Terug
Gepubliceerd op 20/07/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 19/07/2021 - 20:00

Financiën. Jaarrekening 2020.

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Alexander De Croo, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Franky Bogaert, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Johnny Roos, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos, Raadsleden

Het opstellen van de jaarrekening 2020.

Regelgeving

Het Decreet van 15 juli 2011 houdende de vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 176 en 260 tot en met 262 en artikel 78.
Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van lokale en de provinciale besturen, in het bijzonder Titel 2, Hoofdstuk 3.

Feiten, context en argumentatie

De financieel directeur heeft de boekhouding van het dienstjaar 2020 afgesloten.

Door de invoering van de beleids- en beheerscyclus is de jaarrekening meer een inhoudelijk document geworden.

  • De jaarrekening geeft een antwoord op de vraag in welke mate de prioritaire beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in het budget werden gerealiseerd.
  • Voorts moet uit de jaarrekening blijken hoeveel middelen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand dat heeft geleid voor het bestuur.
Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad stelt de jaarrekening gemeente en OCMW Brakel voor het dienstjaar 2020 vast.