Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 26/09/2022 - 20:00

Gemeentelijk onderwijs. Verkiezingsreglement schoolraad - geleding ouders.

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Alexander De Croo, Raadslid

De verkiezing van de schoolraad - geleding ouders.

Verwijzend naar de mail d.d 06/09/2022  van de heer De Boitselier, directeur van de Gemeentelijke Basisschool Klavertje4, waarbij een aanpassing van het verkiezingsreglement schoolraad wordt doorgestuurd.

Regelgeving

Het decreet lokaal bestuur, artikel 40.

Het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad.

Omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004: lokale participatie in het basis- en secundair onderwijs.

Feiten, context en argumentatie

Verwijzend naar de mail van de heer De Boitselier, directeur van de gemeentelijke basisschool Klavertje4, waarbij in bijlage een aanpassing van het verkiezingsreglement schoolraad wordt doorgestuurd. Er werden enkele inhoudelijke aanpassingen aangebracht tov het vorige verkiezingsreglement.

In het basisonderwijs bestaat de schoolraad uit vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De schoolraad wordt samengesteld hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de ouderraad en de pedagogische raad.

In het vorig verkiezingsreglement werden data vermeld waarop het kiesbureau moest worden samengesteld en waarop een bericht ad valvas moet worden uitgehangen aan de schoolingangen waarin melding wordt gemaakt dat de kiezerslijst kan worden geraadpleegd.

Het schoolhoofd van de gemeentelijke basisschool heeft het verkiezingsreglement licht aangepast en zo geformuleerd dat er geen data meer instaan. Op deze manier dient het verkiezingsreglement niet elke keer opnieuw door de gemeenteraad bekrachtigd worden.

Toelichtingen  

Toelichting artikel 1

Dit volgt uit het samen lezen van de artikelen 2, 7°en 10°, 10 en 12 van het Participatiedecreet. 

Onder ouders wordt verstaan de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de leerling onder hun bewaring hebben. 

Onder ouderlijk gezag wordt verstaan het geheel van de rechten die de wet toekent aan de ouders, met betrekking tot het bestuur van de persoon en de goederen van hun niet-ontvoogde minderjarige kinderen, teneinde de ouders toe te laten hun ouderlijke plichten te vervullen (art.371-387ter  B.W.). 

Onder voogdij wordt verstaan een instelling waarbij een persoon, de voogd, de opdracht krijgt om eventueel voor de persoon van de minderjarige te zorgen, maar om alleszins zijn goederen te beheren en hem in de privaatrechtelijke handelingen te vertegenwoordigen. De voogdij valt open bij de dood van één van de ouders of als de afstamming t.a.v. minstens een ouder niet vaststaat. Zodra er slechts één titularis is van het ouderlijk gezag wordt de voogdij ingericht (art. 389-475 B.W.). 

Onder pleegvoogdij wordt verstaan een gezagsinstelling over een minderjarige waarbij een persoon, op contractuele basis, de belangrijkste ouderlijke verplichtingen overneemt van de ouders, en meteen ook sommige, maar niet alle prerogatieven van het ouderlijk gezag (of van het voogdijgezag) verwerft (art. 475bis-475septies B.W.). 

Pleegzorg is een vorm van jeugdbijstand waarbij een pleeggezin voor een bepaalde periode de verzorging opneemt van een persoon die niet bij zijn eigen gezin kan of mag blijven wonen. Een pleegkind is een minderjarige die in een pleeggezin woont. Het gaat hier om kinderen van wie de ouders het moeilijk hebben om voor hen te zorgen. De pleegouders nemen dan voor een bepaalde periode de verzorging en de opvoeding van de kinderen over van hun ouders. De ouders kunnen via een overeenkomst ook bepaalde rechten en plichten ter uitoefening van het ouderlijk gezag delegeren aan de pleegzorgers.

(art. 387quater - 387quaterdecies B.W.).  

Toelichting artikel 4

De verkiezingsprocedure mag geen ouders of andere personen uitsluiten die volgens het decreet stemgerechtigd zijn.

Zie artikel 12 Participatiedecreet.

Toelichting artikel 5

Zie artikel 12 Participatiedecreet. 

Toelichting artikel 18

Artikel 10 §4 Participatiedecreet bepaalt dat de het schoolbestuur waarborgen kan uitwerken opdat geledingen uit verschillende vestigingsplaatsen of verschillende scholen in de schoolraad zouden worden vertegenwoordigd. 

