Terug
Gepubliceerd op 31/01/2023

Besluit  Gemeenteraad

ma 30/01/2023 - 20:00

Algemeen retributiereglement.

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

Opname retributie voor het plaatsen van installaties op de uitkijktoren.

Regelgeving

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, 14°.

Feiten, context en argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor: 

- voorliggend ontwerp van algemeen retributiereglement 

Besluit

Titel 1 - Algemeen.
Artikel 1: Het algemeen retributiereglement, zoals hieronder opgenomen, wordt goedgekeurd.
ALGEMEEN RETRIBUTIEREGLEMENT
Titel 2 - Recreatiedomein

Artikel 3: De prijzen op het recreatiedomein bedragen:
Visverlof
1° 20 euro per jaar, per vergunning.
Speciale visdagen
2° het college van burgemeester en schepenen kan ook speciale visdagen goedkeuren waarin niet-Brakelaars toegelaten zijn - met een maximum van 10 kalenderdagen per jaar.  Hiervoor zal een visverlof afgeleverd worden aan 40 euro per visdag.

Titel 3 - Publieke toiletten Marktplein

Artikel 4: gebruik publiek toilet Marktplein: 0.50 euro per beurt

Titel 4 - Bibliotheek

Artikel 5: De tarieven in de gemeentelijke bibliotheek bedragen:

1° Duplicaat lenerspas: 2.50 euro

2° Waarborg voor personen zonder verblijfsvergunning in België: 25 euro

3° Boeken en tijdschriften,
    per box : CD's, pc-games, en DVD's 

 • maximum 5 werken per materiaalsoort voor een (verlengbare) uitleentermijn van 3 opeenvolgende weken : gratis
 • bij laattijdig inleveren wordt automatisch een tarief aangerekend per begonnen week en per werk :
  •           boeken en tijdschriften : 0,25 euro
  •           per box :
  •           CD  : 0,50 euro
  •           PC-game : 1 euro
  •           DVD : 2 euro

4° Extra kosten per maningsbrief: 1 euro

5° Rerserveren (per aanvraag): 0.50 euro

6° IBL: lenen bij een andere bibliotheek: 2 euro

7° IBL: lenen bij een wetenschappelijke bibliotheek: 6 euro

8° IBL: Kopieën van een andere openbare bibliotheek (per pagina): 0.10 euro met een min. van 1.20 euro

9° IBL: Faxkopies van een openbare bibliotheek (per pagina): 0.20 euro met een min van 1.20 euro

10° Fotokopieën van biblliotheekmaterialen (niet in kleur): 0.05 euro

11° Fotokopieën van biblliotheekmaterialen (in kleur): 0.25 euro

12° Fotokopieën van niet biblliotheekmaterialen (niet in kleur): 0.25 euro

13° Fotokopieën van niet-biblliotheekmaterialen (in kleur): 1.25 euro

14° Afprint Internet (per pagina): 0.05 euro

15° Verlies of zware beschadiging van een geleend object: actuele waarde + 2 euro

16° Beschadiging van een geleend object: 2.5 euro

17° Beschadiding of verlies van tekstboekje of handleiding: 2.50 euro

17° Beschadiging van barcode: 1 euro

19° Huur usb-stick/week: 1 euro

Titel 5 - Speelpleinwerking

1° Halve dag: 3 euro

2° Volledige dag: 5 euro

Titel 6 - Inname openbaar domein en afleveren signalisatievergunning

Artikel  6 : Deze retributie is verschuldigd door de aanvrager van de vraag tot tijdelijke inname van het openbaar domein of een vraag tot het verkrijgen van een signalisatievergunning indient.

Artikel 7 : De aanvraag tot inname van het openbaar domein of plaatsing signalisatievergunning zal minstens 4 werkdagen voor de effectieve inname bij de gemeente Brakel moeten ingediend worden dit door middel van de elektronische toepassing die de gemeente Brakel hiervoor ter beschikking stelt via de gemeentelijke website. De inname en/of plaatsing mag slecht gebeuren na ontvangst vergunning.

