Terug
Gepubliceerd op 31/01/2023

Besluit  Gemeenteraad

ma 30/01/2023 - 20:00

Zwembad. Reglement interne orde en gebruikersovereenkomsten nieuw zwembad. goedkeuring

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

Het opstellen van een reglement van interne orde en twee gebruikersovereenkomsten voor het nieuwe zwembad. 

Regelgeving

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 2°.

Feiten, context en argumentatie

Met het oog op de start van het nieuwe zwembad, stelt het college voor:

- het reglement van interne orde goed te keuren; en

- de twee overeenkomsten tot gebruik goed te keuren.

Besluit

Artikel 1: De raad keurt onderstaand reglement van interne orde goed.

REGLEMENT VAN INTERNE ORDE ZWEMBAD

Artikel 1.                  Algemeen 

Het reglement van inwendige orde (hierna “het reglement”) heeft tot doel de goede exploitatie (met name de veiligheid, de orde, de zedelijkheid en de hygiëne) van de zwembadinrichting (in de meest ruime zin begrepen en onder meer betrekking hebbende op de baden, kleedcabines, toeschouwersruimten, inkomhal,…)  (hierna “de inrichting”) beheerd door de TMVW te verzekeren.

Door het betreden van de inrichting aanvaarden de bezoekers het reglement, worden zij geacht het te kennen en verbinden zij zich ertoe zich ernaar te gedragen. Het reglement wordt aangeplakt op duidelijk zichtbare plaatsen in de inrichting. 

Dit reglement treedt in werking op 01/03/2022 

Artikel 2.                  Openingsuren en toegangsprijzen 

De openingsuren, de sluitingsdagen en het gebruiksrooster, vastgesteld door de TMVW, hangen uit aan  in de inkomhal van de inrichting. De toegangsprijzen worden bepaald door het vigerende tariefreglement dat te raadplegen is in de inkomhal. 

Artikel 3.                  Toegang 

De inrichting is toegankelijk tijdens de vastgestelde openingsuren en overeenkomstig het gebruiksrooster.

Buiten de publieke openingsuren kan enkel toegang verkregen worden tot de inrichting dan na het afsluiten van een overeenkomst met de TMVW. 

Bezoekers, die gebruik maken van de inrichting, anders dan als lid van een sportclub/vereniging waarmee een gebruikersovereenkomst is afgesloten, die niet over een geldige gevalideerde toegangskaart (toegangsticket, abonnementskaart) beschikken, mogen de inrichting niet betreden. Een toegangsticket is niet terugbetaalbaar. Eenmaal de baderszone verlaten, moet men zich een nieuwe toegangskaart verschaffen om opnieuw toegang te verkrijgen tot de baderszone. Bezoekers moeten tijdens het betreden van de baderszone steeds het toegangsbandje dragen. Bezoekers zonder bandje zullen geweigerd worden in de baderszone. 

Abonnementsbandjes zijn persoonlijk en mogen niet doorgegeven worden.

Dertig minuten voor sluitingstijd worden geen toegangskaarten meer verkocht of gevalideerd. 

De TMVW behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inrichting geheel of gedeeltelijk te sluiten en de reservaties te annuleren voor zolang als nodig en zonder enig recht op schadevergoeding, in geval van:

-                      uitzonderlijke gebeurtenissen die betrekking hebben op het sluiten van de inrichting voor het publiek, zwemmers en/of niet-zwemmers of die vereisen dat de inrichting ter beschikking wordt gesteld aan derden;

-                      werken, waaronder onder meer kan begrepen worden: herstellingswerken, aanpassingswerken, onderhoudswerken, technische werken, vernieuwingswerken,.… die het geheel of gedeeltelijk sluiten van de inrichting vereisen. 

De TMVW kondigt deze gebeurtenissen en werken, indien mogelijk, tijdig aan aan de kassa van de inrichting. 

De TMVW heeft het recht om elke persoon die een gevaar dreigt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de inrichting te verbieden. Zo kan onder meer de toegang worden geweigerd aan personen in staat van dronkenschap of enige andere vorm van intoxicatie, personen die de orde verstoren, personen die dit reglement niet naleven, personen in onzindelijke toestand, personen met niet geheelde wonden. 

Desgevallend kan de TMVW een medisch attest eisen waaruit blijkt dat de volksgezondheid niet in het gedrang komt. 

Dieren worden niet in de inrichting toegelaten.  

Artikel 4.                  Duur

Behoudens andersluidende voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst met de TMVW is de normale duur van een zwembeurt, omkleden inbegrepen, onbeperkt. Bij dreigende overbezetting kan de zwembeurt evenwel steeds beperkt worden tot één uur. 

Bij het overschrijden van de maximumduur is een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de individuele toegangsprijzen in het vigerende tariefreglement. 

Op sluitingstijd dient iedereen de baderzone te verlaten om zich om te kleden. Omkleden kan gedurende 30 minuten na sluitingstijd. 

Artikel 5.                  Omkleden

De kleedkamers voor groepen mogen enkel gebruikt worden door groepen na voorafgaandelijke goedkeuring van de TMVW. 

De individuele omkleedcabines en de kleedkamers voor groepen worden gebruikt voor de duur noodzakelijk voor het omkleden. Zij dienen behoorlijk gesloten te zijn tijdens het omkleden. 

