussen Fransbeke en de Heinestraat met het verkeersbord F101c.

    19° het begin van buurtweg Hutte gelegen te Opbrakel tussen Hutte en de Ronsesestraat met het verkeersbord F99c.

    20° het einde van buurtweg Hutte gelegen te Opbrakel tussen Hutte en de Ronsesestraat met het verkeersbord F101c.

    21° het begin van buurtweg 12 gelegen te Everbeek tussen Lobe en Trimpont met het verkeersbord F99c.

    22° het einde van buurtweg 12 gelegen te Everbeek tussen Lobe en Trimpont met het verkeersbord F101c.

    23° het begin van buurtweg Hofveld gelegen te Opbrakel tussen Ronsesestraat en Boekkouter met het verkeersbord F99c.

    24° het einde van buurtweg Hofveld gelegen te Opbrakel tussen Ronsesestraat en Boekkouter met het verkeersbord F101c.

    25° het begin van buurtweg 28 Donkweg gelegen te Zegelsem tussen Hauwstraat en Oudenaardsestraat met het verkeersbord F99c.

    26° het einde van buurtweg 28 Donkweg gelegen te Zegelsem tussen Hauwstraat en Oudenaardsestraat met het verkeersbord F101c.

    27° het begin van Perlinkweg gelegen te Zegelsem tussen Keiweg en Pottenberg met het verkeersbord F99c.

    28° het einde van Perlinkweg gelegen te Zegelsem tussen Keiweg en Pottenberg met het verkeersbord F101c.

    29° het begin van Okkerbeke gelegen te Opbrakel tussen Lange Haag en Tenbergen met het verkeersbord F99c.

    30° het einde van Okkerbeke gelegen te Opbrakel tussen Lange Haag en Tenbergen met het verkeersbord F101c.

    31° het begin van buurtweg 44 gelegen te Zegelsem tussen Perreveld en Leierwaarde met het verkeersbord F99c.

    32° het einde van buurtweg 44 gelegen te Zegelsem tussen Perreveld en Leierwaarde met het verkeersbord F101c.

    33° het begin van buurtwegen 29 en 40 gelegen te Zegelsem tussen Leierwaarde en Hauwstraat met het verkeersbord F99c.

    34° het begin van buurtwegen 29 en 40 gelegen te Zegelsem tussen Leierwaarde en Hauwstraat met het verkeersbord F101c.

    35° het begin van Ceutericklos gelegen te Michelbeke tussen Kuiterlos en Boterhoek met het verkeersbord F99c.

    36° het einde van Ceutericklos gelegen te Michelbeke tussen Kuiterlos en Boterhoek met het verkeersbord F101c.

    37° het begin van Hollebeekstraat gelegen te Parike tussen Hollebeekstraat 77 en Breebijl (gemeente Lierde) met het verkeersbord F99c.

    38° het einde van Hollebeekstraat gelegen te Parike tussen Hollebeekstraat 77 en Breebijl (gemeente Lierde) met het verkeersbord F101c.

    TITEL 9 TRACTORSLUIS

    Artikel 11.

    §1 Op volgende locaties is een tractorsluis aangebracht:

    1° Molenhoekstraat tussen Moriaanstraat en Molenhoekstraat: art. 22 octies uit de wegcode

    2° Hollebeekstraat tussen Hollebeekstraat en Breebijl (gemeente Lierde): art. 22 octies uit de wegcodeegcode

    §2 Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden: 

    1° het begin van deze wegen wordt aangeduid met het verkeersbord F99c.

    2° het einde met het verkeersbord F101c.

    3° de tractorsluis dient langs beide kanten aangekondigd worden door middel van het gevaarsbord A51 met onderborden

    TITEL 10 VRIJSTELLING VOOR HET PARKEREN VAN BEPAALDE DEELAUTO'S IN DE BLAUWE ZONES

    Artikel 12 De gemeente Brakel verleent een vrijstelling voor het parkeren in een blauwe zone van deelauto's van erkende autdeelorganisaties door afgifte van een (digitale) gemeentelijke parkeerkaart 'autodelen' onder volgende voorwaarde en modaliteiten: 

            1° Er wordt 1 kaart per auto en nummerplaat toegestaan

    2° Een kaart is geldig voor een periode van 1 jaar

    3° Voorbehouden plaatsen autodelen : Enkel geregistreerde voertuigen van door gemeente Brakel erkende autodeelorganisaties met eigen vloot die werken met vaste standplaatsen kunnen zonder beperking van de parkeertijd gebruik maken van voorbehouden parkeerplaatsen, te herkennen aan het verkeersbord E9a of E9b met onderbord 'autodelen'.