Artikel 8 : Voor elke aanvraag zal een retributie verschuldigd zijn van 5 euro. Deze kost is eveneens verschuldigd bij elke aanvraag tot verlenging. Indien wordt afgeweken van de in artikel 7 vermelde termijn wordt de retritubie vastgesteld op :

 • minstens 3 werkdagen : 10 euro
 • minstens 2  werkdagen : 10 euro
 • minstens 1 werkdag : 10 euro
 • de dag zelf : 50 euro

De verhoogde retributies zijn niet van toepassing voor de nutsmaatschappijen, of hun aannemers, die dringende werken moeten uitvoeren.

Artikel 9 : De retributie voor het innemen van het openbaar domein door een privé persoon of een bedrijf bedraagt per begonnen 15 m² :

1° eerste 7 dagen : gratis

2° vanaf dag 8 : 5 euro/dag

3° afsluiten straat : 75 euro/dag

Artikel 10 : Zijn vrijgesteld van de retributie vermeld in artikel 5 van dit reglement :

1° alle evenementen en/of sociale culturele activiteiten georganiseerd met goedkeuring van of in samenwerking met het gemeentebestuur;
2° werken in uitvoering van een openbaar bestuur of met een openbaar nut;
3° inname dat reeds aanleiding geeft tot het heffen van een ander retributie ten voordele van de gemeente.

Artikel 11: §1 De benodigde nadars, signalisatielampen, verkeersborden (op staander) worden door de gemeente gratis ter beschikking gesteld aan particulieren en dit tijdens de kantooruren op het gemeentehuis. Zowel bij het ontlenen als het terugbrengen van de ontleende materialen zal een bewijs uitgereikt worden aan de aanvrager.

§2 Indien 14 dagen na het verstrijken van de inname/signalisatievergunning de in §1 van dit artikel ter beschikking gestelde materialen niet teruggebracht, zal een retributie worden aangerekend van:

1° nadars: 100 euro per exemplaar

2° signalisatielampen: 25 euro per exemplaar

3° verkeersborden: 25 euro per exemplaar

4° verkeersborden op staander: 50 euro per exemplaar

Het terugbrengen van de ontleende materialen zonder het vragen van een bewijs van teruggave, wordt gelijkgesteld met het niet-terugbrengen van deze materialen en de hierop toepasselijke retributie van:

1° nadars: 100 euro per exemplaar

2° signalisatielampen: 25 euro per exemplaar

3° verkeersborden: 25 euro per exemplaar

4° verkeersborden op staander: 50 euro per exemplaar

Artikel 12: De indiener en de persoon voor wie de werken tot voordeel strekken zijn solidair en hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling van de retributie.

Titel 7 - Prestaties geleverd door personeel met of zonder materialen/vervoermiddelen

Artikel 13 : De vergoeding per uur begonnen uur gepresteerd nav schade aangebracht door derden aan de gemeentelijk infrastructuur, sluikstorten of andere werken waarbij het college van burgemeester en schepenen beslist deze vergoeding toe te passen, bedraagt :
1° vrachtwagen/tractor + chauffeur : 90 euro
2° tractor + klepelmaaier + chauffeur : 90 euro
3° bandenkraan + chauffeur : 90 euro
4° minigraver + chauffeur : 80 euro
5° ander voertuig + chauffeur : 80 euro
6° bosmaaier + arbeider : 40 euro
7° breekhamer + arbeider : 40 euro
8° trilplaat + arbeider : 40 euro
9° arbeider : 35 euro 

Titel 8 - Afgifte administratieve stukken

Artikel 14: De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:

1° op de identiteitskaarten afgeleverd aan personen vanaf 12 jaar, in toepassing van het KB. van 29 juli 1985, en zijn latere wijzigingen: € 2 vermeerderd met de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeente aangerekende kostprijs voor het aanmaken van bedoelde identiteitskaarten.

2° op de afgifte van reispassen: € 4,00 voor elke nieuwe reispas

3° op de afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsbewijzen van vreemdelingen: € 2 vermeerderd met de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeente aangerekende kostprijs.