Elkeen, met uitzondering van de gebruikers van een kleedkamer voor groepen, is verplicht alle persoonlijke bezittingen op te bergen in een vestiairekast, die moet gesloten worden. 

De TMVW kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen of schadegevallen van persoonlijke bezittingen. De TMVW is niet gehouden toezicht uit te oefenen op de vestiairekastjes en de groepskleedkamers. Het is dan ook sterk aanbevolen waardevolle voorwerpen thuis

te laten. 

Artikel 6.                  Voorafgaandelijk aan het baden 

Elke bader moet alvorens de zwemhal te betreden:

-                      naar het toilet gaan;

-                      een stortbad nemen;

-                      gebruik maken van de voetsproeiers. 

Artikel 7.                  Verblijf 

Kinderen van minder dan acht jaar of kinderen ouder dan 8 die onvoldoende kunnen zwemmen moeten steeds vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene in badkledij, die voortdurend toezicht moet houden. Het plonsbad is uitsluitend toegankelijk voor peuters onder begeleiding van een meerderjarige persoon. 

Iedere bader gedraagt zich op een wijze dat de veiligheid, de orde, de zedelijkheid en de hygiëne wordt bevorderd. Terzake moeten onder meer volgende verplichtingen gerespecteerd worden: 

Algemeen: 

-                      Zingen, roepen en andere luidruchtige verstoring zijn verboden.

-                      Rennen is verboden.

-                      Het nuttigen van voedsel of dranken is niet toegestaan buiten de voorziene zones.

-                      Reddingsattributen mogen enkel aangeraakt en gebruikt worden bij noodwendigheden.

-                      Geschoeide personen (behoudens het personeel) mogen de ongeschoeide zone niet betreden.

-                      Ongeschoeide personen mogen de geschoeide zone niet betreden.

-                      De dienst- en personeelsruimten mogen niet betreden worden door bezoekers van de inrichting.

-                      Zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders.

-                      Het gebruik van zeep en shampoo is enkel toegelaten in de stortbaden.

-                      Alle gebruikte materialen dienen na gebruik op de aangeduide plaatsen terug gebracht te worden.

-                      Stortbaden en voetbaden mogen niet op een onverantwoorde of overbodige wijze gebruikt worden.

-                      Baders die geen 25 meter kunnen zwemmen worden niet in het diepe gedeelte toegelaten. De redders kunnen steeds om een

zwemvaardigheidstest verzoeken.

-                      Baders dienen gepaste, deftige, hygiënische en veilige zwemkledij te dragen die aangepast is aan de goede zeden. Zo zijn onder meer

shorts onder de knie, lange broeken, T-shirts, hemden, andere losse kledij en hoofddeksels andere dan een badmuts niet toegelaten. Zwemkledij is alleen toegelaten in de ongeschoeide zone. Zwemmen met niet aangepaste zwemkledij is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de redder (bijvoorbeeld bij reddend zwemmen).

-                      De baderzone mag niet betreden worden met kledij.

-                      Het zwemwater mag niet vervuild worden. Zo mag niets uitgewrongen worden in het bad (bijvoorbeeld badmuts, kledij,…) en mogen

geen voorwerpen in het water gegooid worden. Windels en pleisters horen niet thuis in het bad.

-                      Andere baders mogen niet lastig gevallen worden of gehinderd worden.

-                      Onveilige spelletjes en gewaagde oefeningen horen niet thuis in het bad (bijvoorbeeld elkaar onder water duwen).

-                      Het al of niet toelaten van ballen, zwemhulpmiddelen zoals zwembanden, zwemgordels en zwemvleugeltjes, autobanden, duikbrillen,

zwemvliezen, zwemspeelgoed, etc. wordt bepaald door de redders in functie van de veiligheid en de goede orde. De redders beslissen autonoom.

-                      Duiken in ondiep water is verboden.

-                      Het op de één of andere wijze beoefenen van de duiksport is niet toegestaan. Het beoefenen van de duiksport is enkel toegestaan in

groep tijdens eventueel voorziene uren op het gebruiksrooster en na het afsluiten van een overkomst met de TMVW.

-                      Wanneer geen redder aanwezig is, mag niet gebaad worden.

-                      Het plonsbad kan worden afgesloten door de redders.  

Aangaande de glijbaan en andere waterspeeltuigen: 

-                      De glijbaan en andere waterspeeltuigen worden op de hiervoor geëigende wijze gebruikt.

-                      De glijbaan wordt in gebruik gesteld en afgesloten door de redder.

-                      Een wachtrij wordt gevormd aan de trap. Duwen of baldadigheden op de trap zijn verboden.

-                      Het opzettelijk uitspatten van water is verboden.

-                      Rechtopstaand glijden en achteruit glijden zijn verboden.

-                      Indien iemand zich nog op de glijbaan bevindt mag niet vertrokken worden.

-                      De zijranden van de glijgoot mogen niet met de hand vastgehouden worden.

-                      Het blokkeren van de goot of terug naar boven lopen is verboden.

-                      In de baan mogen geen vreemde voorwerpen meegenomen worden. Alle voorwerpen die de baan zouden kunnen beschadigen

(bijvoorbeeld ritssluitingen in zwemuitrustingen) of de veiligheid van de baders in gevaar zou kunnen brengen zijn eveneens verboden. 

