Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 26/09/2022 - 20:00

Gemeentelijk onderwijs. Lijst instellingsgebonden opdrachten.

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Alexander De Croo, Raadslid

Verwijzend naar de mail d.d 06/07/2022 van de heer De Boitselier, directeur van de gemeentelijke basisschool Klavertje4, waarbij een aanpassing van de lijst instellingsgebonden opdrachten wordt doorgestuurd.

Regelgeving

Het gemeentedecreet.

Decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs.

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40, 56, 57, 182.

Feiten, context en argumentatie

-De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) heeft naar aanleiding van aangepaste wetgeving de lijst met instellingsgebonden opdrachten aangepast.

Naar analogie van dit model van de OVSG werd de lijst met instellingsgebonden opdrachten aangepast voor de Gemeentelijke Basisschool Klavertje4.

-Er is een protocol van akkoord waar de lijst instellingsgebonden opdrachten werd goedgekeurd op de ABC van 27 juni 2022.

-De definitieve aangepaste lijst instellingsgebonden opdrachten wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Besluit

Artikel 1: De lijst van instellingsgebonden opdrachten betreffende gemeentelijke basisschool Klavertje4 - zoals opgenomen in dit artikel - wordt goedgekeurd.

A. Opnemen van verantwoordelijkheden die het les- of klasgebeuren overschrijden

 • Meehelpen bij het inschrijven van leerlingen, conform de afspraken binnen de onderwijsinstelling.
 • Het didactisch materiaal (klasmeubilair, instrumentarium, apparatuur, …) mee beheren conform de afspraken binnen de onderwijsinstelling.
 • Mee organiseren van klasoverschrijdende extra-murosactiviteiten en er actief aan meewerken,
  conform de afspraken binnen de onderwijsinstelling.
  Bijv.: schoolreis, openluchtklassen, …
 • Actief deelnemen en organisatorisch (en artistiek) meewerken aan activiteiten en projecten die
  door de onderwijsinstelling worden georganiseerd of waarbij ze betrokken is, inclusief
  voorbereiding, uitvoering en nazorg.
  Bijv.: schoolfeest, open klasdagen,… 

B. Opnemen van een of andere specifieke rol of opdracht

 • EHBO-hulpverlener
 • Vertrouwenspersoon
 • Afdelingsverantwoordelijke 

C. Vervangen van afwezige collega’s en aanvullend toezicht houden

 • De continuïteit van de dienst garanderen bij onverwachte afwezigheid van collega’s.
  • Bij afwezigheid wegens nascholing worden de toezichten gewisseld.
  • Bij afwezigheid wegens ziekte moeten de toezichten niet ingehaald worden.
  • Bij afwezigheid van leermeesters dient de klasleerkracht beschikbaar te zijn om de klasgroep op te vangen.
 • Actief toezicht houden voor, tijdens en na de lessen en schoolactiviteiten, conform de afspraken binnen de onderwijsinstelling.

 D. Vertegenwoordiging in schoolexterne organen

 • Afgevaardigde in de schoolraad
 • Syndicale afgevaardigde
 • Contactpersoon CLB
 • Contactpersoon ondersteuningsnetwerk

Artikel 2: Na deze goedkeuring op het college van burgemeester en schepenen zal het verkiezingsreglement ter goedkeuring voorgelegd worden op de gemeenteraad.