Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 26/09/2022 - 20:00

Gemeentelijk onderwijs. Functiebeschrijvingen.

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Alexander De Croo, Raadslid

Functiebeschrijvingen in het basisonderwijs werden ingevoerd sinds 01 september 2007

Bij gemeenteraadsbeslissing van 09/02/2009 werd de strategie voor de opmaak van functiebeschrijvingen voor personeelsleden binnen de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen goedgekeurd.

Verwijzend naar de mail d.d. 06/07/2022 van de heer De Boitselier, directeur van de gemeentelijke basisschool Klavertje4, waarbij in bijlage diverse functiebeschrijvingen werden doorgestuurd waar inhoudelijke aanvullingen én/of aanpassingen werden gedaan.

Regelgeving

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.

Het decreet van 27/03/1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Het decreet basisonderwijs van 25/02/1997.

De gemeenteraadsbeslissing d.d. 26/03/2008 betreffende de verlenging toetreding tot de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen.

De wet van 19/12/1974 tot regeling van de betrekking tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het koninklijk besluit van 28 september 1984: uitvoering van de wet van 29/12/1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het protocol van akkoord d.d. 27/06/2022 van de ABC vergadering omtrent de functiebeschrijvingen.

Feiten, context en argumentatie

Vanaf 01 september 2021 wordt het principe van de geïndividualiseerde functiebeschrijvingen verlaten. Dit wordt vervangen door een systeem waarbij er per scholengemeenschap of per schoolbestuur nog slechts één functiebeschrijving moet worden opgemaakt per ambt, en desgevallend binnen een ambt per functie, waarin bovendien nog enkel de kerntaken van de personeelsleden moeten worden opgenomen.

Zowel m.b.t. de functiebeschrijvingen als m.b.t. de evaluaties moet de inrichtende macht o de scholengemeenschap, indien de instelling tot een scholengemeenschap behoort, immers algemene afspraken onderhandelen in een lokaal comité.

Het begeleidings- en evaluatieproces start met en steunt op een functiebeschrijving.

Elk personeelslid moet bij diens aanstelling zo snel al mogelijk een functiebeschrijving krijgen. Essentieel is dat een personeelslid zonder functiebeschrijving niet kan geëvalueerd worden.

Een functiebeschrijving wordt steeds opgemaakt per instelling, waar het personeelslid fungeert én per ambt dat het in de instelling uitoefent.

Iedere inrichtende macht of scholengemeenschap legt na de onderhandelingen in het bevoegde lokaal comité per ambt, en desgevallend binnen een ambt per functie, de kerntaken vast.

De functiebeschrijving bevat enkel de kerntaken van het personeelslid. De kerntaken omvatten:

 • de taken eigen aan de functie
 • de professionalisering
 • het overleg en de samenwerking met directie, collega's, en desgevallend CLB en ouders.

Andere taken zoals instellingsgebonden opdrachten horen vanaf 01 september 2021 niet langer thuis in de functiebeschrijvingen.

 

 

Besluit

Art 1: Volgende functiebeschrijvingen (zie ook bijlage) voor de personeelsleden binnen de gemeentelijke basisschool Klavertje4 worden goedgekeurd:

 • Functiebeschrijving administratief medewerker
 • Functiebeschrijving ambt directeur
 • Functiebeschrijving ict-coördinator
 • Functiebeschrijving kinderverzorger
 • Functiebeschrijving kleuteronderwijzer
 • Functiebeschrijving leermeester LO
 • Functiebeschrijving leermeester LBV
 • Functiebeschrijving onderwijzer
 • Functiebeschrijving zorgcoördinator

Art 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan:

 • het schoolhoofd
 • het secretariaat van de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen
 • De toezichthoudende overheid