Artikel 8.                  Gezondheidsproblemen 

Een bader met eventuele gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld epilepsie, hartklachten, suikerziekte) moet daarvan ten minste de redder op de hoogte brengen. 

Artikel 9.                  Zwemonderricht 

Georganiseerde zwemlessen zijn toegelaten na het afsluiten van een gebruiker overeenkomst met de TMVW. 

Artikel 10.              Groepen 

Elke groep moet, rekening houdende met de samenstelling van de groep, voldoende begeleiders hebben (minstens 1 begeleider per 10 kinderen) die gelast zijn met de bewaking en toezicht van de groep. De begeleider(s) van de groep dien(t)(en) onder meer toezicht te houden op de naleving van dit reglement door de groep (bijvoorbeeld toegangsbewijzen, hygiëne, orde,…). 

Artikel 11.              schoolzwemmen 

Voor schoolzwemmen geldt dit reglement samen met de gebruiksovereenkomst schoolzwemmen, waarvan het model als bijlage bij dit reglement wordt gevoegd. 

Een leerkracht moet toezicht doen terwijl hij/zij les geeft. Dit mag maximum gaan over

lesgeven aan 35 leerlingen. De leerkracht moet zich dan op de kade bevinden en alle baders

die tot een groep behoren rechtstreeks kunnen gadeslaan. Wanneer de leerkracht mee in het water gaat met de leerlingen wordt het toezicht overgenomen door andere aanwezige leerkrachten. 

De scholen krijgen het 25-meterbad  en het kinderbad ter beschikking, volgens het opgestelde uurschema. Op het einde van het schooljaar kunnen de scholen hun wensen (dagen, uren, banen, kleedkamers) doorgeven. Voor het opmaken van het zwemrooster wordt rekening gehouden met de regels van de intergemeentelijke samenwerking..

Artikel 12.              Ter beschikking stellen zwembad 

Verenigingen of individuen die het zwembad willen reserveren, vragen dit elektronisch aan. Dit wordt

definitief na ondertekening van de gebruikersovereenkomst die als bijlage bij dit reglement wordt

gevoegd. Het bad kan gereserveerd worden met redders van gemeente Brakel. Hierbij dragen de TMVW en de gebruiker een gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de baders. Gemeente Brakel voorziet redders voorgeschreven volgens de Vlarem II bis en eventuele latere wetgeving. De gebruiker voorziet minstens 1 toezichthoudend persoon per 35 baders. De toezichthoudend persoon bevindt zich steeds op de kade. Wanneer het bad ter beschikking wordt gesteld om te duiken is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verdrinkingen. De gebruiker voorziet een toezichthoudend persoon met het juiste diploma (duiker-redder) en bezorgt hiervan een kopie aan het zwembad.

Het bad kan gereserveerd worden met eigen redders. Tijdens de trainingen moet de gebruiker verplicht redders afvaardigen volgens de vlarem II bis en eventuele latere wetgeving die ervoor zorgt dat de leden van de gebruiker onder rechtstreeks en constant toezicht staan. De hoger redder zorgt dat hij/zij zich permanent op en in de buurt van de kade bevindt.De gebruiker verklaart volledig conform de bepalingen van Vlarem II bis alle nodige veiligheidsmaatregelen te treffen zoals: 

In Vlarem II bis, hoofdstuk 1, §3, 5° staat: ‘ De redders zijn in het bezit van het hoger reddersbrevet van Sport Vlaanderen of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Sport Vlaanderen. Het afschrift van voormeld brevet of getuigschrift ligt ter inzage op de plaats van de exploitatie.’

In Vlarem II bis, hoofdstuk 1, §3, 5° staat: ‘De redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in reddings- en reanimatietechnieken. Het getuigschrift van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van op de plaats van de exploitatie. Bedoelde bijscholing moet erkend zijn door Sport VlaanderenVerenigingen of individuen die het zwembad willen afhuren, vragen dit elektronisch aan. Dit wordt definitief na ondertekening van de gebruikersovereenkomst die als bijlage bij dit reglement wordt gevoegd. 

Artikel 13.              Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 

Schade toegebracht aan de inrichting en aan voorwerpen moet door degene die daarvoor aansprakelijk is, worden vergoed. 

De TMVW draagt geen verantwoordelijkheid voor de ontvreemding van en de beschadiging aan voorwerpen van baders en bezoekers.

De baders en hun begeleiders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat de baders en hun begeleiders niet van hun eigen verantwoordelijkheid. 

De Gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van alle mogelijke gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang tot en het gebruik van de sportaccommodatie. 

Artikel 14.              Instructies 

Het personeel en de redders zijn belast met de uitvoering van het reglement. Alle instructies van het personeel en de redders moeten gevolgd worden. 

Artikel 15.              Sancties 

Het niet naleven van onderhavig reglement of het overtreden van eender andere norm kan, onverminderd het recht op schadeloosstelling, aanleiding geven tot volgende sancties:

-                      de onmiddellijke verwijdering uit de inrichting;

-                      tijdelijke ontzegging van de toegang tot de inrichting;

-                      definitieve ontzegging van de toegang tot de inrichting. 

Deze sancties kunnen toegepast worden op zowel individuele personen als op groepen. Deze beslissingen worden genomen door de TMVW. De beslissing tot tijdelijke of definitieve ontzegging wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan de betrokkene(n). 