    TITEL 11: WEGMARKERINGEN MET VERPLICHTEND KARAKTER

    Artikel 13: 

    §1 Zebrapaden

    1° deelgemeente Nederbrakel:

           a) Neerstraat thv huisnr. 97

           b) Neerstraat thv huisnr. 75

           c) Neerstraat thv huisnr. 31

           d) Hoogstraat thv huisnr. 19

           e) Kasteelstraat thv huisnr. 4

           f) Kasteelstraat thv huisnr. 30

           g) Kasteelstraat thv huisnr. 42

           h) Kasteelstraat thv huisnr. 50

           i) Kasteelstraat thv huisnr. 60

           j) Kasteelstaat thv huisnr. 96

           k) Rondplein thv huisnr. 7

           l) Rondplein thv huisnr.  8

           m) Geraadsbergsestraat thv huisnr. 2 

           n) Geraadsbergsestraat thv huisnr. 20

           o) Stationsplein thv huisnr. 7

           p) Stationsplein thv huisnr. 14

           q) Spoorwegstraat thv huisnr. 2

           r) Rondweg thv Tenbossestraat nr. 2

           s) Stationsstraat thv huisnr. 1

           t) Wielendaalstraat thv huisnr. 3

           u) Wielendaalstraat thv huisnr. 62

           v) Meerbeekstraat thv huisnr. 2

           w) Kerkhofstraat thv huisnr. 2

           x) Driehoekstraat thv huisnr. 8

           y) Driehoekstraat thv huisnr. 42

           z) Driehoekstraat thv huisnr. 42a

           aa) Tirse thv huisnr. 5

           ab) Watermolenstraat thv huisnr. 36

           ac) Neerstraat thv huisnr. 48

    2° deelgemeente Opbrakel

           a) St. Martensstraat thv huisnr. 3

           b) St. Martensstraat thv huisnr. 7

           c) Opbrakelsestraat thv huisnr. 127

           d) Ronsesestraat thv huisnr. 128

    3° deelgemeente Zegelsem

           a) Teirlinckstraat thv huisnr. 22

    4° deelgemeente Elst

           a) Terwalle thv huisnr. 24

           b) St. Apolloniastraat thv huisnr. 1

           c) St. Apolloniastraat thv huisnr. 11

           d) St. Apolloniaplein thv huisnr. 2

           e) St. Apolloniastraat thv huisnr. 22

           f) Lepelstraat thv huisnr. 78

           g) Lepelstraat thv huisrn. 82

    5° deelgemeente Michelbeke

           a) G. Gezellestraat thv huisnr. 1

           b) G. Gezellestraat thv huisnr. 10

           c) G. Gezellestraat thv huisnr. 15

           d) St.-Sebastiaansplein thv huisnr. 1

           e) Groenstraat thv huisnr. 18

    f) Groenstraat thv huisnr. 34

    6° deelgemeente Parike

           a) Steenweg thv huisnr. 72

    7° deelgemeente Everbeek-Boven

           a) Muiterij thv huisnr. 4

           b) Muiterij thv huisnr. 12

    8° deelgemeente Everbeek-Beneden

           a) Everbeekplaats thv huisnr. 11

           b) Everbeekplaats thv huisnr. 14

    § 2 Oversteekplaatsen voor fietsers en tweewielige bromfietsen

    1° deelgemeente Nederbrakel

    a) Stationsplein thv huisnr. 15

    b) Rondweg thv Warande nr. 1

    c) Rondweg thv Warende nr. 2

    d) Rondweg thv Parkweg

    e) Brusselsestraat thv huisnr. 49

    f) Geraardsbergsestraat thv huisnr. 43

    g) Geraardsbergsestraat thv huisnr. 34

    h) Geraardsbergsestraat thv huisnr. 31

    i) Geraardsbergsestraat thv huisnr. 147

    j) Tenbossestraat thv huisnr. 2

    2° deelgemeente Michelbeke

    a) Groenstraat thv huisnr. 25

    3° deelgemeente Elst

    a) Oudenaardsestraat thv huisnr. 7

    b) Oudenaardsestraat thv huisnr. 7 (overzijde)

    c) Oudenaardsestraat thv huisnr. 11

    4° deelgemeente Opbrakel

    a) Ronsesestraat thv huisnr. 158

    b) Ronsesestraat thv huisnr. 279 

    § 3 Witte markeringen bakenen op de hierna vermelde plaatsen de parkeerzones af:

