Terug
Gepubliceerd op 03/01/2023

Besluit  OCMW-raad

di 27/12/2022 - 21:30

Reglement inzake kansenpas, schoolkansenpas, sportkansenpas en kansenpas inzake jeugdbewegingen.

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Schepenen
Andre Flamand, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Bart Morreels, Lien Braeckman, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Marin Devalck, Schepenen
Alexander De Croo, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Regelgeving

Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017.

Feiten, context en argumentatie

Overwegende dat er vraag is om ook een tegemoetkoming te voorzien via de kansen voor kinderen die willen deel uitmaken van de jeugdbewegingen.

Gelet op het voorstel om een onderdeel inzake de jeugdbewegingen toe te voegen aan het bestaande reglement inzake de kansenpas, schoolkansenpas en sportkansenpas.

Besluit

Artikel 1

Het hieronder vermelde reglement goed te keuren en vast te stellen:

REGLEMENT INZAKE KANSENPAS, SCHOOLKANSENPAS, SPORTKANSENPAS en KANSENPAS inzake JEUGDBEWEGINGEN

A.     KANSENPAS

Artikel 1

Hierbij kan er verwezen worden naar de Koninklijke Besluiten houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Artikel 2

Doelgroep: iedere persoon die een beroep doet op de dienstverlening van het OCMW, komt in aanmerking om gebruik te maken van de subsidie socio-culturele participatie.

Artikel 3

Na een sociaal onderzoek wordt er beslist of er een tussenkomst wordt gegeven of niet.

B.      SCHOOLKANSENPAS

Artikel 4

Doelgroep: alle schoolgaande, kinderbijslaggerechtigde kinderen van Brakel ( = gedomicilieerd ), ongeacht waar deze naar school gaan, tot en met het 7e jaar middelbaar, en waarvan de ouders voldoen aan o.a. de inkomstencriteria.

Artikel 5

50% van een lijst van schoolkosten wordt terugbetaald door het OCMW, met een maximum van € 200,00 per kalenderjaar voor kleuter-en lager onderwijs en een maximum van € 400,00 per kalenderjaar voor het middelbaar onderwijs.

Artikel 6 

Terugbetaling 50%

Geen terugbetaling

 • Boeken
 • Kopieën
 • Andere nodige materialen
 • Activiteiten
 • Sport op school
 • Schoolreizen
 • Schooluitstappen
 • Bosklassen
 • Busvervoer in kader van schoolactiviteit
 • Tutti Frutti
 • Maaltijden
 • Boterhammentaks/Middagtoezicht

 

 • Optionele kosten (bv. klasfoto)
 • Boetes wegens laattijdig betalen
 • Busvervoer
 • Voor- en naschoolse opvang

 

Artikel 7

De ouder(s) hun inkomsten mogen niet hoger zijn dan de bedragen dewelke zijn opgenomen in de Europese armoedegrens. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast door middel van een Raadsbeslissing.

Artikel 8

Elk inkomen ( dus alle leden  van het gezin ) wordt in aanmerking genomen, behalve:

-          Kinderbijslag

-          Studietoelagen / beurzen

-          Onderhoudsgelden voor kinderen ten laste

Personen met een eigendom, zonder hypothecaire last: het inkomen dient vermeerderd te worden met 20%

Het bedrag van de huurprijs dat 1/3 van het inkomen overschrijdt, moet afgetrokken worden van het inkomen, om zicht te krijgen op de netto bestaansmiddelen.

Na aftrek van de maandelijkse schuldenlast, wordt er rekening gehouden met het overgebleven inkomen.

Artikel 9

De ouders / andere leden van het gezin dienen hun inkomsten van de laatste drie maanden te staven aan de hand van rekeninguittreksels: selectie enkel van de inkomsten, of inkomensattesten.

De drie andere inkomenscriteria zijn de volgende en deze worden gestaafd met een attest:

-          Leefloon

-          Inkomensgarantie voor ouderen ( IGO ) / ( GI ) gewaarborgd inkomen

-          Collectieve schuldenregeling ( beschikking toelaatbaarheid )

Dienen eveneens te worden bezorgd: de twee laatste bewijzen van de afbetaling van de woning ( hypotheek ) of van de huishuur.

