Terug
Gepubliceerd op 31/05/2023

Besluit  Gemeenteraad

di 30/05/2023 - 20:00

Bibliotheek. Dienstreglement.

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Alexander De Croo, Sabine Burens, Raadsleden

Door de overstap naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem worden aanpassingen aan het dienstreglement van de bib voorgesteld. 

Regelgeving en bevoegdheid

Decreet Lokaal bestuur, artikel 41, lid 2, 2°.

Decreet lokaal cultuurbeleid dd. 10/07/2001, hoofdstuk III.

Gelet op de bindende uitspraak van Het Europese Hof van Justitie van 10 november 2016 dat e-boeken ook vallen onder het leenrecht.

Feiten, context en argumentatie

Na overleg binnen het bibteam (vergadering van 18 april) en het beheersorgaan (die keurde het voorstel goed met eenparigheid van stemmen tijdens de vergadering van 25 april 2023) worden een aantal wijzigingen voorgesteld aan het dienstreglement.

Enerzijds zijn er door de overstap naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem een aantal veranderingen nodig, anderzijds is de collectie intussen meer gedifferentieerd en is een tariefaanpassing nodig.

En er werd ook gekeken naar reglementen van andere bibliotheken. 

Besluit

Enig artikel: §1 onderstaand dienstreglement wordt goedgekeurd.

Dienstreglement bibliotheek Brakel

Titel 1 Algemeen

Artikel 1: De bibliotheek van de gemeente Brakel is vrij toegankelijk voor iedereen. Ze biedt diverse mogelijkheden voor cultuurbeleving, ontspanning, kennisverbreding, mediawijsheid en ontmoeting. De collectie boeken, tijdschriften, audio-visuele en digitale materialen, de databanken, de dienstverlening en uitbreidingsactiviteiten worden daarom in een geest van objectiviteit samengesteld en aangepast aan de vragen van de gebruikers.

Artikel 2: Alle afdelingen van de bibliotheek zijn open op:

  • dinsdag : 15.00 - 20.00 u
  • woensdag : 09.00 - 12.00 u 13.00 - 18.00 u
  • donderdag : 15.00 - 20.00 u
  • zaterdag : 09.00 - 12.00 u
  • zondag : 10.00 - 12.00 u
  • De bibliotheek is gesloten op de wettelijk voorziene feestdagen en op de twee jaarlijkse kermiswoensdagnamiddagen van de deelgemeente Nederbrakel.

Titel 2: Inschrijving

Artikel 3. - De inschrijving van nieuwe leden gebeurt aan de hand van het identiteitsbewijs.

Voor jongeren onder de 14 jaar is de toestemming van de ouders vereist.

De meegedeelde identiteitsgegevens worden door de bibliotheek in een ledenbestand bijgehouden.

Iedere ingeschreven lener heeft recht op inzage en verbetering van zijn/haar gegevens en van die van de minderjarigen die aan zijn/haar zorg zijn toevertrouwd. De gegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27/04/2016 uitsluitend gebruikt in functie van de dienstverlening. Verdere concrete bepalingen zijn terug te vinden in de privacyverklaring van de gemeente Brakel.

  • De inschrijving is voor iedereen gratis.
  • Als lenerspas kan de EIK worden gebruikt en/of een lenerspas.  Die is nodig bij elk bezoek om te kunnen lenen en/of verlengen. Bij verlies van de lenerspas kan een duplicaat worden verkregen (zie algemeen retributiereglement). 
  • Adresveranderingen moeten onmiddellijk worden meegedeeld.
  • Aan personen die geen vaste verblijfplaats in België hebben, wordt bij de inschrijving een waarborgsom gevraagd (zie algemeen retributiereglement). Deze som zal meteen worden terugbetaald bij het beëindigen van het lidmaatschap.

Titel 3 Uitleningen

Artikel 4: Het lenen van alle materialen is gratis.

