Terug
Gepubliceerd op 14/02/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 13/02/2023 - 16:30

Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van vinkenzettingen 2023 ingericht door De Bronvink.

Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
regelgeving

De nieuwe gemeentewet;

Het decreet lokaal bestuur;

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

feiten, context en argumentatie

De aanvraag dd 09 februari 2023 van vinkenmaatschappij "De Bronvink" tot het inrichten zettingen in de Industrielaan op verschillende data in 2023.

Om reden van reden van openbare veiligheid dienen politiemaatregelen getroffen te worden;

Publieke stemming
Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Bianca De Staercke, Jurgen De Mets
Voorstanders: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1 - Toelating wordt verleend aan de vinkenmaatschappij "De Bronvink" om in de Industrielaan vinkenzettingen te organiseren, onder voorbehoud dat de vigerende veiligheidsmaatregelen omtrent C-19 worden toegepast, op volgende data: 

* vanaf 9u tot einde zitting :
16, 23 en 30 april 2023
1, 7, 14, 18, 21, 28 en 29 mei 2023
4, 11, 18 en 25 juni 2023 
2, 9, 16, 21, 23 en 30 juli 2023

* vanaf 17u tot einde zetting :

7 en 21 mei 2023
11e en 18 juni 2023
09 en 16 juli 2023

Art.2. - Op de in artikel 1 vermelde data en uren zal verboden doorgang, met uitzonderlijk plaatselijk verkeer, en parkeerverbod worden ingevoerd in de Industrielaan ter hoogte van gebouw nummer 28

Art.3.- Op de in artikel 1 aangeduide wegen zullen de gepaste signalisatietekens aangebracht en eventueel politieposten worden geplaatst om de getroffen maatregelen aan de weggebruikers kenbaar te maken.

Art.4.- Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 287 van het decreet lokaal bestuur.

Art.5.- Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij KB. dd. 16 maart 1968 met latere wijzigingen en aanvullingen.

Art.6.- Afschriften van deze bepalingen zullen ter kennisgeving overgemaakt worden aan de politiezone Brakel.