    1° deelgemeente Nederbrakel

    a) Hoogstraat
    b) Stationsplein
    c) Kasteelstraat
    d) Spoorwegstraat
    e) St.-Pieterswijk
    f) Neerstraat
    g) Watermolenstraat
    h) Beekstraat
    i) Brusselsestraat
    j) Gauwstraat
    k) Vierschaar
    l) Dam
    m) Meerbeekstraat
    n) Wielendaalstraat
    o) Serpentestraat
    p) Theo Brakelstraat
    q) Marktplein
    r) Tirse
    s) Kerkhofstraat
    t) Kruisstraat

    2° deelgemeente Parike

    a) Hollebeekstraat
    b) Steenweg

    3° deelgemeente Opbrakel

    a) St. Martensstraat
    b) Leinstraat

    4° deelgemeente Zegelsem

    a) Perreveld
    b) Teirlinckstraat

    5° deelgemeente Elst

    a) Lepelstraat
    b) St. Apolloniaplein
    c) St. Apolloniastraat

    6° deelgemeente Everbeek-Beneden

    a) Reepstraat

    7° deelgemeente Everbeek-Boven

    a) Muiterij
    b) Manitobastraat

    8° deelgemeente Michelbeke

    a) Pontweg
    b) Ruiterij
    c) St. Sebastiaansplein
    d) Guido Gezellestraat
    e) Riedeplein
    f) Kammeland
    g) Hovendaal

    § 4 Stopstrepen op volgende kruispunten

    1° deelgemeente Nederbrakel

    a) Oude Blekerijstraat met Brusselsestraat
    b) Kokerbergstraat met Brusselsestraat
    c) Watermolenstraat met Brusselsestraat
    d) Gauwstraat met Rondweg
    e) Warande met Rondweg 
    f) Industrielaan
    g) Haeyershoek met Kleibergstraat
    h) Meerbeekstraat met Kleibergstraat
    i) Driestenbroekestraat met Geraardsbergsestraat
    j) Termergelstraat met Geraardsbergsestraat
    k) Stationsstraat met Kasteelstraat

    2° deelgemeente Zegelsem

    a) Gentsestraat met Oudenaardsestraat
    b) Teirlinckstraat met Oudenaardsestraat

    3° deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove

    a) Berendries met Kasteeldreef
    b) Heyveld met Brusselsestraat

    4° deelgemeente Parike

    a) Hollebeekstraat met Steenweg
    b) Koestraat met Steenweg
    c) Brouwierstraat met Steenweg
    d) Molenstraat met Steenweg

    5° deelgemeente Opbrakel

    a) Maaistraat met Ronsesestraat

    § 5 Witte driehoeken (haaientanden) op volgende kruispunten

    1° deelgemeente Nederbrakel

    a) Brusselsestraat met Rondweg
    b) Parkweg met Rondweg
    c) Hoge Zavel met Rondweg
    d) Geraardsbergsestraat met Rondweg
    e) Industrielaan met Geraardsbergsestraat
    f) Spoorwegstraat met Geraardsbergsestraat
    g) Abeelpad met Herreweg 
    h) Leizemooie met Herreweg
    i) Oorloge met Kleibergstraat
    j) Romeinseweg met Kleibergstraat 
    k) Kleistraat met Kleibergstraat 
    l) Molenhoekstraat met Moriaanstraat
    m) Molenhoekstraat met Moriaanstraat
    n) Driehoekstraat met Watermolenstraat
    o) Herman De Coenestraat met Watermolenstraat
    p) Watermolenstraat met Beekstraat
    q) Beekstraat met Brusselsestraat
    r) Vunkstraat met Geraardsbergsestraat
    s) Olifantstraat met Geraardsbergsestraat
    t) Wijnstraat met Geraardsbergsestraat 
    u) Langenbroekweg met Geraardsbergsestraat
    v) Opbrakelsestraat met Ronsesestraat
    w) Ekeveldstraat met Ronsesestraat
    x) Parkweg met Wijmeersstraat

    2° deelgemeente Elst

    a) Gentsestraat met Kleibergstraat
    b) Hauwstraat met Oudenaardsestraat
    c) Kluisweg met Oudenaardsestraat
    d) Loofweg met Oudenaardsestraat
    e) Gentsestraat met Gentsestraat
    f) Smisstraat met Gentsestraat
    g) Rosbos met Gentsestraat
    h) Kleine Gastenhoek met Gentsestraat
    i) Pottenberg met Gentsestraat
    j) Lepelstraat met Gentsestraat
    k) Boekelstraat met Gentsestraat
    l) Molenkouterstraat met Gentsestraat
    m) Vissegem met Gentsestraat
    n) Blomveld met Gentsestraat
    o) Heuvelgem met Gentsestraat