Toelichting artikel 19

De schoolraad is regelmatig samengesteld, ook al kan een geleding niet of onvoldoende worden samengesteld op grond van een gebrek aan kandidaten. Dit gebrek kan te wijten zijn aan het feit dat er te weinig verkiesbare kandidaten of verkozenen van ouders, personeel en/of leerlingen zijn of aan het feit dat er zich geen vrijwilligers vanuit de lokale gemeenschap aandienen.

Zie artikel 10 §3 Participatiedecreet. 

Toelichting artikel 20

Artikel 12 Participatiedecreet bepaalt dat wanneer er minder kandidaten zijn dan het aantal toe te wijzen mandaten of wanneer het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal toe te wijzen mandaten, de kandidaten die op de kandidatenlijst worden vermeld, dan van rechtswege zijn verkozen en wordt de verkiezingsprocedure als beëindigd beschouwd. 

Toelichting artikel 24

Inzake het regelmatig stemmen zijn er twee procedures mogelijk:

-      ofwel beschikt ieder stemgerechtigde over een naamstem;

-      ofwel beschikt ieder stemgerechtigde over zoveel naamstemmen (en stembiljetten) als er mandaten te begeven zijn, en kan hij als het ware zijn voorkeurdelegatie aanduiden.
Deze formule heeft het voordeel dat alle kandidaten stemmen zullen krijgen en ook alle mandaten kunnen worden opgenomen.

In het kiesreglement kan eventueel stemmen bij volmacht worden voorzien. Het is echter wenselijk dit te beperken tot maximaal één stem per volmachtdrager.  

Toelichting artikel 27

Hierbij zijn twee elementen van belang: hoe worden de kandidaten vermeld (met welke naam), en hoe worden de kandidaten op de lijst geplaatst.

Mogelijkheden om de volgorde te bepalen zijn de loting of de alfabetische rangschikking. 

Toelichting artikel 29

Alle stukken van de verkiezing worden het best bewaard in het archief.

Besluit

Artikel 1: Het verkiezingsreglement van de schoolraad - geleding ouders van de gemeentelijke basisschool Klavertje4, zoals in dit artikel opgenomen, wordt goedgekeurd.

Verkiezingsreglement schoolraad gemeentelijke basisschool Klavertje4 - geleding ouders.                                                                                                                                

Hoofdstuk 1        Voorwaarden om stemgerechtigd te zijn 

Artikel 1

Iedereen die naar Belgisch recht in het bezit is van het ouderlijk gezag, of die de voogdij, pleegvoogdij of pleegzorg uitoefent over de regelmatig ingeschreven leerlingen van de onderwijsinstellingen die onder de schoolraad ressorteren, heeft per schoolraad één stem. 

Artikel 2

Ingeval van pleegvoogdij hebben de natuurlijke ouders geen stemrecht. 

Artikel 3

Ingeval van feitelijke of wettelijke scheiding hebben beide ouders stemrecht, ongeacht wie het exclusief ouderlijk gezag uitoefent. 

Artikel 4

De ouders die uit het ouderlijk gezag ontzet zijn, hebben geen stemrecht. 

Hoofdstuk 2:         Voorwaarden om verkozen te worden 

Artikel 5

Iedere stemgerechtigde die voldoet aan de voorwaarden om te zetelen (hoofdstuk 3) kan zich kandidaat stellen en worden verkozen. 

Hoofdstuk 3:         Voorwaarden om te zetelen (onverenigbaarheden)

Artikel 6

Een verkozene kan niet tegelijkertijd lid zijn van het schoolbestuur, de schoolraad of de oudervereniging van een onderwijsinstelling van een ander net.

Artikel 7

Een verkozene kan niet tegelijkertijd lid zijn van het schoolbestuur van de school. 

Artikel 8

Een verkozene kan niet tegelijkertijd personeelslid zijn van:

-      de betrokken scholen die vallen onder de schoolraad;

-      het begeleidend CLB van de school. 

Artikel 9 

Een verkozene kan niet tegelijkertijd partner of familielid tot en met de tweede graad zijn van een personeelslid van de school. 

Hoofdstuk 4:         De organisatie van de verkiezingen

Het kiesbureau 

Artikel 10

§1. Het college van burgemeester en schepenen stelt  een kiesbureau samen bestaande uit een afgevaardigde van het schoolbestuur en minstens twee afgevaardigden van de oudervereniging. 

§2. Het kiesbureau duidt onder zijn leden een voorzitter aan. 

Artikel 11

De leden van het kiesbureau mogen geen kandidaat zijn voor een mandaat in de schoolraad. 

De kiezerslijst 

Artikel 12 

De kiezerslijst wordt opgemaakt door de directeur en omvat alle kiesgerechtigde personen, met vermelding van hun naam en adres.

