Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 13/03/2023 - 16:30

Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van Vive le Vélo - Leve de Ronde op 29 maart 2023.

Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
regelgeving en bevoegdheid

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Het decreet lokaal bestuur;

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

feiten, context en argumentatie

Op 29 maart 2023 vindt Vive le Velo - Leve de Ronde plaats in de deelgemeente Michelbeke;

Gelet dat om redenen van openbare veiligheid politiemaatregelen dienen te worden genomen:

Publieke stemming
Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Bianca De Staercke, Jurgen De Mets
Voorstanders: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1 : Naar aanleiding van de tv-opnames Vive le Velo - Leve de Ronde zullen volgende politiemaatregelen van kracht gesteld worden op 29 maart 2023:
- tussen 12u en 24u : verboden parkeren op het Sint-Sebastiaanplein, Guido Gezellestraat, Meierij van huisnummer 75 tot 69 en Meierij t.h.v. huisnummer 86

Art. 2 : Op de in artikel 1 aangeduide wegen zullen de gepaste signalisatietekens aangebracht en eventueel politieposten worden geplaatst om de getroffen maatregelen aan de weggebruikers kenbaar te maken.

Art. 3 : Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 287 van het decreet lokaal bestuur.

Art. 4 : Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij KB. dd. 16.03.1968 met latere wijzigingen en aanvullingen.

Art. 5 : Afschriften van deze bepalingen zullen ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Zonechef van de politiezone Brakel.