Bij het betreden van plaatsen zonder geldig toegangsbewijs, is daarenboven een forfaitaire, conventionele vergoeding verschuldigd van driemaal de toegangsprijs. 

Bij weerspannigheid kan de politie opgeroepen worden. In voorkomend geval (bijvoorbeeld diefstal, slagen en verwondingen) wordt de politie onverwijld op de hoogte gesteld van de feiten. 

Artikel 16.              Privacy 

Conform de Europese privacywetgeving (GDPR) beschikt gemeente Brakel en de TMVW over een privacyverklaring. Deze kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke website en aan de balie. Gemeente Brakel en de TMVW verbindt er zich toe de privacygegevens van de klanten van het zwembad maximaal te beschermen. Deze privacyverklaring geeft meer informatie rond de persoonsgegevens die verwerkt zullen worden, hoelang deze bewaard worden, de rechten die u heeft, etc. 

Artikel 17.              Diverse 

Het is bezoekers verboden te roken. 

Afval dient in de daarvoor voorziene afvalbakken gedeponeerd te worden. 

Het aanbrengen of uitdelen van enig materiaal (bijvoorbeeld affiches, reclame) in en rond de inrichting kan alleen mits toestemming van de TMVW. 

Waren te koop aanbieden in en rond de inrichting is niet toegestaan, behoudens in geval van toestemming van de TMVW. 

Voor sportclubs of verenigingen geldt dat de maatschappelijke zetel van de club of  de vereniging niet kan worden gevestigd op het adres van de sportinfrastructuur geëxploiteerd door TMVW. 

Vastgesteld door het Adviescomité voor Secundaire Diensten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening ov (btw-nr.: BE 0200.068.636), afgekort de TMVW, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1 op (datum)

        Artikel 2: De raad keurt onderstaande overeenkomst inzake toegang en gebruik van het zwembad te Brakel goed.

OVEREENKOMST INZAKE TOEGANG EN GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD TE BRAKEL

Tussen de ondergetekenden

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening cvba (BTW-nr.: BE 0200.068.636), afgekort TMVW, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1, vertegenwoordigd door Marleen Porto-Carrero, algemeen directeur.

hierna “Beheerder” genoemd,

en

Naam:   

Ondernemingsnummer:     

BTW-nummer:

Met maatschappelijke zetel te, (adres): 

vertegenwoordigd door  (naam):  

handelend in de hoedanigheid van (hoedanigheid):   

(in geval van een rechtspersoon),

 (naam):       , wonende te (adres): …      

(in geval van een feitelijke vereniging),

hierna “Gebruiker” genoemd,

wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1: Voorwerp

In volgende gevallen wordt een schriftelijke overeenkomst inzake toegang en gebruik van het Zwembad afgesloten:

-            bij gebruik buiten de publieke openingsuren;

-            bij regelmatig collectief gebruik binnen de publieke openingsuren

De Beheerder verleent aan de Gebruiker de toegang tot en het collectief gebruik van het overdekte zwembad Brakel gelegen te Jagerstraat 68 te Brakel, hierna het “Zwembad” genoemd, overeenkomstig de bestemming ervan.

Het Zwembad omvat diverse ruimten die geheel of gedeeltelijk door de Gebruiker kunnen worden gebruikt, onder andere de baden (gebeurlijk onderverdeeld in banen), de kleedkamers en -hokjes, de sanitaire installaties, de kluizen alsmede de uitrusting ervan (zoals bijvoorbeeld het didactisch materiaal). De te gebruiken kleedkamers en –hokjes worden toegewezen door de Beheerder.

De gebruiker wordt toegang en gebruik verleend volgens de aan hem toegewezen reservatie door de sportdienst van de gemeente.

Voor het organiseren van de volgende activiteit(en):

 zwemonderwijs                      zwemtraining             recreatief zwemmen

 watersport                            duiken met fles          duiken zonder fles

 aquagym                               andere:

Afwijkingen op deze data en uren kunnen worden toegestaan mits akkoord van beide partijen.

Artikel 2: Duur en hernieuwen van de Overeenkomst

De Overeenkomst is afgesloten:

met aanvang op (datum):            

en eindigend op (datum):            

Er wordt gewerkt per sportjaar, telkens van (maand)        tot (maand)       .

Geen van de partijen kan zich beroepen op een stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst. Indien de toegang tot en het gebruik van het Zwembad zou verleend worden aan de Gebruiker na het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, dan is dat een louter gedogen vanwege de Beheerder waaraan de Gebruiker geen rechten kan ontlenen.

De Beheerder verbindt er zich onder geen enkel beding toe een nieuwe Overeenkomst met de Gebruiker af te sluiten na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn.

Huidige Overeenkomst verleent de Gebruiker evenmin rechten voor wat betreft de inhoud en de modaliteiten van eventuele toekomstige Overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld reservatiedata).

De Gebruiker moet, om in aanmerking te komen voor een nieuwe Overeenkomst, vóór 1 september een aanvraag tot een nieuwe Overeenkomst indienen bij de persoon van de Beheerder volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8.