    3° deelgemeente Zegelsem

    a) Donkweg met Oudenaardsestraat
    b) Leierwaarde met Oudenaardsestraat
    c) Perreveld met Oudenaardsestraat
    d) St. Ursmarsstraat met Oudenaardsestraat

    4° deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove

    a) Kapittel met Kasteeldreef
    b) Elverenberg met Kasteeldreef
    c) Kraaiestee met Molenberg
    d) Bieststraat met Molenberg
    e) Zwalmbeekweg met Molenberg
    f) Neerhofstraat met Molenberg

    5° deelgemeente Parike

    a) Zesdagwandweg met Steenweg
    b) Pachtweg met Steenweg
    c) Fayte met Steenweg
    d) Paperendaalwijk met Steenweg
    e) Matrouwstraat met Steenweg
    f) Rameiveld met Steenweg

    6° deelgemeente Opbrakel

    a) St. Martensstraat met Ronsesestraat
    b) Riebeke met Ronsesestraat
    c) Herenhof met Ronsesestraat
    d) Kimpestraat met Ronsesestraat
    e) Landuitweg met Ronsesestraat
    f) Hutte met Ronsesestraat
    g) Pieter Hoelmanstraat

    TITEL 12: AANWIJZINGSBORDEN VOOR BEDRIJVEN, OVERNACHTINGSGELEGENHEDEN EN RESTAURANTS

    Artikel 14: Algemene bepalingen

    1° De plaatsing van aanwijzingsborden voor bedrijven (F33a en F34a), overnachtingsgelegenheden (F37) en restaurants (F37) op de openbare weg is onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

    2° De vergunning vervalt van rechtswege indien er gedurende 6 maanden geen gebruik van werd gemaakt.

    3° De vergunning kan afhankelijk gesteld worden van het advies van de wegbeheerder.

    Artikel 15: De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen en vermeldt:

    1° De ligging van het bedrijf, de overnachtingsgelegenheid of het restaurant;
    2° Voor bedrijven: de mate waarin het bedrijf veel verkeer genereert;
    3° Maximaal 2 bewegwijzerde routes.

    Artikel 16: Buiten de industrieparken komen enkel producerende bedrijven met een grote logistieke verkeersstroom in aanmerking voor de plaatsing van aanwijzingsborden.

    Artikel 17: Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning op basis van noodzakelijkheid.

    Artikel 18: De aanwijzingsborden zijn naar model, materiaal, gegevens, plaats en aantal in overeenstemming te zijn met het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
    het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
    en het ministerieel besluit van 1 februari 1991 betreffende signalisatie van de plaatsen en instellingen van algemeen belang of van toeristische aard.

    Artikel 19: Voor de toepassing van voorgaand artikel geldt als definitie van een weg van doorgaand verkeer: elke weg die in het gemeentelijk mobiliteitsplan werd aangeduid als primaire weg, secundaire weg of lokale weg type I en II.

    Artikel 20:

    1° Alleenstaande bedrijven buiten de bebouwde kom, belangrijke industrieparken en commerciële centra kunnen met het bord F33a bewegwijzerd worden op voorwaarde dat:

    a) ze veel verkeer met zich meebrengen;
    b) de bewegwijzering noodzakelijk is om de meest geschikte reisroute aan te duiden.
    Buiten de industrieparken komen enkel producerende bedrijven met een grote logistieke verkeersstroom in aanmerking.
    De bewegwijzering mag:
    1. maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf een autosnelweg of een belangrijke weg van doorgaand verkeer;
    2. maximum een afstand van 5 kilometer omvatten;
    3. uitgezonderd de alleenstaande bedrijven, geen namen van bedrijven of winkels vermelden.

    2° Alleenstaande bedrijven binnen de bebouwde kom, industrieparken en commerciële centra van minder belang kunnen met het bord F34a bewegwijzerd worden op voorwaarde dat:

    a) de bewegwijzering noodzakelijk is om de meest geschikte reisroute aan te duiden.
    Buiten de industrieparken komen enkel producerende bedrijven met een grote logistieke verkeersstroom in aanmerking.
    De bewegwijzering mag:
    1. maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf een weg van doorgaand verkeer;
    2. maximum een afstand van 2 kilometer omvatten;
    3. binnen de industrieparken of commerciële centra de naam van bedrijven en winkels bevatten, en binnen de bebouwde kom de naam van alleenstaande bedrijven bevatten.

