Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 20/03/2023 - 16:30

Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. herinrichting N48/Ronsesestraat.

Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
regelgeving en bevoegdheid

De Nieuwe Gemeentewet;

Het Decreet Lokaal Bestuur;

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

feiten, context en argumentatie

Plaatsen verkeersdrempels in de Leizemooie en Riebeke gedurende de werkzaamheden aan de N48/Ronsesestraat; omwille van de extra verkeersdrukte en het belemmerd zicht op het kruispunt werd beslist om verkeersdrempels aan te leggen op Riebeke en Leizemooie. Opleggen van snelheidsbeperking op de omleidingsroutes. 

Publieke stemming
Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Bianca De Staercke, Jurgen De Mets
Voorstanders: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1 : Naar aanleiding van werken aan de Ronsesestraat/N48 zullen volgende politiemaatregelen van kracht gesteld worden vanaf dinsdag 1april 2023 tot 31 juli 2023:

* snelheidsbeperking van 50 km/u op volgende gemeentewegen

- Leizemooie (vanaf Herreweg tot aan huisnummer 2)
- Gauwinkel
- Maaistraat
- St. Liebertusdreef
- Pieter Hoelmanstraat
- Langakkerstraat
- Kimpestraat (vanaf huisnummer 7 tot huisnummer 37)

* snelheidsbeperking van 30 km/u op volgende gemeentewegen

- Hellenhoek

* zone 30 zal ingevoerd op volgende gemeentewegen

- Leizemooie tussen huisnummers 2a en 12
- Riebeke tussen huisnummers 12 en kruispunt met de Leizemooie
- Kimpestraat tussen grens met Boekkouter en huisnummer 7 op Kimpestraat

Deze zones zullen afgebakend zijn met de verkeersborden F4a en F4b

* op de hierna vermelde gemeentewegen zijn verhoogde inrichtingen aangebracht

- Leizemooie tussen huisnummers 2a en 12
- Riebeke tussen huisnummers 12 en kruispunt met de Leizemooie
- St. Franciscusstraat

Art. 2 : Op de in artikel 1 aangeduide wegen zullen de gepaste signalisatietekens aangebracht en eventueel politieposten worden geplaatst om de getroffen maatregelen aan de weggebruikers kenbaar te maken.

Art. 3 : Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 van het gemeentedecreet.

Art. 4 : Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij KB. dd. 16.03.1968 met latere wijzigingen en aanvullingen.

Art. 5 : Afschriften van deze bepalingen zullen ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Zonechef van de politiezone Brakel.