Artikel 3: Vergoeding

De vergoeding wordt door de Beheerder bepaald in overeenstemming met het op datum van deze Overeenkomst vigerende tariefreglement, waarvan de Gebruiker verklaart het te kennen. Dit tariefreglement wordt geacht integraal deel uit te maken van de Overeenkomst. De meest recente versie van het tariefreglement is raadpleegbaar aan de ad valvas van het sportcentrum.

De vergoeding wordt maand gefactureerd en moet door de Gebruiker betaald worden binnen de vijftig dagen na factuurdatum. De factuur wordt ter betaling gezonden naar het in artikel 8 door de Gebruiker opgegeven adres.

Bij niet tijdige betaling van de openstaande facturen door de Gebruiker, is deze laatste van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling administratiekosten verschuldigd. De Beheerder behoudt tevens het recht om in dit geval de verdere toegang en gebruik van het Zwembad te weigeren.

Alle vergoedingen en kosten voor gebruik van de sportinfrastructuur door de niet-particuliere gebruiker (onder de vorm van verenigingen, clubs, scholen, groepen) die onbetaald blijven, zullen gevorderd worden van de aanvrager/contactpersoon van de niet-particuliere gebruiker.

Annulering van gereserveerde uren door de Gebruiker, geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn van een vergoeding. Deze vergoeding wordt geacht gelijk te zijn aan de in het eerste lid bedoelde vergoeding.

Een annulering door de Gebruiker moet  8 dagen voor de gereserveerde uren gebeuren.

Annulering van gereserveerde uren dient te gebeuren aan de persoon van de Beheerder volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8.

Artikel 4: Toegang tot het Zwembad

4.1.     Toegang door de Gebruiker

De Beheerder zal aan de Gebruiker naar best vermogen toegang verlenen tot het Zwembad.

De Beheerder behoudt zich evenwel het recht voor om gedurende de looptijd van de Overeenkomst, het Zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten en de reservaties te annuleren voor zolang als nodig, in geval van:

-        Uitzonderlijke gebeurtenissen die betrekking hebben op het sluiten van het Zwembad voor het publiek, zwemmers en/of niet-zwemmers of die vereisen dat het Zwembad ter beschikking wordt gesteld aan derden, andere dan de Gebruiker;

-        Werken, waaronder onder meer kunnen worden begrepen: herstellingswerken, aanpassingswerken, onderhoudswerken, technische werken, vernieuwingswerken enz…, die het geheel of gedeeltelijk sluiten van het Zwembad vereisen.

De Beheerder zal de Gebruiker van deze gebeurtenissen en werken, indien mogelijk, tijdig op de hoogte brengen.

De Gebruiker is geen vergoeding verschuldigd voor de periode dat geen toegang kan worden verleend tot het Zwembad door de Beheerder. De Gebruiker zal evenwel geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding.

4.2.      Toegang door natuurlijke personen

Enkel de actieve leden, trainers en begeleiders van de Gebruiker zijn tot het Zwembad toegelaten tijdens de in artikel 1 bedoelde gereserveerde uren.

In geval van toegelaten wedstrijden tijdens de gereserveerde uren, worden deelnemers en wedstrijdofficiëlen eveneens toegelaten tot het Zwembad, mits akkoord van en in samenspraak met de beheerder.

De Gebruiker mag zonder voorafgaandelijke toelating van de Beheerder, geen toegang verlenen tot het Zwembad aan anderen dan de in het eerste lid bedoelde personen.

De Gebruiker zal bij de ondertekening van de Overeenkomst meedelen hoeveel personen maximaal toegang zullen verkrijgen tot het Zwembad. Dit aantal mag niet overschreden worden, dan mits voorafgaandelijk akkoord van de Beheerder. Miskenning van deze bepaling kan leiden tot de sanctie voorzien in artikel 6.

Artikel 5: Verplichtingen van de Gebruiker en de Beheerder

5.1. Reddingsdienst (toezichthoudende personen)

De bepalingen van artikel 5.32.9.2.2., §3, §3bis en §3 ter van Vlarem II zijn van toepassing en maken als minimumnorm deel uit van de Overeenkomst.

schoolzwemmen

De Beheerder voorziet in het vereiste aantal redders overeenkomstig Vlarem II. De Gebruiker staat in voor de vereiste bijkomende toezichthoudende personen overeenkomstig Vlarem II, met een minimum van één. Een leerkracht moet toezicht doen terwijl hij/zij les geeft. Dit mag maximum gaan over lesgeven aan 35 leerlingen. De leerkracht moet zich dan op de kade bevinden en alle baders die tot een groep behoren rechtstreeks kunnen gadeslaan. Wanneer de leerkracht mee in het water gaat met de leerlingen wordt het toezicht overgenomen door andere aanwezige leerkrachten.

afhuring zwembad

Het bad kan afgehuurd worden met redders van gemeente Brakel. Hierbij dragen de TMVW en de gebruiker een gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de baders. De Beheerder voorziet in het vereiste aantal redders overeenkomstig Vlarem II. De gebruiker voorziet minstens 1 toezichthoudend persoon per 35 baders. De toezichthoudend persoon bevindt zich steeds op de kade. Wanneer het bad gehuurd wordt om te duiken is de huurder volledig verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verdrinkingen. De gebruiker voorziet een toezichthoudend persoon met het juiste diploma (duiker-redder) en bezorgt hiervan een kopie aan het zwembad.

