Terug
Gepubliceerd op 29/09/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 25/09/2023 - 16:30

Gemeentepersoneel. Geïntegreerde rechtspositieregeling. Aanpassing 2023/1. Definitieve goedkeuring.

Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
regelgeving en bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 2.

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het besluit dd. 30 september 2019 op naam van de gemeenteraad betreffende "Personeel. Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram, reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met personeelsleden aan het college."

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het ontwerp van de geïntegreerde rechtspositieregeling gemeente en OCMW, aanpassing 2023/1 werd besproken op het vakbondsoverleg van 25 september 2023.

feiten, context en argumentatie

Aanpassing 2023/1 van de rechtspositieregeling omvat:

 • Wettelijke aanpassingen
  • Art. 182 en verder: wettelijke wijziging bevallingsverlof
  • Art. 183: wettelijke wijzigingen opvangverlof
  • Art. 221ter en verder: wettelijke wijzigingen ouderschapsverlof
  • Art. 233c: wettelijke wijziging mantelzorg
 • Overgang naar publiek vakantie stelsel voor contractuele personeelsleden + nieuwe BVR RPR
  • Art. 132bis en verder: wijzigingen aan vakantiegeld
  • Art. 178: wijzigingen aan opbouw vakantiedagen
Publieke stemming
Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Bianca De Staercke, Jurgen De Mets
Voorstanders: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Enig artikel: Het ontwerp van de rechtpositieregeling 2023/1 van het gemeente- en OCMW personeel wordt definitief goedgekeurd.