Terug
Gepubliceerd op 31/05/2023

Besluit  Gemeenteraad

di 30/05/2023 - 20:00

Gemeentelijk onderwijs. Pedagogisch project.

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Alexander De Croo, Sabine Burens, Raadsleden

De opmaak van een "pedagogisch project" gemeentelijk onderwijs Brakel Klavertje 4.

Regelgeving en bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 2 en artikel 40.

Decreet Basisonderwijs, artikel 3, 42° (pedagogisch project) en artikel 50° (schoolbestuur), artikel 8, artikel 47.

Het gemeentebestuur is de inrichtende macht voor het gemeentelijk onderwijs.

Feiten, context en argumentatie

De opmaak van een "pedagogisch project" gemeentelijk onderwijs Brakel Klavertje 4.

Besluit

Enig artikel: Onderstaand pedagogisch project voor het gemeentelijk basisonderwijs Brakel "Klavertje 4" wordt goedgekeurd:

PEDAGOGISCH PROJECT GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS BRAKEL "KLAVERTJE 4"

1.    Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Brakel.

Vestigingen

Kleuterafdeling: Muiterij 3, 9660 Everbeek – Brakel

Lagere afdeling: Steenweg 93, 9661 Parike – Brakel

 • Als openbare instelling staat de school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.
 • De vrije keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.
 • Het onderwijs dat binnen onze school door leraren wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur in een door haar erkend pedagogisch project.
 • Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leraren wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogische project onderwijs verschaffen.  Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven  (of het pedagogisch project te respecteren).
 • Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeente- raad. Het gemeentebestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen gemeenteraad. 

2.    Fundamentele uitgangspunten 

1.Openheid 

De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging,

sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit. 

2.Verscheidenheid 

De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen, die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. 

3.Democratisch

De school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging, dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan. 

4.Socialisatie

De school leert de jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deelhebben aan een democratische en pluralistische samenleving. Klasafspraken en filosoferen dragen hiertoe bij. 

5.Emancipatie

De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken. 

6.Totale persoon

De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht waarde aan kennisverwerving en aan attitudevorming. 

7.Gelijke kansen

De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen. 

8.Medemens

De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Dit wordt in de klas- en schoolafspraken benadrukt. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbare goed is van elkeen. 

9.Europees

De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt de aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven. 

10.Mensenrechten

De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring Van de Rechten van de Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.    

Hieronder sommen we de belangrijkste aspecten uit de rechten van het kind op : 

 • Recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;
 • Recht op vrijheid van vereniging en vrijheid van vreedzame vergadering;
 • Geen enkel kind mag onderworpen worden aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of haar privéleven, zijn of haar gezinsleven, zijn of haar woning, zijn of haar correspondentie, noch aan enige onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer of goede naam;
 • Recht op toegang tot de massamedia; tot informatie en materiaal uit een verscheidenheid van nationale en internationale bronnen, in het bijzonder informatie en materiaal gericht op het bevorderen van zijn of haar sociale, psychische en morele welzijn en zijn of haar lichamelijke en geestelijke gezondheid;
 • Het recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik;
 • Recht van een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind om een volwaardig leven te hebben, in omstandigheden die de waardigheid van het kind verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve deelneming aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken;
 • Het recht op het genot van de grootst mogelijke mate van gezondheid en voorzieningen voor de behandeling van ziekte en herstel van de gezondheid;
 • Het recht van ieder kind op een levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het kind;
 • Het recht op onderwijs. De staat verbindt zich ertoe het primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen; 
 • Het onderwijs aan het kind dient gericht te zijn op:
  • Het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
  • Het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn of haar eigen culturele identiteit, taal en waarden, voor de nationale waarden van het land waar het kind woont, het land waar het is geboren en voor andere beschavingen dan de zijne of de hare;
  • De voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving, in de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten en vriendschap tussen alle volken, etnische, nationale en godsdienstige groepen en personen behorend tot de oorspronkelijke bevolking;
  • Het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving;
 • Het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven;
 • Het recht te worden beschermd tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk is of de opvoeding zal hinderen of schadelijk zal zijn voor de gezondheid of lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind;
 • Het recht op bescherming tegen het illegale gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen;
 • Het recht op bescherming tegen alle vormen van seksuele exploitatie en seksueel misbruik;
 • Het recht op bescherming tegen alle vormen van exploitatie die schadelijk zijn voor enig aspect van het welzijn van het kind. 