  • De uitleentermijn bedraagt 3 weken.
  • Er kunnen maximum 10 gedrukte materialen, 10 cd's, 10 dvd's en 10 e-boeken (eigen collectie) worden geleend. Voor de gezelschapsspelen en games is dat maximaal 2.
  • De titels van de geleende werken en de vervaldatum kunnen worden uitgeprint.
  • Verlenging van de uitleentermijn is mogelijk indien de werken niet door andere leners werden gereserveerd. Men moet daarom telkens àlle geleende werken terug meebrengen. Telefonisch verlengen kan eveneens. Via de online-catalogus (brakel.bibliotheek.be) kunnen leners ook zelf verlengen via Mijn Bibliotheek.
  • Alle gedrukte en audiovisuele materialen kunnen maximaal 12 weken in het bezit van 1 lener blijven. Voor de gezelschapsspelletjes, games, e-readers en e-boeken is dat maximaal 6 weken. Daarna is verder verlengen onmogelijk.

Artikel 5: §1 De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende mag niet aan derden worden doorgegeven. Geleende audio-visuele middelen mogen niet gekopieerd worden en niet in het openbaar worden gebruikt. Geleende e-boeken – zowel op een e-reader van de bib als op een persoonlijke e-reader – mogen niet gedownload worden voor blijvend gebruik. De persoonlijke e-reader moet worden aangeboden na de uitleenperiode zodat het bibpersoneel de geleende e-boeken kan verwijderen. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele misbruiken.

§2 De leners krijgen enkele dagen voor de uitleentermijn verstrijkt via mail een herinnering. Deze mail is slechts een geheugensteuntje. Het blijft de verantwoordelijkheid van de leners om alles op tijd terug te brengen. Het niet ontvangen van deze herinneringsmail – om welke technische reden dan ook – kan geen excuus zijn om geen maningsgeld te betalen.

§3 Wie de geleende werken te laat terugbrengt, betaalt maningsgeld (zie algemeen retributiereglement). Dit bedrag gaat in op de 2e dag na het verstrijken van de uitleentermijn. Sluitingsdagen worden niet meegeteld. De kosten voor het verzenden van de maningsbrieven moeten ook door de gebruiker betaald worden (zie algemeen retributiereglement). 

§4 Als de lener na 3 2 schriftelijke maningen de werken nog niet teruggebracht heeft, zal een beroep gedaan worden op de bestaande wettelijke middelen voor het terugvorderen van geleende werken. De daaruit voortvloeiende kosten zijn eveneens ten laste van de gebruiker.

Titel 4 Reserveren, IBL en kopieën

Artikel 6: Uitgeleende werken kunnen gereserveerd worden tegen betaling (zie algemeen retributiereglement). Van zodra een gereserveerd werk klaar ligt, wordt de lener verwittigd. De reservering vervalt als het werk na 2 weken niet werd afgehaald.

Werken die niet tot de collectie van de bibliotheek behoren kunnen in het kader van het interbibliothecair leenverkeer worden aangevraagd. Een deel van de kosten hiervoor is door de lener te betalen (zie algemeen retributiereglement).

Er kunnen fotokopieën gemaakt worden uit bibliotheekwerken (zie algemeen retributiereglement). De verantwoordelijkheid hiervoor berust echter bij de gebruikers die geacht worden het reglement van de wet op het copyright te kennen en te respecteren.

Titel 5 Gebruik van internet

Artikel 7: De internetpc’s staan gratis ter beschikking van iedereen die in het bezit is van een geldige lenerspas.

De gebruikers moeten de rust en de privacy van andere gebruikers van de bib respecteren. Daarom worden er maximum 2 personen per scherm toegelaten. Bij het afspelen van muziek wordt de gebruiker verzocht de koptelefoon te gebruiken en het volume op een laag niveau te zetten.

In volgorde van reservering kan gedurende een uur per dag gewerkt worden. Verder geldt een beperking van maximum 2 uur per week, tenzij er geen andere reserveringen zouden zijn.

Vooraf reserveren is aanbevolen. De reservering wordt enkel aanvaard voor de lopende en de volgende week. De reservering vervalt indien men zich niet tijdig aanmeldt. - Gevonden informatie kan worden afgedrukt. Elke pagina waartoe een drukopdracht werd gegeven, moet betaald worden. Per afgedrukte pagina wordt een bedrag aangerekend (zie algemeen retributiereglement).