Het bad kan afgehuurd worden met eigen redders. Tijdens het gebruik moet de gebruiker verplicht redders afvaardigen volgens vlarem II die ervoor zorgt dat de leden van de huurder onder rechtstreeks en constant toezicht staan. De hoger redder zorgt dat hij/zij zich permanent op en in de buurt van de kade bevindt.

De huurder verklaart volledig conform de bepalingen van Vlarem II bis alle nodige veiligheidsmaatregelen te treffen zoals:

In Vlarem II bis, hoofdstuk 1, §3, 5° staat: ‘ De redders zijn in het bezit van het hoger reddersbrevet van Sport Vlaanderen of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Sport Vlaanderen.  Het afschrift van voormeld brevet of getuigschrift ligt ter inzage op de plaats van de exploitatie.’

In Vlarem II bis, hoofdstuk 1, §3, 5° staat: ‘De redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in reddings- en reanimatietechnieken.  Het getuigschrift van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van  op de plaats van de exploitatie.  Bedoelde bijscholing moet erkend zijn door Sport Vlaanderen.’

Indien hogergenoemde Vlarem-bepalingen worden gewijzigd in de loop van de Overeenkomst, dan zijn deze wijzigingen vanaf de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, van rechtswege, en zonder verdere notificatieplicht in hoofde van de Beheerder,  van toepassing.  Daar waar de gebruiksmodaliteiten onverenigbaar worden met de nieuwe Vlarem-bepalingen, worden ze geacht voor onbestaande te zijn en komen de nieuwe Vlarem-bepalingen in de plaats.
De Beheerder zal in dat geval zo spoedig als mogelijk aangepaste gebruiksmodaliteiten overmaken aan de Gebruiker onder de vorm van een addendum aan deze Overeenkomst.

5.2. Staat van het Zwembad

De Gebruiker verbindt er zich toe zorg te dragen voor het Zwembad en deze na gebruik op behoorlijke wijze en in dezelfde staat zoals hij deze ontvangen heeft, achter te laten.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor schade aangebracht aan het Zwembad. Schade dient, aan de persoon van de Beheerder en volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8, binnen de 7 dagen gemeld te worden.

De Beheerder zorgt ervoor dat het Zwembad zich in goede staat bevindt. Bemerkingen en tekorten aan de infrastructuur worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan de persoon van de Beheerder volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8.

De Beheerder verbindt er zich toe het Zwembad in overeenstemming met de Vlarem II-wetgeving te onderhouden. Inzonderheid is de Beheerder verantwoordelijk voor het aanhouden van een constante luchtvochtigheid in het Zwembad, het zorgen voor een afdoend waterbehandelingssysteem, nazicht van de kwaliteit van het zwembadwater, nazicht en onderhoud van de installaties

5.3. Lichamelijke ongevallen

De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle ongevallen die zouden voorkomen aan haar leden, trainers en begeleiders tijdens het gebruik van het Zwembad en zal in voorkomend geval de Beheerder hiervoor vrijwaren. De Gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van deze lichamelijke ongevallen.

5.4. Reglement van inwendige orde

De Gebruiker verbindt er zich toe het reglement van inwendige orde te respecteren en hierop toe te zien.

Wijzigingen aan dit reglement tijdens de duur van de Overeenkomst, worden van rechtswege geacht deel uit te maken van de Overeenkomst.

De meest recente versie van het reglement is raadpleegbaar aan de ad valvas van het sportcentrum.

5.5. Toegang tot het redders- en EHBO-lokaal

Behoudens bij overmacht, heeft enkel de verantwoordelijke van de Gebruiker en de reddingsdienst toegang tot het redders- en EHBO lokaal en zijn enkel dezen gemachtigd tot gebruik van dit lokaal.

5.6. SABAM en Billijke vergoeding

De Gebruiker dient voor elke manifestatie vooraf na te gaan of de regelgeving inzake SABAM en Billijke Vergoeding gerespecteerd wordt.

5.7. Veiligheidsvoorschriften

De Gebruiker verklaart alle specifieke veiligheidsvoorschriften van het Zwembad en het materiaal te kennen. De Gebruiker verbindt er zich toe dat zijn leden, trainers, leraren en begeleiders de voorschriften toepassen en hierop toe te zien. De meest recente versie van de veiligheidsvoorschriften en evacuatieplannen is raadpleegbaar aan de ad valvas van het sportcentrum.

Artikel 6: Vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst

Indien de Gebruiker de contractuele bepalingen niet naleeft, kan de Overeenkomst beëindigd worden, na voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling en zonder recht op schadeloosstelling.

De Gebruiker kan de Overeenkomst beëindigen bij ernstige tekortkomingen vanwege de Beheerder, na voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling.

Artikel 7: Verzekering

De Gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van alle mogelijke gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang tot en het gebruik van het Zwembad. 

 

Verzekeringsmaatschappij

Polisnummer

Verzekering Lichamelijke Ongevallen

     

     

Verzekering Burgerlijke/Contractuele  Aansprakelijkheid

     

     

De contractuele aansprakelijkheid behelst de schade toegebracht aan gebouwen en hun inhoud die door de sportclubs/scholen worden gebruikt.

Voorafgaandelijk aan het organiseren van activiteiten waaraan andere dan de in artikel 4.2, eerste lid bedoelde personen deelnemen, zal de Gebruiker eveneens een verzekeringspolis voorleggen aan de Beheerder met betrekking tot deze activiteit.