Artikel 10

De inschrijving vindt plaats per half jaar en gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin men zich inschrijft:

-          Voor terugbetaling van september tot en met december: dient men zich in te schrijven vanaf augustus.

-          Voor terugbetaling van januari tot en met juni: dient men zich opnieuw in te schrijven vanaf december en dient men nogmaals de gevraagde documenten te bezorgen.

Artikel 11

De ouders dienen de schoolfacturen en het betalingsbewijs binnen de 60 dagen binnen te brengen bij het OCMW.

Stel echter dat je in het begin van het schooljaar reeds een factuur krijgt die je in schijven mag betalen, breng dan zeker binnen de 60 dagen ( na factuurdatum ) reeds binnen. Met vermelding van de school en de verschillende data waarop een afbetaling dient te gebeuren. Bij iedere afbetaling, breng je het betalingsbewijs naar het OCMW.

Meerdaagse schoolreizen worden pas terugbetaald als het OCMW een bewijs ontvangt dat het kind daadwerkelijk is meegegaan ( deelnameattest ). Hierbij heeft men 30 dagen na de datum van activiteit de tijd om het deelnameattest te bezorgen aan het OCMW.

Artikel 12

Co-ouderschap: de uitbetaling zal gebeuren aan de ouder op het domicilieadres van het kind. Indien blijkt uit het echtscheidingsvonnis dat beide ouders instaan voor elk de helft van de schoolkosten, kan er voor 25% terugbetaling van de schoolfacturen gebeuren aan elk van de ingeschreven, aanvragende ouder.

C.     SPORTKANSENPAS

Artikel 13

Doelgroep: personen tot en met 18 jaar, woonachtig in Brakel ( = gedomicilieerd ), waarvan de ouders voldoen aan o.a. de inkomstencriteria.

Artikel 14

Een terugbetaling van 50% van de factuur ingeval van deelname aan maximum twee per kalenderjaar: sportkampen dewelke worden georganiseerd door de gemeente Brakel of door één van de erkende sportclubs door de gemeente.

De maximale terugbetaling voor de sportenkansenpas EN kansenpas inzake jeugdbewegingen samen, is € 200,00 per kind en per kalenderjaar.

Voor de gemeente Brakel betekent dit elke lessenreeks georganiseerd door de sporthal en het zwembad van Brakel voor kinderen tot en met 18 jaar.

De lessenreeksen georganiseerd door de sportdienst, worden ingepland in twee periodes: van januari tot juni en van september tot december. De kinderen krijgen dan de kans om regelmatig te sporten.

Artikel 15

De ouder(s) hun inkomsten mogen niet hoger zijn dan de bedragen dewelke zijn opgenomen in de Europese armoedegrens. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast door middel van een Raadsbeslissing.

Artikel 16

Elk inkomen ( dus alle leden  van het gezin ) wordt in aanmerking genomen, behalve:

-          Kinderbijslag

-          Studietoelagen / beurzen

-          Onderhoudsgelden voor kinderen ten laste

Personen met een eigendom, zonder hypothecaire last: het inkomen dient vermeerderd te worden met 20%

Het bedrag van de huurprijs dat 1/3 van het inkomen overschrijdt, moet afgetrokken worden van het inkomen, om zicht te krijgen op de netto bestaansmiddelen.

Na aftrek van de maandelijkse schuldenlast, wordt er rekening gehouden met het overgebleven inkomen.

Artikel 17

De ouders / andere leden van het gezin dienen hun inkomsten van de laatste drie maanden te staven aan de hand van rekeninguittreksels: selectie enkel van de inkomsten, of inkomensattesten.

De drie andere inkomenscriteria zijn de volgende en deze worden gestaafd met een attest:

-          Leefloon

-          Inkomensgarantie voor ouderen ( IGO ) / ( GI ) gewaarborgd inkomen

-          Collectieve schuldenregeling ( beschikking toelaatbaarheid )

Dienen eveneens te worden bezorgd: de twee laatste bewijzen van de afbetaling van de woning ( hypotheek ) of van de huishuur.

Artikel 18

De inschrijving vindt plaats per half jaar en gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin men zich inschrijft:

-          Voor terugbetaling van september tot en met december: dient men zich in te schrijven vanaf augustus.

