Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 20/03/2023 - 16:30

Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement nav Circus Bavaria van 27 november 2023 tot en met 3 december 2023.

Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
regelgeving en bevoegdheid

De Nieuwe Gemeentewet;
Het Decreet Lokaal Bestuur;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
Het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

feiten, context en argumentatie

Circus Bavaria zal een circusvoorstelling voorzien op de parking Tirse van 27 november 2023 tot en met 3 december 2023;

Om redenen van openbare veiligheid dienen politiemaatregelen te worden genomen;

Publieke stemming
Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Bianca De Staercke, Jurgen De Mets
Voorstanders: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1 : Naar aanleiding van het Circus Bavaria ingericht zullen volgende politiemaatregelen van kracht gesteld worden :

- verboden parkeren op parking Tirse van dinsdag 27 november 2023 tot en met 3 december 2023.

Art. 2 : Op de in artikel 1 aangeduide wegen zullen de gepaste signalisatietekens aangebracht en eventueel politieposten worden geplaatst om de getroffen maatregelen aan de weggebruikers kenbaar te maken.
Art. 3 : Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 van het gemeentedecreet.
Art. 4 : Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij KB. dd. 16.03.1968 met latere wijzigingen en aanvullingen.
Art. 5 : Afschriften van deze bepalingen zullen ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Zonechef van de politiezone Brakel.