Terug
Gepubliceerd op 27/04/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 25/04/2022 - 20:00

Samenwerkingsverbanden FARYS. Bijzonder waterverkoopreglement. Goedkeuring.

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Alexander De Croo, Johnny Roos, Raadsleden

Samenwerkingsverbanden FARYS. Bijzonder waterverkoopreglement.

Regelgeving

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2019, artikelen 40 en 41.;

De wet van 26 mei 1989 tot bekrachtiging van KB 24.06.1988 tot codificatie van de gemeentewet onder het opschrift 'Nieuwe gemeentewet'; artikel 135, §2

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 08 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, hoofdstuk 3 sanering; Dit besluit wordt hierna het AWVR genoemd

De gemeente trad toe tot de zuiveringsdivisie van TMVW;

Het Ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), hoofdstukken 2.3.; 4.2.; 5.3. en 6.2.;

Het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

De gemeentelijke verordening van 26 juli 2010 (en de latere aanpassing op 04 juli 2011) betreffende het plaatsen van septische putten bij (ver)nieuwbouw van woningen in het “centraal gebied”, het “collectief geoptimaliseerd buitengebied” en het “collectief te optimaliseren buitengebied” zoals afgebakend in de zoneringsplannen.

Feiten, context en argumentatie

De gemeente trad toe tot de zuiveringsdivisie van TMVW;

Overeenkomstig artikel 2.5.3.1, §2 van  het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, kan het Algemeen Waterverkoopreglement door de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk worden aangevuld met een Bijzonder Waterverkoopreglement, voor zover dat niet strijdig is met het Algemeen Waterverkoopreglement en met de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

TMVW wenst in uitvoering van bovenvermeld artikel een aanvullend bijzonder Waterverkoopreglement inzake sanering op te stellen.

Hiervoor is de inbreng van de gemeente noodzakelijk.

Besluit

Artikel 1. Aansluiting op open gracht grenzend aan perceel

De huisaansluiting op een open gracht grenzend aan een perceel dient uitgevoerd dient te worden door TMVW.

Met betrekking tot de uitstroomconstructie: de afvoerbuis dient afgeschuind te worden en de uitstroomconstructie dient uit 1m² kasseien of gelijkwaardig materiaal te bestaan.

Artikel 2. Huisaansluitputjes

2.1. Aantal: Er dienen twee gescheiden huisaansluitputjes (DWA en RWA) voorzien moeten te worden, ongeacht het stelsel op openbaar domein.

2.2. Plaats: De huisaansluitputjes dienen op openbaar domein geplaatst te worden. De plaatsing van de huisaansluitputjes binnenshuis gebeurt steeds door de burger.

2.3. Type DWA: Het DWA huisaansluitputje dient niet uitgerust te zijn met een stankslot.

2.4. Type RWA: Het RWA huisaansluitputje dient niet uitgerust te zijn met een stankslot.

2.5. Materiaal DWA: Het DWA huisaansluitputje dient uit kunststof (PP) te bestaan.

2.6. Materiaal RWA: Het RWA huisaansluitputje dient uit kunststof (PP) te bestaan.

Artikel 3. Storing huisaansluiting. Ingeval van storing van de huisaansluiting op openbaar domein dient de burger TMVW te contacteren.

Artikel 4. Tarieven

4.1. Algemeen. De realisatie van werken aan de huisaansluiting op vraag van de burger gebeurt in aan kostende prijs.

4.2. Tarief ingebruikname huisaansluiting: Geprefinancierde huisaansluitingen (wachtaansluitingen) worden op het ogenblik van indienstneming niet verhaald op de burger.

4.3. Tarief buitendienststelling huisaansluiting

Indien de burger bij buitendienststelling nalaat het nodige te doen overeenkomstig artikel 3.1.5 van het BWVR van TMVW doet TMVW zelf het nodige. De kosten die hieraan verbonden zijn worden wel doorgerekend aan de burger.

Artikel 5. Voorbehandelingsinstallatie centraal en collectief geoptimaliseerd gebied. 

Een septische put in centraal en collectief geoptimaliseerd gebied is wel verplicht.

Een vetvanger voor horecazaken in centraal en collectief geoptimaliseerd gebied is niet verplicht.

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Farys.