Terug
Gepubliceerd op 03/01/2023

Besluit  Gemeenteraad

di 27/12/2022 - 20:00

Tijdelijke verordening nav Ronde van Vlaanderen op zondag 2 april 2023.

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Marin Devalck, Schepenen
Alexander De Croo, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur

De wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren elite" op zondag 2 april 2023.

Regelgeving

De Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet;
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer;
De wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk wetboek, de Nieuwe Gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie;
De wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
Het Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden;
Het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
Het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of beheer op nationaal niveau vereisen;
Het koninklijk besluit van 18 mei 2020 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid art. 5.3.12.1. en art. 5.3.12.2;
De omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
De omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden;
De ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
De ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines;
De ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;

Feiten, context en argumentatie

Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen;
Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad/gemeente;
Overwegende dat op zondag 2 april 2023 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist;
Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken;
Overwegende dat de er de laatste jaren tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd werden georganiseerd;
Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden;
Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op dezelfde locatie aangewezen is;
Overwegende dat het wenselijk is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, afvalbeleid, enz … teneinde de overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken;
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen:
-voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg;
-voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de reisweg en de bestuurlijke overheid;
-voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.

Besluit

I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein
Artikel 1
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet-afgesloten terrein, wordt op zondag 2 april 2023 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.
Alle vergunningsaanvragen moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 10 februari 2023 bij de burgemeester worden ingediend.
De vergunningsaanvraag moet de volgende gegevens vermelden :
a) De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
b) De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is, met een raming van het aantal genodigden.
c) De exacte locatie waar de activiteit zal plaatsvinden.
d) De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang…) die zullen worden in plaats gesteld.
e) De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, sfeerbeheerders, ….) die zullen worden getroffen.De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.

Artikel 2
Ten laatste op 17 maart 2023 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de vergunning, hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de vergunning werd verleend, na te leven.
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de zonecommandant van de hulpverleningszone bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Artikel 3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken.
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.

II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter
Artikel 4
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 10 februari 2023 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.

Artikel 5
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz …

Artikel 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).
III. Veiligheidszones
Artikel 7
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 10 februari 2023 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele veiligheidszone.


Artikel 8
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing.
IV. Algemene bepalingen
Artikel 9 : Normatief kader
Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te toetsen (bijlage):
- XXX
- XXX

Artikel 10 : Sancties
Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente zich het recht voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder.
De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de openbare orde een randactiviteit verbieden.

Artikel 11
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 286 en 287 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.