Voor het downloaden van gegevens mag de gebruiker een persoonlijke usb-stick meebrengen. 

De bibliotheekmedewerkers zijn graag behulpzaam door het geven van algemene zoeksuggesties. Het is echter niet de bedoeling dat zij gebruikers langdurig individueel begeleiden tijdens een eerste gebruik van het internet.

Het is uitgesloten om: 

  • het internet in de bib te gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden
  • zonder toestemming gegevens te kopiëren waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright te plegen
  • apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers te wijzigen, te beschadigen of te vernietigen
  • eigen software te gebruiken - pornosites en bij wet verboden websites te bezoeken
  • andere toestellen aan te sluiten op de internetpc’s

Het niet naleven van deze richtlijnen leidt tot sancties, al naargelang van de inbreuk:

  • het vergoeden van veroorzaakte schade
  • tijdelijke of definitieve uitsluiting van het internetgebruik
  • tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek
  • bij ernstige vergrijpen : juridische vervolging

Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt het college de te betalen vergoeding. 

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan USB-sticks of andere apparatuur van de gebruiker, noch voor het verlies van gegevens. De bibliotheek is evenmin verantwoordelijk voor tijdelijke onbeschikbaarheid en voor de informatie die op het net wordt aangeboden.

De bib biedt ook gratis wifi aan. Ook hier wordt van de gebruikers een correct gebruik verwacht.

Titel 6 Verlies en beschadiging

Artikel 8: Elke lener is verantwoordelijk voor de werken die op zijn/haar naam werden geleend. Bij het ontvangen van een beschadigd werk moet dit dan ook gemeld worden. 

De geleende werken moeten met zorg behandeld worden. Bij verlies of totale beschadiging – om welke reden dan ook, toeval en overmacht inbegrepen – moeten de werken en de verwerkingskosten vergoed worden (zie algemeen retributiereglement). Ook bij lichtere beschadigingen wordt een vergoeding gevraagd. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval te bepalen toeslag aangerekend. Dat bedrag wordt bepaald door het college.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur van leners.

Titel 7 Huisregels

Artikel 9: De gebruikers hebben enkel toegang tot de publieke ruimtes. Er mag nergens gerookt worden. Dieren zijn niet toegelaten in de bibliotheek, met uitzondering van assistentiehonden.

Schade aan bibliotheekmeubilair en -apparatuur kan op de betrokkene verhaald worden. De e-readers van de bib mogen niet via de terugbrengbus worden ingeleverd.

De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal of beschadiging van persoonlijke voorwerpen van de gebruikers.

Wie voor studiedoeleinden zelf meegebrachte materialen nodig heeft, toont deze aan het bibliotheekpersoneel zowel bij het binnenkomen als het verlaten van de bibliotheek.

De rustige studiesfeer in de leeszaal mag niet verstoord worden. Leeszaalwerken en kranten kan men er enkel ter plaatse raadplegen. Tijdschriften kunnen wel geleend worden met uitzondering van het meest recente nummer.

Titel 8 Informatie en begeleiding

Artikel 10: Voor informatie, begeleiding en hulp kan elke gebruiker steeds beroep doen op de medewerkers.

Titel 9 Slotbepalingen

Artikel 11: Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de lener zich akkoord met dit reglement dat beschikbaar is in de bib, via de website en dat op vraag kan worden meegegeven. Het reglement geldt ook voor de gebruikers van de leeszaal.

Overtredingen van deze bepalingen omtrent het gebruik van de bibliotheek kunnen gevolgd worden door een tijdelijke of blijvende uitsluiting van inschrijving, toegang en gebruik van de bibliotheek.

Die bevoegdheid berust bij het college van burgemeester en schepenen, op voorstel van de bibliothecaris.

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

§2 Het besluit van de Gemeenteraad dd. 23 december 2019 betreffende "Dienstreglement bibliotheek" wordt opgeheven vanaf 15 juni 2023.