Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 27/02/2023 - 16:30

Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. viering Sint-Jozefsgilde deelgemeente Everbeek-Boven op 3 en 4 juni 2023.

Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
regelgeving en bevoegdheid

De Nieuwe Gemeentewet;
Het Decreet Lokaal Bestuur;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
Het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

feiten, context en argumentatie

Inrichten van viering 150 jaar Sint-Jozefsgilde Everbeek-Boven op 3 en 4 juni 2023;

Om redenen van openbare veiligheid dienen politiemaatregelen te worden genomen;

 

Publieke stemming
Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Bianca De Staercke, Jurgen De Mets
Voorstanders: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1 : Naar aanleiding van viering 150 jaar Sint-Jozelfsgilde in deelgemeente Everbeek-Boven zullen volgende politiemaatregelen van kracht gesteld worden :

- verboden parkeren: parking Muiterij van 1 juni 2023 tot en met 5 juni 2023

- verboden doorgang in de Muiterij tussen Maandagstraat en Kroonstraat, en Kroonstraat tussen tussen Muiterij en Steneplein van 3 juni tot en met 4 juni 2023
De omleiding wordt voorzien via Maandagstraat en Steneplein.
Art. 2 : Op de in artikel 1 aangeduide wegen zullen de gepaste signalisatietekens aangebracht en eventueel politieposten worden geplaatst om de getroffen maatregelen aan de weggebruikers kenbaar te maken.

Art. 3 : Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 287 van het decreet lokaal bestuur.

Art. 4 : Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij KB. dd. 16.03.1968 met latere wijzigingen en aanvullingen.

Art. 5 : Afschriften van deze bepalingen zullen ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Zonechef van de politiezone Brakel.