Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

Besluit  OCMW-raad

ma 26/09/2022 - 21:30

Reglement inzake de toekenning van een toelage naar aanleiding van hoge energiefacturen.

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Bart Morreels, Lien Braeckman, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Alexander De Croo, Raadslid
Regelgeving

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Feiten, context en argumentatie

Het OCMW van Brakel heeft in het meerjarenplan een extra budget voorzien van € 7.500,00 teneinde kwetsbare gezinnen een toelage te kunnen toekennen wanneer zij geconfronteerd worden met hoge energiefacturen.

 

Besluit

Artikel 1

De OCMW-Raad keurt het hiernavolgende reglement inzake de toekenning van een toelage naar aanleiding van hoge energiefacturen, goed.

Reglement inzake de toekenning van een toelage naar aanleiding van hoge energiefacturen

Artikel 1

Een toelage naar aanleiding van een hoge energiefactuur wordt toegekend aan het gezinshoofd van een kwetsbaar gezin, dat gedomicilieerd is in de gemeente Brakel en voor zover het gezin de woning effectief bewoont, na daartoe een aanvraag dienaangaande te hebben ingediend bij het OCMW van Brakel.

Artikel 2

1/ Deze premie wordt toegekend op basis van een sociaal en financieel onderzoek: deze zal bepalen of een inwoner recht heeft op een tussenkomst.

De sociale dienst van het OCMW zal aan de hand van een budgetplan nagaan hoe precair de financiële situatie is van de aanvrager.

2/ Daarnaast wordt eveneens rekening gehouden met de verbruikshoeveelheid van het gezin / de persoon:  

-     ligt het verbruik in de lijn van het verbruik van vorig jaar

-     komt het verbruik enigszins overeen met een normaal verbruik voor dat type gezinssamenstelling, rekening houdend met de staat van de woning

Artikel 3

Deze toelage zal maximum 20% van de totale energiefactuur bedragen, met als limiet het maximale bedrag dat in hetzelfde kalenderjaar wordt toegekend voor de verwarmingstoelage door het sociaal verwarmingsfonds.

Artikel 4

Het OCMW van Brakel kiest voor de terugbetaling van één verwarmingselement ( gasfactuur of elektriciteitsfactuur ).

Artikel 5

Personen die recht hebben op een vergoeding via het sociaal verwarmingsfonds of personen die aanspraak kunnen maken op de maximale levering voor aardgas ( MLA ), worden uitgesloten voor deze toelage.

Artikel 6

Het OCMW zal elke financiële steun inzake de ten laste name van kosten voor een energiefactuur voor het volledige bedrag, terugvorderen van het Energiefonds ( wet d.d. 04.09.2002 )

Artikel 7

Dit reglement treedt in werking op 01.10.2022.