Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 27/02/2023 - 16:30

Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd “Omloop Het Nieuwsblad” voor U23 op 28/05/2023.

Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
regelgeving en bevoegdheid

De nieuwe gemeentewet;

Het decreet lokaal bestuur;

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009

feiten, context en argumentatie

De wielerwedstrijd Omloop Het Nieuwsblad voor U23 doorkruist onze gemeente op 28/05/2023;

Naar aanleiding van deze wielerwedstrijd dienen om redenen van openbare veiligheid politiemaatregelen te worden genomen;

Publieke stemming
Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Bianca De Staercke, Jurgen De Mets
Voorstanders: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1 : Ter gelegenheid van de doortocht van de wielerwedstrijd Omloop Het Nieuwsblad voor U23 op 28/05/2023 zullen, volgende politiemaatregelen van kracht zijn:

* op 28 mei 2023 : van 11u00 tot 16u00
- Stilstaan- en parkeerverbod langsheen beide zijden van de weg op volgende wegen:  Haaghoek, Leberg, Pottenberg tussen Leberg en Gentsestraat, Lepelstraat, Groenstraat, Berendries, Elverenberg tussen Kasteeldreef en Vossenholstraat, Vossenholstraat, Driehoekstraat, Kerkhofstraat, Valkenbergstraat, Twaalfbunderstraat tussen Valkenbergstraat en Gentsestraat

Art.2 : Op de in artikel 1 aangeduide wegen zullen de gepaste signalisatietekens aangebracht en eventueel politieposten worden geplaatst om de getroffen maatregelen aan de weggebruikers kenbaar te maken.

Art.3 : Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 287 van het gemeentedecreet.

Art. 4 : Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij KB. dd. 16 maart 1968 met latere wijzigingen en aanvullingen.

Art. 5 : Afschriften van deze bepalingen zullen ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Zonechef van de politiezone Brakel.