-          Voor terugbetaling van januari tot en met juni: dient men zich opnieuw in te schrijven vanaf december en dient men nogmaals de gevraagde documenten te bezorgen.

Artikel 19

De ouders dienen de facturen en het betalingsbewijs binnen de 60 dagen binnen te brengen bij het OCMW.

Artikel 20

Voor sportkampen: de terugbetaling zal gebeuren binnen de maand nadat het OCMW in het bezit is van een betalingsbewijs en een deelnamebewijs, dat het kind effectief heeft deelgenomen aan het sportkamp.

Voor lessenreeksen: de terugbetaling zal gebeuren binnen de maand nadat het OCMW in het bezit is van een inschrijvings- en een betalingsbewijs. Deze documenten dienen binnen de maand na inschrijving in het bezit te zijn van het OCMW.

Artikel 21

Co-ouderschap: de uitbetaling zal gebeuren aan de ouder op het domicilieadres van het kind. Indien blijkt uit het echtscheidingsvonnis dat beide ouders instaan voor elk de helft van de schoolkosten, kan er voor 25% terugbetaling van de schoolfacturen gebeuren aan elk van de ingeschreven, aanvragende ouder.

D.     KANSENPAS inzake JEUGDBEWEGINGEN

Artikel 22

Doelgroep: personen tot en met 18 jaar, woonachtig in Brakel ( = gedomicilieerd ), waarvan de ouders voldoen aan o.a. de inkomstencriteria.

Artikel 23

De maximale terugbetaling voor de sportenkansenpas EN kansenpas inzake jeugdbewegingen samen, is € 200,00 per kind en per kalenderjaar.

Artikel 24

De ouder(s) hun inkomsten mogen niet hoger zijn dan de bedragen dewelke zijn opgenomen in de Europese armoedegrens. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast door middel van een Raadsbeslissing.

Artikel 25

Elk inkomen ( dus alle leden  van het gezin ) wordt in aanmerking genomen, behalve:

-          Kinderbijslag

-          Studietoelagen / beurzen

-          Onderhoudsgelden voor kinderen ten laste

Personen met een eigendom, zonder hypothecaire last: het inkomen dient vermeerderd te worden met 20%

Het bedrag van de huurprijs dat 1/3 van het inkomen overschrijdt, moet afgetrokken worden van het inkomen, om zicht te krijgen op de netto bestaansmiddelen.

Na aftrek van de maandelijkse schuldenlast, wordt er rekening gehouden met het overgebleven inkomen.

Artikel 26

De ouders / andere leden van het gezin, dienen hun inkomsten van de laatste drie maanden te staven aan de hand van rekeninguittreksels: selectie enkel van de inkomsten, of inkomensattesten.

De drie andere inkomenscriteria zijn de volgende en deze worden gestaafd met een attest:

-          Leefloon

-          Inkomensgarantie voor ouderen ( IGO ) / ( GI ) gewaarborgd inkomen

-          Collectieve schuldenregeling ( beschikking toelaatbaarheid )

Dienen eveneens te worden bezorgd: de twee laatste bewijzen van de afbetaling van de woning ( hypotheek ) of van de huishuur.

Artikel 27

De inschrijving vindt plaats per half jaar en gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin men zich inschrijft:

-          Voor terugbetaling van september tot en met december: dient men zich in te schrijven vanaf augustus.

-          Voor terugbetaling van januari tot en met juni: dient men zich opnieuw in te schrijven vanaf december en dient men nogmaals de gevraagde documenten te bezorgen.

Artikel 28

De ouders dienen de facturen en het betalingsbewijs binnen de 60 dagen binnen te brengen bij het OCMW.

Artikel 29

De terugbetaling zal gebeuren binnen de maand nadat het OCMW in het bezit is van een betalingsbewijs van het lidgeld of een deelnamebewijs dat het kind effectief heeft deelgenomen aan het kamp.

Artikel 30

Het besluit van de gemeenteraad dd. 23 november 2020 betreffende "REGLEMENT INZAKE KANSENPAS, SCHOOLKANSENPAS EN SPORTKANSENPAS" wordt vanaf 1 januari 2023 opgeheven.

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023.