Binnen de week na ondertekening van onderhavige Overeenkomst worden de naam van de verzekeringsmaatschappij en de polisnummers meegedeeld aan de persoon van de Beheerder volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8.

De Overeenkomst wordt, indien van toepassing en nodig, aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het tijdig voorleggen van de verzekeringsattesten door de Gebruiker aan de Beheerder.

Artikel 8. Diverse bepalingen

Wanneer een clausule of een bepaling van de Overeenkomst nietig wordt verklaard of onuitvoerbaar blijkt, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules of bepalingen van deze Overeenkomst. In dat geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die hetzelfde of een gelijkaardig effect heeft als dat van de nietige bepaling.

Wijzigingen aan deze Overeenkomst moeten, behoudens andersluidende bepalingen in de Overeenkomst, schriftelijk gebeuren.

De Gebruiker mag geen recht of verbintenis uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde, zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de Beheerder.

Elke mededeling volgend uit deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren aan:

Voor wat betreft de Beheerder:

FARYS|TMVW – Zwembad      

p/a Sportdienst      

adres      

Plaatselijk beheerder:      

Telefoonnummer:      

E-mail:       

Voor wat betreft de Gebruiker:

Naam contactpersoon:                    

Adres contactpersoon:                    

Faxnummer:                                   

(!) E-mail:                                       

Telefoonnummer:                           

Elke wijziging van de correspondentiegegevens wordt onmiddellijk meegedeeld aan de andere partij.

Mededelingen worden geacht ontvangen te zijn:

-      de eerste dag die volgt op de dag dat de brief wordt aangeboden aan de geadresseerde: wanneer de kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbewijs gebeurt;

-      de derde werkdag die volgt op de werkdag waarop de brief aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij de geadresseerde het tegendeel kan bewijzen: wanneer de kennisgeving per gewone brief of per aangetekende brief gebeurt;

-      dezelfde dag: wanneer ze per fax, E-mail of andere elektronische kennisgeving worden verzonden en de andere partij de ontvangst heeft bevestigd.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst.

Deze Overeenkomst vervangt alle voorafgaande Overeenkomsten.

Aldus opgesteld te       op (datum)        in één origineel exemplaar.

Na ondertekening door alle partijen wordt een digitaal kopie van de gebruikersovereenkomst verzonden aan de gebruiker op het mailadres hierboven opgegeven.

Voor de Beheerder:

Voor TMVW
Catherine Meyvaert
i.o. Marleen Porto-Carrero
Algemeen directeur

Voor de Gebruiker:

Voorzitter                                                                                     Secretaris

(naam):                                                                                      (naam):      

(hoedanigheid):                                                                          (hoedanigheid):     

Artikel 3: De raad keurt onderstaande overeenkomst inzake toegang en gebruik van het zwembad te Brakel goed.

OVEREENKOMST INZAKE TOEGANG EN GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD TE BRAKEL 

Tussen de ondergetekenden

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening cvba (BTW-nr.: BE 0200.068.636), afgekort TMVW, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1, vertegenwoordigd door Marleen Porto-Carrero, algemeen directeur.

hierna “Beheerder” genoemd,

en

Naam: …      
Ondernemingsnummer: …        

BTW-nummer: …      

Met maatschappelijke zetel te, (adres): …     

vertegenwoordigd door  (naam): …      

handelend in de hoedanigheid van (hoedanigheid):            …      

(in geval van een rechtspersoon),

 (naam):                         

wonende te (adres): …      

(in geval van een feitelijke vereniging),

hierna “Gebruiker” genoemd,

wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1: Voorwerp

In volgend geval wordt een schriftelijke overeenkomst inzake toegang en gebruik van het Zwembad afgesloten:

-            bij gebruik binnen de publieke openingsuren voor het geven van zwemlessen uitgezonderd van familie of stageopdrachten

De gebruiker kan zwemles geven tijdens alle openingsuren uitgezonderd van senioren- en baantjeszwemmen.

Artikel 2: Duur en hernieuwen van de Overeenkomst

De Overeenkomst is afgesloten voor de termijn van 24 maanden

met aanvang op (datum):            

en eindigend op (datum):            

Geen van de partijen kan zich beroepen op een stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst. Indien de toegang tot en het gebruik van het Zwembad zou verleend worden aan de Gebruiker na het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, dan is dat een louter gedogen vanwege de Beheerder waaraan de Gebruiker geen rechten kan ontlenen.

De Beheerder verbindt er zich onder geen enkel beding toe een nieuwe Overeenkomst met de Gebruiker af te sluiten na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn.

Huidige Overeenkomst verleent de Gebruiker evenmin rechten voor wat betreft de inhoud en de modaliteiten van eventuele toekomstige Overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld reservatiedata).