De directeur moet waken over de correctheid en volledigheid van de lijst, zodat iedere ouder op rechtmatige wijze aan de verkiezingen kan deelnemen. 

Artikel 13

Alle belanghebbenden krijgen ad valvas en/of via elektronische drager melding van het feit dat de kiezerslijst kan geraadpleegd worden op het schoolsecretariaat. 

Artikel 14

Elke ouder, voogd of pleegvoogd krijgt 10 werkdagen vanaf de bekendmaking het recht om foutieve gegevens in de kiezerslijst te corrigeren of om zich alsnog op de lijst te laten inschrijven. Na afloop van deze termijn wordt de lijst definitief afgesloten. 

De kandidatuurstelling en oproeping 

Artikel 15

Na het afsluiten van de kiezerslijsten maakt de directeur deze lijst over aan het kiesbureau. 

Artikel 16

Onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur of zijn gemandateerde gebeurt er een schriftelijke en/of elektronische oproep tot kandidaatstelling naar alle stemgerechtigden met vermelding van verkiesbaarheidsvoorwaarden en onverenigbaarheden, de wijze waarop en de termijn van 10 werkdagen waarbinnen moet worden gekandideerd. 

Artikel 17

De kandidaturen worden binnen de tien werkdagen na het afsluiten van de kiezerslijst neergelegd bij de directeur, die ze op zijn beurt bekendmaakt door ad valvas de kandidaturenlijst aan de schoolingangen op te hangen. 

Hoofdstuk 5:         De verkiezingsprocedure 

Algemeen 

Artikel 18

De verkiezingen worden georganiseerd in de lagere school te Parike. Er wordt hierbij maximum 3 effectieve vertegenwoordiger verkozen voor de volledige school, namelijk diegenen met de meeste stemmen per vestigingsplaats volgens het te begeven aantal mandaten. 

Artikel 19

Indien bij gebrek aan voldoende kandidaten de geleding van de ouders niet volledig kan worden samengesteld, bestaat de schoolraad rechtsgeldig voor zover alle nodige decretaal vastgelegde stappen met het oog op de samenstelling van de schoolraad zijn ondernomen. 

Verkiezing van rechtswege 

Artikel 20

Indien er niet meer kandidaten zijn dan de op het niveau van de school effectief toe te wijzen mandaten, dan worden deze kandidaten van rechtswege als verkozen beschouwd. 

Artikel 21

Het kiesbureau maakt een proces-verbaal op dat onmiddellijk wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Een stemming is dan niet noodzakelijk. 

Verkiezing na stemming 

Artikel 22

Indien er meer kandidaten zijn dan de op het niveau van de school effectief te begeven zetels, moet er worden gestemd. 

Artikel 23

De directeur brengt de kiesgerechtigden op de hoogte via een oproepingsbrief en dit ten laatste 5 werkdagen voor de stemming. 

Artikel 24

De directeur organiseert een stemming. Een proces-verbaal wordt onmiddellijk opgemaakt en wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 25

De kandidaten met het grootst aantal stemmen volgens het aantal te begeven mandaten zijn verkozen. 

Artikel 26

Bij gelijk aantal stemmen wordt voorrang gegeven aan de jongste kandidaat.  

Hoofdstuk 6:         De verkiezingswerkzaamheden 

De stemming 

Artikel 27

Het kiesbureau legt in overleg met het college van burgemeester en schepenen de verkiezingsdatum en het stembiljet vast.

De afgevaardigde van het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de ordehandhaving. 

Artikel 28

Meldt men zich bij de stemming aan zonder oproepingsbrief, dan is stemmen toegestaan mits men voorkomt op de kiezerslijst en zijn identiteit kan bewijzen. 

Het tellen van de stemmen 

Artikel 29

Het tellen van de stemmen gebeurt onmiddellijk na de stemming. Er wordt voor het beëindigen van de vergadering een proces-verbaal gemaakt met de kiesuitslag, dat zal worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging.  

Hoofdstuk 7:        Vacant mandaat 

Artikel 30

Wanneer voor het einde van de cyclus er een positie vacant komt voor de geleding van de ouders, zal die ingevuld worden met de kandidaat die de meeste stemmen had in de oorspronkelijke verkiezing. Indien er geen kandidaten meer zijn organiseert het schoolbestuur of zijn gemandateerde nieuwe verkiezingen volgens de procedure vastgelegd in dit verkiezingsreglement. Deze nieuwe verkiezingen worden opgestart binnen de 60 dagen na het officieel vrijkomen van het mandaat.