    3° Overnachtingsgelegenheden kunnen met een bord F37 bewegwijzerd worden.

    De bewegwijzering mag maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf de dichtsbijzijnde weg van doorgaand verkeer.

    4° Restaurants kunnen met het bord F37 bewegwijzerd worden op voorwaarde dat ze buiten de bebouwde kom gelegen zijn.

    De bewegwijzering mag maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf de dichtsbijzijnde weg van doorgaand verkeer.

    Artikel 21:

    De vergunninghouder staat in voor:

    1° De betaling van de aanwijzingsborden, ook bij vervanging;

    2° Het onderhoud van de aanwijzingsborden.

    De gemeente staat in voor:

    1° De levering en plaatsing van de aanwijzingsborden en de paal;

    2° De plaatsing, vervanging en wegname van de aanwijzingsborden.

    Artikel 22: Indien de aanwijzingsborden zich niet meer in behoorlijke staat bevinden, stuurt de burgemeester een aanmaning tot onderhoud of herstel van de aanwijzingsborden. Indien binnen de 30 kalenderdagen geen gevolg wordt gegeven aan de aanmaning worden de aanwijzingsborden ambtshalve weggenomen en vernietigd.

    Artikel 23: De vergunninghouder die zijn bedrijvigheid stopt dient, neemt de aanwijzingsborden weg. Indien binnen de 30 kalenderdagen na het staken van de bedrijvigheid de aanwijzingsborden niet werden weggenomen worden de aanwijzingsborden ambtshalve weggenomen en vernietigd.

    Artikel 24: Aanwijzingsborden die zonder vergunning werden geplaatst worden ambtshalve weggenomen en vernietigd.

    TITEL 13: VERHOOGDE INRICHTINGEN EN WEGVERSMALLINGEN

    Artikel 25.

    § 1 Op de hierna vermelde gemeentewegen zijn wegversmallingen aangebracht en aangeduid door de verkeersborden B19 en B21:

    1) Deelgemeente Elst

    a) Lepelstraat (voorrang voor het verkeer komende uit de dorpskern Elst richting Michelbeke)

    2) Deelgemeente Everbeek-Beneden

    a) Klaaie (voorrang voor het verkeer komende uit de dorpskern Everbeek-Beneden richting Parike)

    3) Deelgemeente Everbeek-Boven

    a) Steenberg (voorrang voor het verkeer komende uit de dorpskern Everbeek-Boven richting Parike)

    4) Deelgemeente Michelbeke

    a) Lepelstraat (voorrang voor het verkeer komende uit de dorpskern Michelbeke richting Elst)

    § 2 Op de hierna vermelde gemeentewegen zijn verhoogde inrichtingen aangebracht en aangeduid door de verkeersborden A14 en F87

    1) Deelgemeente Nederbrakel

    a) Driehoekstraat

    b) Neerstraat

    2) Deelgemeente Elst

    a) Terwalle

    § 3 Op de hierna vermelde gemeentewegen zijn rotondes aangebracht en aangeduid door de verkeersborden B1, D1d, D5 en dwarsstrepen gevormd door omgekeerde driehoeken

    1) Deelgemeente Everbeek-Boven

    a) Priemstraat / Klaaie

    2) Deelgemeente Elst

    a) Lepelstraat / St. Apolloniastraat

    3) Deelgemeente Nederbrakel

    a) Lindeplein

    TITEL 14: INWERKINGTREDING, BEKENDMAKING EN OVERGANGSBEPALINGEN 

    Inwerkingtreding

    Artikel 26: Dit algemeen aanvullend verkeersreglement treedt in werking op 5 februari 2023.

    Overgangsbepalingen

    Artikel 27: Onderstaande aanvullende verkeersreglementen worden opgeheven op 5 februari 2023.

    1° Besluit Gemeenteraad dd. 27 december 2022 betreffende "Mobiliteit. Algemeen aanvullend verkeersreglement." 

    Bekendmaking

    Artikel 28: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt:

    1° aan de bestendige deputatie van de provincieraad

    2° aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank

    3° aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig de relevante bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur (titel 7: Het bestuurlijk toezicht).

  • Financiële Dienst

   • Algemeen retributiereglement.

    Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
    Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
    Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
    Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
    Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
    Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
    Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

    Opname retributie voor het plaatsen van installaties op de uitkijktoren.