Artikel 3: Toegang tot het Zwembad

Iedereen die ze zwemhal betreedt moet in het bezit zijn van een geldig toegangsticket

Artikel 4: Verplichtingen van de Gebruiker en de Beheerder

4.1. Gebruikers die les geven dienen minimum 18 jaar oud te zijn.

4.2. Gebruikers die les geven dienen het nodige diploma te hebben. (diploma verplicht als bijlage bij deze overeenkomst)

Diploma’s die voor erkenning in aanmerking komen zijn bachelors en masters lichamelijk opvoeding, Initiators zwemmen (trainer C), trainers of instructeurs B zwemmen en trainers A zwemmen, Redders met een hoger redder diploma bij sport vlaanderen met een geldig bijscholingsattest

4.3. Tijdens de zwemles is de gebruiker verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Kinderen die jonger zijn dan 8 (of die onvoldoende zwemvaardig zijn) die voor of na de zwemles in het bad blijven dienen vergezeld te zijn door een persoon van 18 jaar of ouder, in badkledij, die zelf beschikt over voldoende zwemvaardigheid. Wanneer het kind niet vergezeld is door een volwassene zorgen de ouders en de lesgever ervoor dat het kind voor en na de les niet in het zwembad gaat.

4.4. Gebruikers geven les in het vrije gedeelte van het zwembad. Lesgeven in een baan kan niet. Er kan ook geen baan afgehuurd worden.

4.5. De lessen mogen de andere zwemmers niet hinderen.

4.6. De beheerder zal de gegevens en coördinaten van de gebruiker nooit doorgeven aan geïnteresseerde zwembadbezoekers.

4.7. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van de sluitingsdagen via de gebruikelijke kanalen (via kassa, website,…).

4.8. Elke lesgroep mag uit maximaal 4 personen bestaan per lesgever. Dit om de kwaliteit van de les te waarborgen. Wanneer de gebruiker aan meer dan 4 personen per lesgroep wil lesgeven dient dit specifiek aangevraagd te worden.

4.9. Het gebruik van didactisch materiaal van het zwembad is toegelaten.

4.10. Duiklessen of lessen aquafitness, aquagym zijn niet toegelaten tijdens de publieksuren (tenzij goedkeuring door het schepencollege).

4.11. Lesgevers die zich niet houden aan de voorwaarden verliezen hun erkenning.

4.12 Na ingrijpende werkzaamheden, verbouwingen, reorganisatie van de uitbating zal dit reglement in functie van de situatie aangepast worden.

4.13 De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle ongevallen die zouden voorkomen aan haar leden, trainers en begeleiders tijdens het gebruik van het Zwembad en zal in voorkomend geval de Beheerder hiervoor vrijwaren. De Gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van deze lichamelijke ongevallen.

4.14. De Gebruiker verbindt er zich toe het reglement van inwendige orde te respecteren en hierop toe te zien.

4.15. Wijzigingen aan dit reglement tijdens de duur van de Overeenkomst, worden van rechtswege geacht deel uit te maken van de Overeenkomst.

4.16. De meest recente versie van het reglement is raadpleegbaar aan de ad valvas van het sportcentrum.

Artikel 5: Verzekering

De Gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van alle mogelijke gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang tot en het gebruik van het Zwembad. 

 

Verzekeringsmaatschappij

Polisnummer

Verzekering Lichamelijke Ongevallen

     

     

Verzekering Burgerlijke/Contractuele  Aansprakelijkheid

     

     

 Artikel 8. Diverse bepalingen

Wanneer een clausule of een bepaling van de Overeenkomst nietig wordt verklaard of onuitvoerbaar blijkt, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules of bepalingen van deze Overeenkomst. In dat geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die hetzelfde of een gelijkaardig effect heeft als dat van de nietige bepaling.

Wijzigingen aan deze Overeenkomst moeten, behoudens andersluidende bepalingen in de Overeenkomst, schriftelijk gebeuren.

De Gebruiker mag geen recht of verbintenis uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde, zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de Beheerder.

Elke mededeling volgend uit deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren aan:

Voor wat betreft de Beheerder:

FARYS|TMVW – Zwembad      

p/a Sportdienst      

adres      

Plaatselijk beheerder:      

Telefoonnummer:      

E-mail:       

Voor wat betreft de Gebruiker:

Naam contactpersoon:                    

Adres contactpersoon:                    

Faxnummer:                                   

(!) E-mail:                                       

Telefoonnummer:                           

Elke wijziging van de correspondentiegegevens wordt onmiddellijk meegedeeld aan de andere partij.

Mededelingen worden geacht ontvangen te zijn:

-      de eerste dag die volgt op de dag dat de brief wordt aangeboden aan de geadresseerde: wanneer de kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbewijs gebeurt;

-      de derde werkdag die volgt op de werkdag waarop de brief aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij de geadresseerde het tegendeel kan bewijzen: wanneer de kennisgeving per gewone brief of per aangetekende brief gebeurt;

-      dezelfde dag: wanneer ze per fax, E-mail of andere elektronische kennisgeving worden verzonden en de andere partij de ontvangst heeft bevestigd.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst.

Deze Overeenkomst vervangt alle voorafgaande Overeenkomsten.

Aldus opgesteld te       op (datum)        in één origineel exemplaar.

Na ondertekening door alle partijen wordt een digitaal kopie van de gebruikersovereenkomst verzonden aan de gebruiker op het mailadres hierboven opgegeven.

Voor de Beheerder:

Voor TMVW
Catherine Meyvaert
i.o. Marleen Porto-Carrero
Algemeen directeur

Voor de Gebruiker:

Voorzitter                                                                                     Secretaris

(naam):                                                                                      (naam):      

(hoedanigheid):                                                                          (hoedanigheid):     

 Artikel 3: Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2023.