Terug
Gepubliceerd op 26/07/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 25/07/2022 - 20:00

Jaarrekening 2021. Deel gemeente. Vaststelling.

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Alexander De Croo, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Andre Soetens, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Marleen Gyselinck, Schepenen
Bart Morreels, Amber Coppens, Saskia Schoutteten, Raadsleden

Opmaak van de jaarrekening en afsluiting van het boekjaar 2021.

Conform de decretale bepalingen werd het ontwerp van de jaarrekening 2021 veertien dagen voor de bespreking op de gemeenteraad aan alle raadsleden bezorgd.

De gemeenteraad stelt haar deel van de jaarrekening over het boekjaar 2021 vast.

Het deel van het OCMW wordt vastgesteld door de OCMW-raad.

Daarna keurt de gemeenteraad het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de OCMW-raad, goed.

Door die goedkeuring wordt de jaarrekening in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Regelgeving

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder:

  • Artikel 41 2e lid 3° inzake het vaststellen van de beleidsrapporten.
  • Titel 4, de beleids- en beheerscyclus, afd. 1, artikelen 249 en 250 (algemene bepalingen van de beleidsrapporten) en afd. 5, artikelen 260 tot 262 (de jaarrekening).
  • Titel 5, Afd.2, artikelen 285 en 286 inzake de bekendmaking.
  • Titel 7, artikel 330 inzake het bestuurlijk toezicht.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, en latere wijzigingen, betreffende de regels van BBC2020 boekhouding, de beleidsrapporten en de toelichtingen.

De ministeriële besluiten van 26 juni 2018 en 12 september 2018 inzake de vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 14 december 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het provinciedecreet van 9 december 2005.

Feiten, context en argumentatie

De gemeenteraad spreekt zich in het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft uit over de vaststelling van de jaarrekening.

De jaarrekening van de gemeente en het OCMW vormen een geïntegreerd geheel.

De jaarrekening is één van de beleidsrapporten uit de beleids- en beheerscyclus. Naast een overzicht van de financiële resultaten, bevat de jaarrekening ook inhoudelijke informatie over het gevoerde beleid.

De jaarrekening bestaat uit:

  • De beleidsevaluatie
  • De financiële nota
  • De toelichting
  • Documentatie.

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn stemmen elk over hun deel van elk beleidsrapport. De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het O.C.M.W. definitief vast.

Besluit

Art.1. De gemeenteraad stelt het deel van de gemeente over de jaarrekening 2021 vast.