    Regelgeving en bevoegdheid

    Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, 14°.

    Feiten, context en argumentatie

    Het college van burgemeester en schepenen stelt voor: 

    - voorliggend ontwerp van algemeen retributiereglement 

    Besluit

    Titel 1 - Algemeen.
    Artikel 1: Het algemeen retributiereglement, zoals hieronder opgenomen, wordt goedgekeurd.
    ALGEMEEN RETRIBUTIEREGLEMENT
    Titel 2 - Recreatiedomein

    Artikel 3: De prijzen op het recreatiedomein bedragen:
    Visverlof
    1° 20 euro per jaar, per vergunning.
    Speciale visdagen
    2° het college van burgemeester en schepenen kan ook speciale visdagen goedkeuren waarin niet-Brakelaars toegelaten zijn - met een maximum van 10 kalenderdagen per jaar.  Hiervoor zal een visverlof afgeleverd worden aan 40 euro per visdag.

    Titel 3 - Publieke toiletten Marktplein

    Artikel 4: gebruik publiek toilet Marktplein: 0.50 euro per beurt

    Titel 4 - Bibliotheek

    Artikel 5: De tarieven in de gemeentelijke bibliotheek bedragen:

    1° Duplicaat lenerspas: 2.50 euro

    2° Waarborg voor personen zonder verblijfsvergunning in België: 25 euro

    3° Boeken en tijdschriften,
        per box : CD's, pc-games, en DVD's 

    • maximum 5 werken per materiaalsoort voor een (verlengbare) uitleentermijn van 3 opeenvolgende weken : gratis
    • bij laattijdig inleveren wordt automatisch een tarief aangerekend per begonnen week en per werk :
     •           boeken en tijdschriften : 0,25 euro
     •           per box :
     •           CD  : 0,50 euro
     •           PC-game : 1 euro
     •           DVD : 2 euro

    4° Extra kosten per maningsbrief: 1 euro

    5° Rerserveren (per aanvraag): 0.50 euro

    6° IBL: lenen bij een andere bibliotheek: 2 euro

    7° IBL: lenen bij een wetenschappelijke bibliotheek: 6 euro

    8° IBL: Kopieën van een andere openbare bibliotheek (per pagina): 0.10 euro met een min. van 1.20 euro

    9° IBL: Faxkopies van een openbare bibliotheek (per pagina): 0.20 euro met een min van 1.20 euro

    10° Fotokopieën van biblliotheekmaterialen (niet in kleur): 0.05 euro

    11° Fotokopieën van biblliotheekmaterialen (in kleur): 0.25 euro

    12° Fotokopieën van niet biblliotheekmaterialen (niet in kleur): 0.25 euro

    13° Fotokopieën van niet-biblliotheekmaterialen (in kleur): 1.25 euro

    14° Afprint Internet (per pagina): 0.05 euro

    15° Verlies of zware beschadiging van een geleend object: actuele waarde + 2 euro

    16° Beschadiging van een geleend object: 2.5 euro

    17° Beschadiding of verlies van tekstboekje of handleiding: 2.50 euro

    17° Beschadiging van barcode: 1 euro

    19° Huur usb-stick/week: 1 euro

    Titel 5 - Speelpleinwerking

    1° Halve dag: 3 euro

    2° Volledige dag: 5 euro

    Titel 6 - Inname openbaar domein en afleveren signalisatievergunning

    Artikel  6 : Deze retributie is verschuldigd door de aanvrager van de vraag tot tijdelijke inname van het openbaar domein of een vraag tot het verkrijgen van een signalisatievergunning indient.

    Artikel 7 : De aanvraag tot inname van het openbaar domein of plaatsing signalisatievergunning zal minstens 4 werkdagen voor de effectieve inname bij de gemeente Brakel moeten ingediend worden dit door middel van de elektronische toepassing die de gemeente Brakel hiervoor ter beschikking stelt via de gemeentelijke website. De inname en/of plaatsing mag slecht gebeuren na ontvangst vergunning.

    Artikel 8 : Voor elke aanvraag zal een retributie verschuldigd zijn van 5 euro. Deze kost is eveneens verschuldigd bij elke aanvraag tot verlenging. Indien wordt afgeweken van de in artikel 7 vermelde termijn wordt de retritubie vastgesteld op :

    • minstens 3 werkdagen : 10 euro
    • minstens 2  werkdagen : 10 euro
    • minstens 1 werkdag : 10 euro
    • de dag zelf : 50 euro

    De verhoogde retributies zijn niet van toepassing voor de nutsmaatschappijen, of hun aannemers, die dringende werken moeten uitvoeren.