4° op de afgifte van demografische statistieken (globaal of per deelgemeente) en bevolkingspiramiden gemaakt aan de hand van de bevolkingsgegevens: € 1 per blad (A4 formaat)

5° op de afgifte van fotokopieën van akten uit de registers van de Burgerlijke Stand, gemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en enkel dienstig voor genealogische opzoekingen: € 1 per blad.

6° op de afgifte van een duplicaat trouwboekje: € 20.

7° op het indienen van een omgevingsvergunning, socio-economische vergunning en vegetatiewijziging:

 • digitale indiening van een omgevingsvergunning, verkaveling, bijstelling van verkaveling – al dan niet verplicht met medewerking van een professional: 50 euro + publicatiekosten
 • analoge indiening van een omgevingsvergunning zonder verplichte medewerking van een professional: 50 euro
 • analoge indiening van een omgevingsvergunning met verplichte medewerking van een professional: 150 euro
 • digitale indiening stedenbouwkundig attest- van zodra digitaal indienen mogelijk: 50 euro
 • analoge indiening stedenbouwkundig attest – van zodra digitaal mogelijk: 50 euro
 • digitale indiening van een melding: 25 euro
 • analoge indiening van een melding: 25 euro
 • digitale indiening van een socio-economische vergunning en vegetatiewijziging – van zodra digitaal indienen mogelijk: 50 euro
 • analoge indiening van een socio-economische vergunning en vegetatiewijziging – van zodra digitaal indienen mogelijk: 50 euro

8° op het afgeven van notariële inlichtingen: 50 euro per perceel

9° op het aanvragen door professionelen van inlichtingen betreffende erfgenamen:  50 euro

Opmerking:

 • Indien conform de procedure vereist worden de onkosten voor aangetekende zendingen doorgerekend aan de aanvrager
 • Betalingsbewijs van de factuur voor het desbetreffend dossier maakt deel uit van het dossier om ontvankelijk en volledig te verklaren.

Titel 9 - Afvalinzameling

Artikel 15:

1° PMD-zakken:

 • 60-liter zak: 0,125 euro per zak of 1,50 euro per rol (op 1 rol zitten 12 zakken)
 • 90-liter zak: 0,175 euro per zak of 3,50 euro per rol (op 1 rol zitten 20 zakken)
 • 120-liter zak voor gebruik in PMD-containers door scholen: 0,25 euro per zak of 2,50 euro per rol (op 1 rol zitten 10 zakken) met het gratis ter beschikking stellen van 20 zakken per container per jaar

2° Luierzakken: 0,50 euro per zak of 5 euro per rol (op 1 rol zitten 10 zakken)

3° Diftarsticker, om aan te brengen op een afvalzak (enkel bij organisaties in gemeentelijke lokalen): 2 euro

Artikel 16

De retributie wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk. Ze wordt contant ingevorderd. 

Artikel 17

Zijn van de retributie vrijgesteld:

1° geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de NMBS,

De Lijn en op de openbare autobusdiensten.  Het betreft hier een verminderde prijs die om sociale redenen aan kroostrijke gezinnen wordt toegekend.  Om in dezelfde sociale geest te blijven moeten de onderzoeks- en controleverrichtingen ter zake door de gemeentelijke diensten kosteloos worden uitgevoerd.

2° de stukken welke krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of een andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven.

3° de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven. De behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk.

4°  de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmede gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut.

Titel 10 - Gemeentelijk uitkijktoren

Artikel 18: Het plaatsen van installaties voor het ondersteunen van uitzendingen: 500 euro per installatie per jaar.

Titel 11 - Opheffing

Artikel 19:

§1 Dit reglement treedt in werking vanaf 1 maart 2023

§2 Onderstaande besluiten wordt opgeheven op 1 maart 2023:
1° het besluit van de Gemeenteraad dd. 28 november 2022 betreffende "Financiën. Algemeen Retributiereglement."