3. Visie op basisonderwijs 

GBS Klavertje 4 is een landelijke en warme school met een groot hart voor zijn omgeving en zijn medemens. Wij geven onze leerlingen maximale groeikansen en zetten in op een harmonieuze en totale persoonsontwikkeling binnen een positieve leef- en leeromgeving. 

Meer dan ooit zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Wij willen als school jonge mensen vormen die sterk in hun schoenen staan en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om verder uit te groeien tot mensen die kansen willen grijpen en zin hebben om alles uit het leven te halen, mensen die uitdagingen met volle goesting aangaan en weloverwogen keuzes kunnen maken.
Zo bereiden wij hen voor op het secundair onderwijs en een actieve kritische deelname aan een steeds sneller veranderende maatschappij en op een arbeidsmarkt die meer en meer innovatiegericht is. 

Om die ambitie scherp te stellen zetten wij vol in op creativiteit, respect, openheid en zelfbewustzijn als uitgangspunten voor ons onderwijs. 

#Creativiteit is het vermogen om te creëren, om te scheppen. We willen de nieuwsgierigheid van onze kinderen prikkelen en hen inspireren om probleemoplossend en ‘out of the box’ te denken. We dagen hen uit om te bedenken, te ontwerpen en vorm te geven aan hun creativiteit vanuit een flexibele open houding.
Ruimte maken voor inventiviteit geeft leerlingen voldoening en zelfvertrouwen, maar tegelijkertijd leren we hen omgaan met tegenslagen en cultiveert het doorzettingsvermogen. Daarbovenop stimuleert de ontplooiing van creativiteit de ondernemingszin en bevordert het de ontwikkeling van de hersenen. 

#Respect is een uiting van eerbied en waardering. We willen onze leerlingen tot jonge mensen laten uitgroeien die de vaardigheden hebben om zichzelf en anderen  te aanvaarden voor wie ze zijn. Het is onze ambitie om kinderen te vormen die beleefd en respectvol omgaan met hun medemens, die waardering hebben voor zichzelf en de wereld om zich heen en die daarin ook een voorbeeld kunnen zijn voor hun omgeving. 

#Openheid is oprechtheid, is openhartigheid en is eerlijkheid. Open kinderen zijn ook nieuwsgierige kinderen die hun wereld willen verruimen en  die de kansen die diversiteit biedt omarmen, die niet alleen openstaan voor nieuwe opvattingen, mensen en ervaringen maar daar ook van leren. Het zijn kinderen die duidelijk, eerlijk en oprecht kunnen communiceren. We begeleiden hen actief in het leren praten over hun gevoelens én in empathie en respect te tonen voor anderen. We creëren een veilig klasklimaat waar plaats is om fouten te maken en er uit te leren. 

#Zelfbewustzijn is de beleving van de eigen identiteit. We begeleiden en helpen kinderen zodat ze een realistische bril kunnen en durven opzetten wanneer ze naar zichzelf kijken. Samen leren en durven we aan introspectie doen: Wie ben ik? Wat denk ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Daarnaast is het belangrijk dat kinderen zichzelf leren waarderen voor wie ze zijn en dat ze hun talenten fier,  met durf en zelfvertrouwen aan de wereld laten zien. 

4. Doelen van de school: schoolconcept 

1.Samenhang

Samenhang houdt in dat alle leergebieden indien mogelijk geïntegreerd benaderd worden en er zoveel mogelijk koppelingen gemaakt worden met de leefwereld van de kinderen. 

Hoe kan de school dit realiseren?

Een uitgebalanceerde invulling van de onderwijstijd.

Aandacht voor ervaringsgericht en werkelijkheidsgericht onderwijs.

Thematisch werken op school. 

2.Totale persoonlijkheidsontwikkeling

De school heeft aandacht om een evenwichtig vormingsaanbod na te streven waarbij alle ontwikkelingsdomeinen aan bod komen. Dit impliceert dat naast de leerinhouden ook sociale/emotionele ontwikkeling voldoende vulling moet krijgen. Daarbij is de sociale interactie tussen leraren-leerlingen en leerlingen onderling van essentieel belang. Er moet voldoende ruimte en tijd aangeboden worden om met elkaar te communiceren en samen te werken. Een open, ongedwongen sfeer met respect voor elk individu impliceert ook een respectvolle omgang met elkeen van de groep. 