    Artikel 9 : De retributie voor het innemen van het openbaar domein door een privé persoon of een bedrijf bedraagt per begonnen 15 m² :

    1° eerste 7 dagen : gratis

    2° vanaf dag 8 : 5 euro/dag

    3° afsluiten straat : 75 euro/dag

    Artikel 10 : Zijn vrijgesteld van de retributie vermeld in artikel 5 van dit reglement :

    1° alle evenementen en/of sociale culturele activiteiten georganiseerd met goedkeuring van of in samenwerking met het gemeentebestuur;
    2° werken in uitvoering van een openbaar bestuur of met een openbaar nut;
    3° inname dat reeds aanleiding geeft tot het heffen van een ander retributie ten voordele van de gemeente.

    Artikel 11: §1 De benodigde nadars, signalisatielampen, verkeersborden (op staander) worden door de gemeente gratis ter beschikking gesteld aan particulieren en dit tijdens de kantooruren op het gemeentehuis. Zowel bij het ontlenen als het terugbrengen van de ontleende materialen zal een bewijs uitgereikt worden aan de aanvrager.

    §2 Indien 14 dagen na het verstrijken van de inname/signalisatievergunning de in §1 van dit artikel ter beschikking gestelde materialen niet teruggebracht, zal een retributie worden aangerekend van:

    1° nadars: 100 euro per exemplaar

    2° signalisatielampen: 25 euro per exemplaar

    3° verkeersborden: 25 euro per exemplaar

    4° verkeersborden op staander: 50 euro per exemplaar

    Het terugbrengen van de ontleende materialen zonder het vragen van een bewijs van teruggave, wordt gelijkgesteld met het niet-terugbrengen van deze materialen en de hierop toepasselijke retributie van:

    1° nadars: 100 euro per exemplaar

    2° signalisatielampen: 25 euro per exemplaar

    3° verkeersborden: 25 euro per exemplaar

    4° verkeersborden op staander: 50 euro per exemplaar

    Artikel 12: De indiener en de persoon voor wie de werken tot voordeel strekken zijn solidair en hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling van de retributie.

    Titel 7 - Prestaties geleverd door personeel met of zonder materialen/vervoermiddelen

    Artikel 13 : De vergoeding per uur begonnen uur gepresteerd nav schade aangebracht door derden aan de gemeentelijk infrastructuur, sluikstorten of andere werken waarbij het college van burgemeester en schepenen beslist deze vergoeding toe te passen, bedraagt :
    1° vrachtwagen/tractor + chauffeur : 90 euro
    2° tractor + klepelmaaier + chauffeur : 90 euro
    3° bandenkraan + chauffeur : 90 euro
    4° minigraver + chauffeur : 80 euro
    5° ander voertuig + chauffeur : 80 euro
    6° bosmaaier + arbeider : 40 euro
    7° breekhamer + arbeider : 40 euro
    8° trilplaat + arbeider : 40 euro
    9° arbeider : 35 euro 

    Titel 8 - Afgifte administratieve stukken

    Artikel 14: De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:

    1° op de identiteitskaarten afgeleverd aan personen vanaf 12 jaar, in toepassing van het KB. van 29 juli 1985, en zijn latere wijzigingen: € 2 vermeerderd met de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeente aangerekende kostprijs voor het aanmaken van bedoelde identiteitskaarten.

    2° op de afgifte van reispassen: € 4,00 voor elke nieuwe reispas

    3° op de afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsbewijzen van vreemdelingen: € 2 vermeerderd met de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeente aangerekende kostprijs.

    4° op de afgifte van demografische statistieken (globaal of per deelgemeente) en bevolkingspiramiden gemaakt aan de hand van de bevolkingsgegevens: € 1 per blad (A4 formaat)

    5° op de afgifte van fotokopieën van akten uit de registers van de Burgerlijke Stand, gemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en enkel dienstig voor genealogische opzoekingen: € 1 per blad.

    6° op de afgifte van een duplicaat trouwboekje: € 20.