Hoe kan de school dit realiseren?

De school streeft ernaar om bewust leerlingen te vormen met kritische reflectie op zichzelf en anderen. Ze biedt thematische vormingscontexten aan rond sociale verschillen en achtergronden eigen aan het milieu van de leerlingen. Ze schenkt aandacht aan sociale oriëntatie en vaardigheden in relatie met de deelleerplannen maatschappij en mens. Een concrete invulling kan gebeuren door middel van kringgesprekken, groepswerken, sociogrammen en het ontwikkelen van creatieve vermogens. De school poogt de onderwijstijd in te vullen zodat alle persoonlijkheidsgebieden evenwichtig aan bod komen. 

3.Zorgverbreding 

De school houdt rekening met de persoonlijkheids- en ontwikkelingsverschillen van elk individu en biedt optimale groei- en leerkansen om het maximaal te laten ontplooien in zijn eigen persoonlijkheidsgroei en ontwikkeling. Deze verschillen komen tot uiting in de eigen leef- en thuissituatie waar sociale en emotionele aspecten bijdragen tot de eigenheid van elk individu. Het aansluiten en afstemmen op deze individuele mogelijkheden biedt kansen op integratie en het goed functioneren binnen de groep. 

Hoe kan de school dit realiseren?

De school hanteert instrumenten om de individuele verschillen binnen alle domeinen van de persoonlijkheidsontwikkeling te bepalen en aan te geven, vb. een kindvolgsysteem. Dit impliceert dat de eigen werking via gerichte observaties en continue reflectiemomenten permanent worden bijgestuurd. De school bouwt differentiatievormen in waarbij elk kind kansen krijgt om op zijn niveau verder te ontwikkelen. De school stemt het aanbod af op de individuele mogelijkheden zodat kinderen gemotiveerd zijn en bereid zijn om initiatieven te nemen. Dit draagt bij tot het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.  De school voorziet kansen om remediëringsvormen in te bouwen , met de hulp van het zorgteam. 

4.Actief leren 

De school creëert een positief klimaat waarbij elk kind naast specifieke kennis ook zelfstandig en op creatieve wijze vaardigheden en denkhandelingen kan ontwikkelen. De school verstrekt een creatief aanbod waarbij het kind spontaan kan anticiperen en reflecteren om leerattitudes te verwerven. De school stelt het kind centraal om via eigen interesse en leergierigheid zich te kunnen ontwikkelen in alle domeinen en leergebieden. 

Hoe kan de school dit realiseren? 

De school dient realistische en betekenisvolle contexten aan te bieden die voldoende uitdagingen bevatten. De school zorgt voor een rijk en gevarieerd aanbod. Het zelfstandig en zelfsturend aspect bevorderen door strategische vaardigheden en denkhandelingen te laten ontwikkelen (leren leren) door bijvoorbeeld kinderen gebruik te laten maken van een documentatiehoek in de klas, contract- en hoekenwerk in te schakelen. 

5.Continue ontwikkelingslijn 

De school dient rekening te houden met persoonsgebonden behoeften, beperkingen en mogelijkheden om leerinhouden gefaseerd en weloverwogen in groeistadia aan te bieden. Het streven naar een constante invulling en aanpassing van het schoolverloop eigen aan het individu, waar thuis- en schoolervaringen gekoppeld dienen te worden aan schoolspecifieke initiatieven. 

Hoe kan de school dit realiseren?

De school ontwikkelt verder een instrument dat de persoonlijkheidsgroei van elk kind nastreeft binnen alle domeinen tijdens de hele schoolloopbaan (cf. kindvolgsysteem). Ze stelt concrete afspraken i.v.m. terminologie en continuïteit binnen de leergebieden en de verschillende domeinen op klas- en schoolniveau. Ze biedt voldoende interactie in het schoolteam om gelijkgerichte afspraken i.v.m. methodes en didactisch handelen na te komen, te evalueren en erover te reflecteren. Ze ontwikkelt initiatieven om de overgang tussen kleuter en lager onderwijs, tussen lager en secundair onderwijs vlot te laten verlopen.

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:

 • Gemeentelijk basisonderwijs Brakel