    7° op het indienen van een omgevingsvergunning, socio-economische vergunning en vegetatiewijziging:

    • digitale indiening van een omgevingsvergunning, verkaveling, bijstelling van verkaveling – al dan niet verplicht met medewerking van een professional: 50 euro + publicatiekosten
    • analoge indiening van een omgevingsvergunning zonder verplichte medewerking van een professional: 50 euro
    • analoge indiening van een omgevingsvergunning met verplichte medewerking van een professional: 150 euro
    • digitale indiening stedenbouwkundig attest- van zodra digitaal indienen mogelijk: 50 euro
    • analoge indiening stedenbouwkundig attest – van zodra digitaal mogelijk: 50 euro
    • digitale indiening van een melding: 25 euro
    • analoge indiening van een melding: 25 euro
    • digitale indiening van een socio-economische vergunning en vegetatiewijziging – van zodra digitaal indienen mogelijk: 50 euro
    • analoge indiening van een socio-economische vergunning en vegetatiewijziging – van zodra digitaal indienen mogelijk: 50 euro

    8° op het afgeven van notariële inlichtingen: 50 euro per perceel

    9° op het aanvragen door professionelen van inlichtingen betreffende erfgenamen:  50 euro

    Opmerking:

    • Indien conform de procedure vereist worden de onkosten voor aangetekende zendingen doorgerekend aan de aanvrager
    • Betalingsbewijs van de factuur voor het desbetreffend dossier maakt deel uit van het dossier om ontvankelijk en volledig te verklaren.

    Titel 9 - Afvalinzameling

    Artikel 15:

    1° PMD-zakken:

    • 60-liter zak: 0,125 euro per zak of 1,50 euro per rol (op 1 rol zitten 12 zakken)
    • 90-liter zak: 0,175 euro per zak of 3,50 euro per rol (op 1 rol zitten 20 zakken)
    • 120-liter zak voor gebruik in PMD-containers door scholen: 0,25 euro per zak of 2,50 euro per rol (op 1 rol zitten 10 zakken) met het gratis ter beschikking stellen van 20 zakken per container per jaar

    2° Luierzakken: 0,50 euro per zak of 5 euro per rol (op 1 rol zitten 10 zakken)

    3° Diftarsticker, om aan te brengen op een afvalzak (enkel bij organisaties in gemeentelijke lokalen): 2 euro

    Artikel 16

    De retributie wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk. Ze wordt contant ingevorderd. 

    Artikel 17

    Zijn van de retributie vrijgesteld:

    1° geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de NMBS,

    De Lijn en op de openbare autobusdiensten.  Het betreft hier een verminderde prijs die om sociale redenen aan kroostrijke gezinnen wordt toegekend.  Om in dezelfde sociale geest te blijven moeten de onderzoeks- en controleverrichtingen ter zake door de gemeentelijke diensten kosteloos worden uitgevoerd.

    2° de stukken welke krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of een andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven.

    3° de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven. De behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk.

    4°  de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmede gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut.

    Titel 10 - Gemeentelijk uitkijktoren

    Artikel 18: Het plaatsen van installaties voor het ondersteunen van uitzendingen: 500 euro per installatie per jaar.

    Titel 11 - Opheffing

    Artikel 19:

    §1 Dit reglement treedt in werking vanaf 1 maart 2023

    §2 Onderstaande besluiten wordt opgeheven op 1 maart 2023:
    1° het besluit van de Gemeenteraad dd. 28 november 2022 betreffende "Financiën. Algemeen Retributiereglement."

  • Gebouwen en Patrimonium

   • Gebouwen. Jeugdinfrastructuur en speelplein te Elst. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

    Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
    Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
    Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
    Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
    Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
    Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
    Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

    Gebouwen. Jeugdinfrastructuur en speelplein te Elst. Realisatie. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

    Regelgeving en bevoegdheid

    De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

    De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet).

    Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

    Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

    De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

    Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

    Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

    Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

    Feiten, context en argumentatie

    Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 7 september 2020 de ontwerpopdracht voor de opdracht “Gebouwen. Jeugdinfrastructuur en speelplein te Elst. Realisatie.” toe te wijzen aan Provoost - Schneider - Van Coster.

    In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2022/018 opgesteld door de ontwerper, Provoost - Schneider - Van Coster.

    De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 320.751,30 excl. btw of € 388.109,07 incl. 21% btw.

    Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

    Besluit

    Art.1 : Het bestek met nr. 2022/018 en de raming voor de opdracht “Gebouwen. Jeugdinfrastructuur en speelplein te Elst. Realisatie.”, opgesteld door de ontwerper, Provoost - Schneider - Van Coster worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 320.751,30 excl. btw of € 388.109,07 incl. 21% btw.

    Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

    Art.3 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

    Art.4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de financiële dienst van onze gemeente.

Namens Gemeenteraad,

Jurgen De Mets
Algemeen Directeur

Marcel Saeytijdt
Voorzitter Gemeente- en OCMW raad